Koło Kłobuck
http://www.pzw.org.pl/1200

Akty prawne

Zmiany w Ustawie

Akty prawne | 2010-06-19 | Publikujący: Koło PZW nr 6 - Kłobuck

I N F O R M A C J A
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.06.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94,poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniemdobowego limitu połowu węgorza — do 2 sztuk.”; czyli dwie sztuki węgorza na dobę.
2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”; - czyli wymiar ochronny węgorza uległ zmianie z 40 cm do 50 cm.
3) w § 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,”
- nałożony został okres ochronny węgorza.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”;

4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) węgorza — nie może być mniejsza niż 20 mm,”.
- wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych uległa zmianie z 12 mm na 20 mm.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYMIAR OCHRONNY WĘGORZA 50cm OKRES OCHRONNY WĘGORZA 15 CZERWCA-15 LIPCA
LIMIT POŁOWU – 2 SZT NA DOBĘ