Okręg PZW Kraków
http://www.pzw.org.pl/1392

Aktualności

Protokól ZWalnego zebrania WKS Kraków

Aktualności | 2011-06-30 | Publikujący: WKS Kraków

22.03.2011 - Walne Zebranie WKS Kraków - PROTOKÓŁ

Zebranie otworzyła Prezes Klubu WKS Kraków kol. Robert Więcław.  Przegłosowano wybór przewodniczącego zebrania - kol. Robert Więcław i sekretarza kol. Jarosław Zalas. Do Komisji Wniosków i Uchwał wybrano kol. Rafała Flammera  i Piotra Kasaka. Przedstawiono porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Prezes WKS Kraków przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe. Zebrani nie wnieśli zastrzeżeń do sprawozdań. Kolega Jarosław Zalas przedstawił preliminarz finansowy na rok 2011, a zebrani jednogłośnie go zatwierdzili. Wpływy na rok 2011 przewidziane są o 40% większe niż w roku ubiegłym. Prezes poinformował zebranych, ze wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie działalności sportowej klubu. Ewentualne oczekiwane dofinansowanie to rząd wielkości 10 tysięcy złotych. W dyskusji padła propozycja aby ZO PZW Kraków uzyskał status stowarzyszenia pożytku publicznego i w ten sposób uzyskał dodatkowe środki . Pod nieobecność kol. Bogdana Kipera, kol. Rafał Flammer - sekretarz WKS Kraków - odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej klubu, do którego nikt nie wniósł zastrzeżeń.
W dalszej dyskusji kol. Jarosław Zalas poruszył temat reprezentowania na szczeblu ogólnopolskim WKS Kraków przez zawodników dyscypliny spławikowej. Szef sekcji, kol. Kazimierz Surma stwierdził, że ma ok. 18 000 zł na rok 2011 i będzie refundował opłaty startowe zawodnikom w zawodach eliminacyjnych  w dyscyplinie spławikowej. Kol. Jarosław Zalas przekazał zebranym informację na temat zmian w Regulaminie Krakowskiej Ligi Spinningowej. Poruszono temat tzw. „martwych dusz"
w WKS Kraków. Prezes poinformował, że na podstawie przynależności do WKS Kraków wydano 176 licencji sportowych a opłatę klubowa w roku 2010 uiściło 68 osób. Razem z juniorami zwolnionymi
z opłaty faktycznych członków klubu w roku ubiegłym było 96. Złożono wniosek o załatwienie
w sposób jednoznaczny tego problemu.

Na podstawie wniosków wynikających z porządku zebrania a także wynikających z dyskusji nad sprawami WKS Kraków w sposób jednogłośny uchwalono:

UCHWAŁA I/2011 -

Uchwalono przygotowanie wystąpienia z ramienia ZO PZW Kraków o przyznanie statusu stowarzyszenia pożytku publicznego co umożliwiłoby w przyszłości dokonanie odpisu od podatku
w wysokości 1% przez zainteresowane osoby i w ten sposób pozyskać dodatkowe środki na działalność sportową i szkolenie młodzieży.

UCHWAŁA II/2011 -

                Uchwalono podniesienie składki klubowej do poziomu 25 zł za rok.

UCHWAŁA III/2011 -

                Członkowie WKS Kraków, którzy nie opłacili składki członkowskiej w 2009 roku tracą status członka klubu.

UCHWŁA IV/2011 -

                Uchwalono opłatę „wpisowego" w kwocie 10zł dla osób, które nie uiściły składki klubowej na pierwszych zawodach z danej dyscypliny. Nie dotyczy zawodów podlodowych. Opłata wpisowa nie dotyczy nowo wstępujących członków klubu.