Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Aktualności | 2019-10-23 | Publikujący: Koło PZW Żerków

Wejdzie w życie od 1 stycznia 2020

 

Przedstawiamy tekst nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który będzie obowiązywał od nowego roku (od 01 stycznia 20120 r.). Porównanie poprzedniego i tekstu nowego regulaminu może zaskakiwać. Tekst jest bardzo krótki  – na tym przykładzie widać, że władze związku starają się dostosować własne przepisy do zmian w otaczającej rzeczywistości. Nowy regulamin scedowuje większość uprawnień na niższy stopień organizacyjny. Bez wątpienia – jest to działanie słuszne, bo najlepiej znają wody, ci co nad nimi łowią; żeby mogli stwierdzić czy wymiar ochronny danej ryby jest na ich akwenie potrzebny, czy wręcz przeciwnie. Dobrze jednak byłoby, żeby za tym szły działania organizacyjne dające ludziom, którzy będą te zmiany wprowadzać – odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do roztropnego wykorzystania uprawnień.

 

                                                        Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW                                                                                        z dnia 20 września 2019 r.                                            Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  

I. WSTĘP Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa - Zarząd Okręgu PZW - określając w nim zasady wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.  

Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzenia lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.  

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH PZW   1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.   2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.   3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.   4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do lat 16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez osoby uprawnionej do opieki.   5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;            

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; - członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych w/w uregulowań.   6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieka osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez w/w niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących w danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych uregulowań.   7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostepnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 6, wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.   8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.   9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego.  

III. OBOWIAZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW   1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.   2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenia uprawnionego do rybactwa.   3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.  

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEDKUJĄCYCH W WODACH PZW  

1. Wędkarz łowiący ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:   a) funkcjonariuszy Policji,   b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,   c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,   d) strażników Straży Leśnej,   e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,   f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,   g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.  

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.   3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.    

V INFORMACJE KOŃCOWE   Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:   - Ustawy Prawo wodne,   - Ustawy prawo o ochronie środowiska,   - Ustawy o rybactwie śródlądowym,   - Ustawy prawo o stowarzyszeniach,   - Ustawy o lasach,   - Ustawy o ochronie zwierząt,   oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.