Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin GPO

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Bielsko-Biała.

Regulamin zawodów na rok 2020

 

  1. Prawo startu w Spławikowym Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała Seniorów mają 3-osobowe drużyny oraz zawodnicy indywidualni. Wszyscy zawodnicy biorący udział w GPO muszą być członkami Okręgu Bielsko-Biała, posiadać opłaconą aktualną składkę członkowską oraz okręgową. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemna zgodę prawnego opiekuna na start w zawodach oraz obecność opiekuna podczas trwania całych zawodów na swoim stanowisku.

 

  2. Każdy uczestnik obowiązany jest mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie oraz aktualne opłaty pod rygorem niedopuszczenia do startu w zawodach.

 

  3. Każdy zawodnik może w danym sezonie reprezentować jedną drużynę (koło lub klub) lub/i startować indywidualnie. W przypadku startu zawodnika w dwóch różnych drużynach w jednym sezonie GPO obie drużyny zostaną zdyskwalifikowane.

 

  4. Uczestników zawodów, w tym opiekunów, obowiązuje bezwzględne zachowanie trzeźwości począwszy od chwili rozpoczęcia do zakończenia zawodów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa lub dyskwalifikacją. Sędzia Główny zawodów ma prawo wezwania uczestnika zawodów do poddania się badaniu przy użyciu alkomatu, odmowa skutkuje dyskwalifikacją.

 

  5. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg.

 

  6. Podstawą do dopuszczenia do udziału w Spławikowym Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała jest zgłoszenie w Biurze ZO chęci swojego udziału w GPO oraz wniesienie na konto Okręgu Bielsko-Biała pierwszej raty startowego uprawniającego do startu w zawodach w terminie do dnia 30.03.2020.

 

  7. Nieuczestniczenie w którychkolwiek zawodach nie powoduje zwrotu kosztów wpisowego.

 

  8. W opłacie startowej zawarte będzie:

       3 puchary drużynowe

       3 puchary indywidualne (1. miejsce w sektorach)

Na koniec każdych zawodów suma różnic z wpływów ze startowego i poniesionych wydatków przeznaczona będzie na nagrody (bony do rozliczenia rachunkami) dla najlepszych zawodników w każdym sektorze w klasyfikacji indywidualnej.

 

  9. W 2020 roku przewidziane jest 5 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu.

W razie niemożliwości rozegrania zawodów na danym łowisku zawody odbędą się na łowisku w terminie rezerwowym.

 

10. Trening przed zawodami możliwy zgodnie z komunikatem organizatora na danym łowisku.

 

11. Poszczególne zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu, wybranych przepisów ZOWS oraz RAPR. O zmianach decyduje Sędzia Główny podczas odprawy przed zawodami.

 

12.a. W klasyfikacji ogólnej zawodników obowiązywać będzie punktacja dodatnia w sposób następujący:

• 1m –1 pkt

• ... – ...

• 10m – 10 pkt

Zawodnik nieobecny – ilość zawodników w najliczniejszym sektorze +1

 

b. W klasyfikacji ogólnej drużyn obowiązywać będzie punktacja dodatnia w sposób następujący:

• 1m – 1 pkt

• ... – ...

• 10m – 10 pkt,itd…

Drużyna nieobecna w zawodach – ilość drużyn +1

 

13. W klasyfikacji indywidualnej wliczane będą 4 najlepsze wyniki (1 wynik z GPO zostanie odliczony), natomiast w klasyfikacji drużynowej zostaną zaliczone wszystkie 5 wyników z cyklu GPO danego sezonu.

 

14. Przy równej ilości punktów o miejscu zawodnika/drużyny w klasyfikacji końcowej decydować będzie ilość pierwszych miejsc  zaliczanych do punktacji GPO. W przypadku braku pierwszych miejsc lub równej jej ilości kolejność ustalana na podstawie drugich miejsc itd…

Jeśli ilość kolejnych miejsc będzie taka sama, o kolejności decydować będzie suma wag z całego sezonu)

 

15. Co roku powoływana będzie 15 osobowa Spławikowa Kadra Okręgu. Jej skład zostanie ustalony na podstawie osiągniętych wyników w ostatnich 3 latach (punkty zdobyte w GPO).  Nie dotyczy juniorów startujących w Grand Prix Młodzieży U15, U20. Do kadry zostanie dołączony Mistrz Okręgu za dany rok.

 

16. Podsumowanie całego cyklu zawodów GPO odbędzie się po zakończeniu ostatnich zawodów cyklu.

 

17. Osoby, co do których będą istniały uzasadnione podejrzenia o niesportowe lub nieetyczne zachowanie, zostaną wykluczone z możliwości dalszej rywalizacji w cyklu zawodów GPO Okręgu Bielsko-Biała.

 

18. Zawodnicy startujący w GPO i osoby im towarzyszące na terenie zawodów czynią to z własnej woli i są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.

 

19. Warunkiem startu w cyklu zawodów GPO jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia zawodów.

Jednocześnie wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie na wszelakich nośnikach (m.in. Internet, prasa) w celach marketingowych i promocyjnych Okręgu związanych z zawodami pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię zawodnika.

 

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 11.

2. Podstawą prawną przetwarzania jest Art.6 ust.1 lit.a (wydana zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Kategorie danych osobowych:

• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)

• wizerunek.

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w zawodach.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być Patroni Honorowi, Patroni Medialni oraz Sponsorzy.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy

.


splaw_reg_gpo_20.pdf

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin