Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Okręgowy

Regulamin Połowu Ryb w Wodach Ogólnie Dostępnych

 

  1. Na wodach ogólnie dostępnych Okręgu PZW Bielsko-Biała obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapis w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

  2. Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do:

- wypełnienia rejestru połowu ryb

- posprzątania stanowiska wędkarskiego w obrębie 5m i utrzymanie go w czystości

  3. Wprowadza się wymiary ochronne dla n/w gatunków ryb:

Karp                   - do 35cm i powyżej 65cm (Tresna, Porąbka)

Amur                  - do 50cm

Okoń                  - do 20cm i powyżej 35cm (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia)

Sandacz            - do 50cm i powyżej 80cm(nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia)

Szczupak           - do 50cm i powyżej 80cm (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia)

Świnka              - do 30cm

Lipień                - do 30cm

Węgorz              - do 60cm

Pstrąg potokowy      - do 30cm i powyżej 45cm

Pstrąg tęczowy i źródlany – do 30cm

Płoć                   - do 15cm

  4. Dozwolony połów niżej wymienionych gatunków ryb :

a. Sum od dnia 01 czerwca do 31 grudnia

b. Węgorz od dnia 01 kwietnia do 30 listopada

  5. W zbiornikach zaporowych Tresna i Porąbka ogranicza się limit dobowy połowu leszcza do 10 sztuk.

  6. Ogranicza się limit dobowy połowu sandacza i szczupaka do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć 30 sztuk rocznie (limit łącznie z łowiskiem Krajskie i Drogomyśl).

  7. Ogranicza się limit dobowy połowu karpia i lina do 2 sztuk łącznie przy czym ilość  złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć 30 sztuk rocznie (limit łącznie z łowiskiem Krajskie i Drogomyśl).

  8. Ogranicza się limit dobowy połowu świnki do 5 sztuk, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunku nie może przekroczyć 30 sztuk rocznie.

  9. Ogranicza się limit dobowy połowu klenia i jazia (łącznie) do 10 sztuk.

10. Ogranicza się limit dobowy połowu okonia do 10 sztuk (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia), jednak nie więcej niż 5kg.

11. Połów ryb ze środków pływających dozwolony jest wyłącznie po wniesieniu składki okręgowej pełnej lub uzupełniającej.

12. Wprowadza się dla wszystkich gatunków pstrąga (potokowy, źródlany, tęczowy) i lipienia dobowy limit połowu do 2 sztuk (4 sztuk w tygodniu), przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć 30 sztuk rocznie.

13. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych niezależnie od czasu, jaki wędkarz przebywa na łowisku.

14. W zbiorniku zaporowym Tresna (Obwód Rybacki nr 2 rzeki Soły) i zbiorniku zaporowym Porąbka (Obwód Rybacki nr 3 rzeki Soły) dozwolony jest połów ryb ze środków pływających od dnia 01 czerwca do dnia 30 września całodobowo, a od dnia 1 października do dnia 31 grudnia połów ryb ze środków pływających dozwolony jest wyłącznie od wschodu do zachodu słońca. W tych okresach dozwolone jest nęcenie ze środków pływających jak i wywóz zestawów.

15. Wprowadza się zakaz połowu ryb od korony zapory zbiornika Tresna do ujścia potoku Roztoka.

16. Wprowadza się całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku od korony zapory w Czańcu do miejsca wypływu biologicznego wody w rzece Sole w odległości około 150m (oznaczony tablicami).

17. Wprowadza się zakaz połowu ryb od dnia 01 stycznia do dnia 15 maja w rzece Sole na odcinku od mostu drogowego (Most Jagielloński -nowy most) w Oświęcimiu do mostu kolejowego w Oświęcimiu. (Obręb ochronny nr 3 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).

18. Wprowadza się całoroczny zakaz połowu strzebli potokowej.

19. W Obwodzie rybackim nr 4 rzeki Soły od tablicy informacyjnej poniżej zapory w Porąbce do mostu drogowego wprowadza się całkowity zakaz zabierania złowionych ryb łososiowatych i lipienia.

20. W Obwodzie rybackim nr 1 i 3 rzeki Skawy wprowadza się całkowity zakaz zabierania lipienia.

21. Wprowadza się zakaz zabierania szczupaka na zbiornikach zaporowych Tresna (SO-2) i Porąbka (SO-3) od 01 stycznia do 31 maja.

22. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Sole (SO-5) w odległości 50m od jazu w Broszkowicach w górę oraz 50m od jazu w dół rzeki (obręb ochronny nr 4 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).

23. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Skawie (SK-3) w odległości 50m powyżej jazu w Grodzisku do mostu drogowego poniżej jazu (obręb ochronny nr 5 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).

24. Obowiązuje zakaz połowu na rzece Skawie (SK-3) w odległości 50m powyżej progu w miejscowości Podolsze i 200m poniżej progu w okresie od 01 wrzesień do 31 maja (obręb ochronny nr 6 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku). W pozostałym okresie czasu zakaz wędkowania obowiązuje w odległości 50m w górę i w dół rzeki.

25. Wprowadza się zakaz połowu ryb w Obwodzie Rybackim nr 5 rzeki Soły od dnia 01 stycznia do 30 kwietnia od jazu na ujęciu wody (starorzecze) do Oczyszczalni Ścieków „Hydrotrest” w Zasolu Bielańskim w ciągu ul. Wałowej.

26. W Obwodzie rybackim nr 2 rzeki Soły wprowadza się zakaz połowu ryb od mostu drogowego w ciągu obwodnicy Żywca wzdłuż torów kolejowych, terenu starej żwirowni (Pod modrzewiami) wzdłuż drogi technologicznej wchodzącej do koryta rzeki Soły w okresie od 01-marca do 31-maja. Obszar ten stanowi  naturalne tarlisko ryb.

27. Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części we wszystkich Obwodach rybackich użytkowanych przez Okręgu PZW Bielsko-Biała w okresie od 01 stycznia do 31 maja.

28. Rejestracji (wpisu do rejestru połowu) ryb objętych limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami ilościowymi należy dokonać nie później niż przed opuszczeniem łowiska.

29. Na zbiornikach zaporowych Tresna (Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły) i Porąbka (Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły wprowadza się całkowity zakaz pozostawiania markerów, znaczników, bojek umocowanych na stałe  po zakończeniu łowienia.

30. Długość ryby po umieszczeniu (położeniu) jej na przymiarze należy mierzyć od początku zamkniętego pyska do dłuższego końca płata płetwy ogonowej.

31. W trakcie połowu ryb wędkujący jest zobowiązany do posiadania: wypychacza, podbieraka oraz siatki rozpiętej na obręczach o długości co najmniej 1,5m w przypadku chęci zabrania złowionych ryb.

32. Połów ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w zezwoleniu na ich rozegranie.

33. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską jedna ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu ryb, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym połów na dwie wędki.

34. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

35. Jednocześnie tracą moc poprzednie Uchwały podjęte w tej sprawie.

 

Obowiązki wędkującego w wodach

użytkowanych przez Okręg PZW Bielsko-Biała

 

  1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymacje członkowską z aktualnymi opłatami ,zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa.

  2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia poza zawartymi w niniejszym Regulaminie i Zezwoleniu.

  3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

  4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym lub elektronicznym nadzorem ich użytkownika.

  5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

  6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Celem uniknięcia tego typu zdarzeń zalecamy odwiedzenie zakładki Rezerwacja wód Okręgu na stronie internetowej PZW Bielsko-Biała (www.pzwbielsko.pl).

  7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego Koła lub Okręgu PZW, Policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

  8. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

 

Pozostałe ustalenia:

 

  1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW Bielsko-Biała można wędkować przez całą dobę z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

  2. Zabrania się połowu ryb w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

  3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów ilościowych i dobowych poławianych ryb.

  4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a. przechowywać i zabierać ryb poniżej oraz powyżej (wymiary widełkowe) ich wymiarów ochronnych,

b. sprzedawać złowionych ryb,

c. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f. łowić metodą "szarpaka",

g. budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody właściciela wody,

h. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i. stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j. kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k. wędkować z mostów,

l. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

  5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a. ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

b. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

  6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z zachowaniem ostrożności, wypuszczone do wody.

  7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

  8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

  9. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane - z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt. 7. Ryby przeznaczone na przynętę w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt. 5 nie więcej niż 3 sztuki bez konieczności ich wpisu do rejestru połowu ryb.

 

Regulamin łowiska DROGOMYŚL (D-001)

(łowisko wyłączone z połowu w ramach „Porozumień Międzyokręgowych”)

 

  1. Na łowisku w Drogomyślu dozwolony całodobowy połów ryb z wyjątkiem poniedziałku i piątku.

  2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- Karp                 - do 35cm                                   - Węgorz           - do 60cm

- Amur                - do 50cm                                   - Płoć            - do 15cm

- Okoń                - do 20cm                                   - Lin               - do 30cm

- Sandacz           - do 50cm                                   - Sum            - do 70cm

- Szczupak           - do 50cm

  3. Ogranicza się limit dobowy połowu karpia, amura, lina, szczupaka, sandacza do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość  złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć  limitu łącznie z rybami złowionymi w użytkowanych przez Okręg obwodach rybackich.

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem Amatorskiego połowu ryb nie więcej niż 5 kg na dobę.

  4. Połów niżej wymienionych gatunków ryb dozwolony jest w okresach:

a. Sum od dnia 01 czerwca do 31 grudnia,

b. Węgorz od dnia 01 kwietnia do 30 listopada,

c. Szczupak i Sandacz od 01 czerwca do 31 grudnia

  5. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych niezależnie od czasu, jaki wędkarz przebywa na łowisku.

  6. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb z lodu.

  7. Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części w okresie od 01 stycznia do 31 maja.

  8. W trakcie połowu ryb wędkujący jest zobowiązany do posiadania, wypychacza, podbieraka oraz siatki rozpiętej na obręczach o długości co najmniej 1,5m w przypadku chęci zabrania złowionych ryb.

  9. Długość ryby po umieszczeniu (położeniu) jej na przymiarze należy mierzyć od początku zamkniętego pyska ryby do dłuższego końca płata płetwy ogonowej.

10. Rejestracji (wpisu do rejestru połowu) ryb objętych limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami ilościowymi należy dokonać nie później niż przed opuszczeniem łowiska.

11. Obowiązuje całkowity zakaz biwakowania w obrębie łowiska, w tym również kamperami i przyczepami kampingowymi.

 

Regulamin łowiska SPYTKOWICE-KRAJSKIE (SP-002)

(łowisko wyłączone z połowu w ramach „Porozumień Międzyokręgowych”)

 

  1. Na łowisku w Spytkowicach (Krajskie) dozwolony połów ryb od dnia 01-marca- do dnia 30 listopada w godzinach od 05,00 do 22,00 , a w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

  2. Dozwolony połów ryb ze środków pływających od dnia 01 czerwca do dnia 31 października od godziny 05,00 do 22,00 , a weekendy i dni ustawowo wolne od pracy całodobowo z tym, że ilość wydanych Zezwoleń ogranicza się do 20 sztuk na rok. Powyższe nie dotyczy wywozu zanęt i przynęt.

  3. Zezwolenie na połów ryb ze środków pływających wydawane jest przez Okręg PZW Bielsko-Biała.

  4. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb z lodu.

  5. Na wodach łowiska Krajskie obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisy niniejszego Regulaminu

  6. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- Okoń          - do 20cm                            - Karp       - do 35cm i powyżej 65cm

- Sandacz     - do 50cm                            - Amur      - do 50cm  i powyżej 90cm

- Szczupak     - do 50cm                            - Płoć       - do 15cm

- Węgorz      - do 60cm                            - Lin          - do 30cm

- Sum           - do 70cm

  7. Ogranicza się limit dobowy połowu leszcza do 10 sztuk.

  8. Ogranicza się limit dobowy połowu sandacza i szczupaka do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć limitu łącznie z rybami złowionymi w użytkowanych przez Okręg obwodach rybackich.

  9. Ogranicza się limit dobowy połowu karpia, amura, lina do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć limitu łącznie z rybami złowionymi w użytkowanych obwodach rybackich.

10. Pozostałe gatunki i limity złowionych ryb zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb nie więcej niż 5kg na dobę.

11. Połów niżej wymienionych gatunków ryb dozwolony jest w okresach:

a. Sum od dnia 01 czerwca do 31 grudnia,

b. Węgorz od dnia 01 kwietnia do 30 listopada,

c. Szczupak i Sandacz od 01 czerwca do 31 grudnia.

12. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych niezależnie od czasu, jaki wędkarz przebywa na łowisku.

13. Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części w okresie od 01 stycznia do 31 maja.

14. W trakcie połowu ryb wędkujący jest zobowiązany do posiadania, wypychacza, podbieraka oraz siatki rozpiętej na obręczach o długości co najmniej 1,5m w przypadku chęci zabrania złowionych ryb.

15. Długość ryby po umieszczeniu (położeniu) jej na przymiarze należy mierzyć od początku zamkniętego pyska ryby do dłuższego końca płata płetwy ogonowej.

16. Rejestracji (wpisu do rejestru połowu) ryb objętych limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami ilościowymi należy dokonać nie później niż przed opuszczeniem łowiska.

17. W akwenie Krajskie wprowadza się całkowity zakaz pozostawiania markerów, znaczników, bojek umocowanych na stałe po zakończeniu łowienia.

18. Obowiązuje całkowity zakaz biwakowania w obrębie łowiska, w tym również kamperami i przyczepami campingowymi. Zezwala się na posiadanie namiotów bez podłogi.

 

reg_okr_20.pdf