Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin GPO

Feederowe Grand Prix Okręgu PZW Bielsko-Biała

Zasady na rok 2020

 

1.      Prawo startu w Feederowym Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała mają 2-osobowe drużyny oraz zawodnicy indywidualni. Wszyscy zawodnicy biorący udział w GPO i MO muszą być członkami Okręgu Bielsko-Biała, posiadać opłaconą aktualną składkę członkowską oraz okręgową. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemna zgodę prawnego opiekuna na start w zawodach oraz obecność opiekuna podczas trwania całych zawodów na swoim stanowisku.

 

2.      Każdy uczestnik zobowiązany jest mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie oraz aktualne opłaty pod rygorem niedopuszczenia do startu w zawodach.

 

3.      Każdy zawodnik może w danym sezonie reprezentować jedną drużynę lub/i startować indywidualnie. W przypadku startu zawodnika w dwóch różnych drużynach w jednym sezonie GPO obie drużyny zostaną zdyskwalifikowane.

 

4.      Uczestników zawodów, w tym opiekunów, obowiązuje bezwzględne zachowanie trzeźwości począwszy od chwili rozpoczęcia do zakończenia zawodów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa lub dyskwalifikacją. Sędzia Główny zawodów ma prawo wezwania uczestnika zawodów do poddania się badaniu przy użyciu alkomatu, odmowa skutkuje dyskwalifikacją. 

 

5.      Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg.

 

6.      Opłata startowa za sezon 2020 wynosić będzie:

a) GPO zawodnik indywidualny - 120zł za cały sezon;

b) GPO drużyna – 240zł za cały sezon;

 

7.      Podstawą  dopuszczenia do udziału w Feederowym Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała jest zgłoszenie w Biurze ZO chęci  udziału w zawodach oraz wniesienie na konto Okręgu Bielsko-Biała opłaty startowej do dnia 25.06.2020. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, nazwę drużyny oraz dopisek „opłata startowa GPO Feeder”.

 

8.      Nieuczestniczenie w którychkolwiek zawodach nie powoduje zwrotu kosztów wpisowego.

 

9.      W opłacie startowej w ramach GPO 2020 zawarte będą:

- 6 pucharów drużynowych na cztery eliminacje (pierwsza trójka),

- 3 puchary indywidualne na cztery eliminacje,

- 6 pucharów dla drużynowych zwycięzców GPO (pierwsze trzy miejsca),

- 3 puchary dla indywidualnych zwycięzców GPO (pierwsze trzy miejsca),

- kwota pozostała z opłat startowych po odjęciu poniesionych wydatków przeznaczona będzie na nagrodę końcową dla najlepszych sześciu drużyn oraz dla najlepszych sześciu zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

 

10.    W razie niemożności rozegrania zawodów z przyczyn losowych podany będzie rezerwowy termin i łowisko.

 

11.    Poszczególne zawody rozgrywane będą zgodnie z ZOSW oraz według niniejszego regulaminu. O zmianach decyduje Sędzia Główny podczas odprawy przed zawodami.

 

12.    W klasyfikacji ogólnej zawodników indywidualnych obowiązywać będzie punktacja dodatnia w sposób następujący:

• 1m –1 pkt

• ... – ...

• 10m – 10 pkt

Zawodnik nieobecny w zawodach – ilość zawodników w najliczniejszym sektorze +1

 

13.    W klasyfikacji ogólnej drużyn obowiązywać będzie punktacja dodatnia w sposób następujący:

• 1m – 1 pkt

• ... – ...•

10m – 10 pkt,itd…

Drużyna nieobecna w zawodach – ilość drużyn uczestniczących w zawodach +1

 

14.    W klasyfikacji indywidualnej do końcowej punktacji wliczane będą wyniki z trzech najlepszych tur (1 najsłabszy wynik z GPO zostanie odliczony), a w klasyfikacji drużynowej wliczane będą wyniki wszystkich czterech tur.

 

15.    Przy równej ilości punktów o miejscu zawodnika/drużyny w klasyfikacji końcowej decydować będzie ilość pierwszych miejsc zaliczanych do punktacji GPO. W przypadku braku pierwszych miejsc lub równej ich liczby kolejność ustalana na podstawie drugich miejsc itd.

 

16.    Podsumowanie całego cyklu zawodów GPO, wręczenie pucharów i nagród odbędzie się po zakończeniu ostatnich zawodów cyklu.

 

17.    Osoby, co do których będą istniały uzasadnione podejrzenia o niesportowe lub nieetyczne zachowanie, zostaną wykluczone z możliwości dalszej rywalizacji w cyklu zawodów GPO Okręgu Bielsko-Biała.

 

18.    Zawodnicy startujący w GPO i osoby im towarzyszące na terenie zawodów czynią to z własnej woli i są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.

 

19.    Warunkiem startu w cyklu zawodów GPO jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia zawodów.

Jednocześnie wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie na wszelakich nośnikach (m.in. Internet, prasa) w celach marketingowych i promocyjnych Okręgu związanych z zawodami pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię zawodnika.

 

 

Klauzula informacyjna:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 11.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania jest Art.6 ust.1 lit.a (wydana zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

3. Kategorie danych osobowych:

• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)

• wizerunek.

 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w zawodach.

 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być Patroni Honorowi, Patroni Medialni oraz Sponsorzy.

 

 

Kapitanat Sportowy

ZO PZW Bielsko-Biała


feed_reg_gpo_20.pdf