Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Klauzula informacyjna - Członkowie PZW oraz niezrzeszeni

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: Rozporządzenie -
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z siedzibą w Pułtusku przy ul. Solnej 7, 06-100 Pułtusk, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019200, posiadający numer REGON: 011508804, kontakt telefoniczny: + 48 23 692 58 86  (połączenia płatne zgodnie z taryfikatorem operatora), email: biuro@pzw-ciechanow.pl, zwany dalej „Okręgiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Okręgu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@pzw-ciechanow.pl  lub pisemnie (na adres siedziby Okręgu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Okręg w następujących celach:

 1. w celach statutowych, wynikających ze Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, w związku z brzmieniem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach – w tym zakresie będą przetwarzane dane członków Okręgu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg i jego jednostki organizacyjne, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

 2. w celu wydania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym oraz kontroli legalności wykonywania amatorskiego połowu ryb – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia;

 3. w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

 4. w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych etc.;

 5. w celach statystycznych oraz badawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, jako użytkownika rybackiego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 6. w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Okręg będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celach statutowych, wynikających ze Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego – przez okres trwania Pani/Pana członkostwa w Okręgu,

 2. w celu wydania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb oraz kontroli legalności wykonywania amatorskiego połowu ryb – przez okres, w jakim jest Pan/Pani zobowiązany/na do posiadania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb wydanego przez Okręg;

 3. w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

 4. w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych etc.;

 5. w celach statystycznych oraz badawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym) – przez okres związania umową o użytkowanie obwodu rybackiego oraz przez 5 lat od dnia jej rozwiązania;

 6. w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Okręgu oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. pracownikom Okręgu lub Członkom Organów Okręgu posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (np. księgowa, skarbnicy kół, członkowie organów Okręgu etc.);

 2. podmiotom i organom, którym Okręg jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, US, Policja, Prokuratura etc.);

 3. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej nr 42, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108423 – w celu prowadzenia ogólnopolskiego rejestru członków PZW;

 4. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy oraz rejestru dłużników niewypłacalnych stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego – na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 6. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

 7. podmiotom umożliwiającym Okręgowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

 8. podmiotom wspierającym Okręg w prowadzonej działalności na zlecenie Okręgu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Okręgu.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Okręgu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Okręgu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uzyskania członkostwa w Okręgu i korzystania z praw i obowiązków, jakie się z nim wiążą oraz w celu zakupienia zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu.Administrator zastrzega prawo zmiany/aktualizacji niniejszej informacji.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz ?
muchową
spinningową
spławikową
gruntową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin