Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Klauzula informacyjna - Kontrahenci

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: Rozporządzenie -
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z siedzibą w Pułtusku przy ul. Solnej 7, 06-100 Pułtusk, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019200, posiadający numer REGON: 011508804, kontakt telefoniczny: + 48 23 692 58 86  (połączenia płatne zgodnie z taryfikatorem operatora), email: biuro@pzw-ciechanow.pl, zwany dalej „Okręgiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Okręgu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@pzw-ciechanow.pl  lub pisemnie (na adres siedziby Okręgu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Okręg w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia),

 2. w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

 3. w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych etc.

 4. w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Okręg będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. niezbędne do zawarcia i realizacji umów, składania zamówień etc. – przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o zawarciu bądź nie zawarciu umowy lub przez czas trwania umowy;

 2. w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu, a zatem przez okres co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

 3. w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi przepisów o podatkach, rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa - dane niezbędne w celach podatkowych – przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego który wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 31 § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 70 § 1 tej ustawy); dane niezbędne w celach rachunkowych – przez okres nie krótszy, niż 5 lat (art. 74 ustawy o rachunkowości);

 4. w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Okręgu oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. pracownikom Okręgu posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kontrahentów (np. księgowi);

 2. Kancelarii Prawnej świadczącej na rzecz Okręgu pomoc prawną;

 3. podmiotom i organom, którym Okręg jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, US, Policja, Prokuratura etc.);

 4. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy oraz rejestru dłużników niewypłacalnych stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego – na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 6. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

 7. podmiotom umożliwiającym Okręgowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

 8. podmiotom wspierającym Okręg w prowadzonej działalności na zlecenie Okręgu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Okręgu.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Okręgu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Okręgu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy.Administrator zastrzega prawo zmiany/aktualizacji niniejszej informacji.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Ile dni w roku wędkujesz ?
do 10 dni
od 10 do 25 dni
od 25 do 40 dni
od 40 do 60 dni
od 60 do 100 dni
prawie codziennie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin