Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Opłaty i składki na 2017 rok

 1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2017

Uchwalone przez Zarząd Główny PZW w Warszawie – Uchwałą Nr 149 z dnia 17.09.2016r.

 

1.       Składka członkowska   86 zł

2.       Składka członkowska  ulgowa  50%

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·      członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

·      mężczyźni od 65 roku życia

·      kobiety od 60 roku życia

 

 

 

 

 

43 zł

3.       Składka członkowska  ulgowa  75%

·      członkowie uczestnicy do lat 16

·      członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

 

22 zł

4.       Wpisowe

·      członka zwyczajnego PZW

·      członka uczestnika PZW do 16 lat

 

25 zł

12 zł

 

5.       Legitymacja  członkowska

5 zł

 

 Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 ===================================================================================================================

 

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 149 ZG PZW
z dnia  17 września  2016 r.

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Okręgu Nr  171/2016r. z dnia 10.10.2016r.

 

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie w 2017 roku:

   

   


 1. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody):

  • składka pełna podstawowa                            - 200,00 zł

  • składka ulgowa I                                                               - 120,00 zł           

  • składka ulgowa II                                              -   80,00 zł            

  • składka członka uczestnika                            -   50,00 zł            

 2. Składka roczna niepełna - wody nizinne

  Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania dla członka PZW w Okręgu PZW Koszalin

  • składka niepełna podstawowa                         - 170,00 zł         

  • składka niepełna ulgowa I                               - 103,00 zł           

  • składka niepełna ulgowa II                              -   69,00 zł           

  • składka niepełna członka uczestnika             -   44,00 zł

  • składka niepełna całoroczna na 1 jezioro    - 125,00 zł          

   Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w prawnym użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie obowiązujących umów cywilnoprawnych na wody.

    

 3. Składka uzupełniająca do składki pełnej                  - 30,00 zł              

 4. Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne dla członków PZW


 1.  
  • za 1 dzień                                                           -   26,00 zł            

  • za 3 dni (kolejne)                                               -   52,00 zł            

  • za 7 dni (kolejne)                                               -   64,00 zł            

  • za 14 dni (kolejnych)                                        -   75,00 zł            


 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:


 1.  
  • za 1 dzień                                                           -   46,00 zł            

  • za 3 dni (kolejne)                                               -   92,00 zł            

  • za 7 dni (kolejne)                                               - 112,00 zł           

  • za 14 dni (kolejnych)                                        - 149,00 zł           


 1. Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody górskie dla członków PZW


 1.  
  • za 1 dzień                                                           -   45,00 zł                           

  • za 3 dni (kolejne)                                                               -   90,00 zł            

  • za 7 dni (kolejne)                                               - 105,00 zł           

  • za 14 dni (kolejnych)                                        - 138,00 zł           


 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:


 1.  
  • za 1 dzień                                                           -   70,00 zł            

  • za 3 dni (kolejne)                                               - 140,00 zł           

  • za 7 dni (kolejne)                                               - 175,00 zł           

  • za 14 dni (kolejnych)                                        - 247,00 zł           


 1. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :


 • wody nizinne                                                       - 350,00 zł          

 • wody górskie                                                       - 400,00 zł          

  (Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2017 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.)

  Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2017 r. w macierzystym okręgu.


 1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :


 • do 18 lat                                                              -  bezpłatnie


 • powyżej 18 lat                                                    - 50,00 zł


 1. Zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:


 1. 100 % ulgi


 • Honorowy Członek PZW – ( zwolniony z opłat na postawie odpowiedniej legitymacji i odznaki PZW)


 1. Składka ulgowa I 


 1.  
  • młodzież 16-24 ucząca się i studenci, (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

  • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia)

  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 rok życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 rok życia, (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek).


 1. Składka ulgowa II  


 1.  
  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami ( osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie do kontroli dokument uprawniający do zastosowania ulgi)


 1. bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:


 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2017 r.

 • współmałżonek członka PZW, w ramach łowiska i dziennego limitu. Warunek: posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2017 r. Współmałżonek musi posiadać Kartę Wędkarską i opłaconą składkę członkowską PZW.

  Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.

  Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach. Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW. Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

  Okręg PZW Szczecin – SZN, Okręg PZW Jelenia Góra – JGA, Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp. 

   


 Podział składki członkowskiej na 2017 rok:

a) Zarząd główny                                                            - 10 %

b) Zarząd Okręgu                                                           - 60 %

c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim                         - 30 %