Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienie zawarte pomiędzy PZW i WOPR w sprawie współdziałania na wodach,

 

                          POROZUMIENIE

 

                         w sprawie współdziałania na wodach

    zawarte w Warszawie, dnia 5 września 2007 roku pomiędzy:

 

 

Polskim Związkiem Wędkarskim, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego 

Eugeniusza Grabowskiego

 

 

a

 

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, reprezentowanym przez Prezesa 

Jerzego Telaka.

 

 

Na podstawie § 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zwanego dalej „PZW”, 

i § 9 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”,  

uznając konieczność prowadzenia wspolnych przedsięwzięć, Prezes Zarządu Głownego   

PZW i Prezes WOPR, działając w imieniu umawiających się PZW i WOPR, zwani dalej  

Stronami, postanawiają, co następuje:

                                                            § 1

Strony zgodnie z kompetencjami podejmują wspolne działania w zakresie poprawy stanu 

bezpieczeństwa i porządku na polskich wodach, w tym zmniejszania liczby osób 

tonących.

                                                             § 2

Strony z poszanowaniem etyki wodniackiej i wędkarskiej podejmują wspolne działania 

ukierunkowane w szczegolności na:

1) organizowanie pomocy i ratowanie osob, ktore uległy wypadkowi lub naraŜone są 

na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia na wodach;

 

2) organizowanie wędkarstwa, w tym rekreacji i sportu wędkarskiego, z uwzględnieniem 

zasad bezpiecznego użytkowania wód.

                                                             § 3

Strony wyrażają wolę wspołdziałania w szczegolności w zakresie:

1) ratowania życia i zdrowia osob na wodach środlądowych;

2) popularyzowania i upowszechniania bezpiecznego wędkarstwa i wiedzy ekologicznej;

3) zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięć rekreacyjnych i sportowych na wodach;

4) prowadzenia obiektow słuŜących bezpieczeństwu, uprawianiu wędkarstwa i rekreacji 

na wodach;

5) ochrony środowiska naturalnego, w tym ekosystemow wodnych;

6) przeciwdziałania szkodom w środowisku wodnym;

7) działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na wodach i organizowania akcji  

informacyjnych o zagroŜeniach środowiska naturalnego, w szczegolności wodnego.

                                                            § 4

Strony przyjmują jako podstawowe zasady wspołdziałania:

1) ratowanie życia ludzkiego jest celem nadrzędnym;

2) realizacja zadań odbywa się przy uŜyciu sił i środkow kaŜdej ze Stron proporcjonalnie 

do występujących zagrożeń i ich charakteru;

3) koordynatorem i wiodącym w określonych przedsięwzięciach jest Strona prawnie 

zobowiązana do podjęcia działania.

                                                            § 5

1. Wspołdziałanie Stron realizowane będzie przez prezesow jednostek wojewódzkich 

i terenowych WOPR oraz jednostek terenowych PZW lub osoby przez nich 

upoważnione.

 

 

2. Zadania wynikające z zakresu przygotowań do sezonu letniego i przedsięwzięcia 

do wykonania w trakcie sezonu, a także zakres czynności po sezonie określą właściwi  

prezesi jednostek wojewodzkich i terenowych WOPR oraz jednostek terenowych PZW.

                                                           § 6

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Zmiany lub rozwiązanie Porozumienia wymagają formy pisemnej.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron na podstawie pisemnego 

oświadczenia, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krotszym niŜ 30 dni przed  ż

ądanym terminem rozwiązania.

                                                          § 7

Koszty związane z realizacją niniejszego Porozumienia ponosi każda ze Stron stosownie 

do zakresu podjętych przez siebie działań.

                                                          § 8

Traci moc porozumienie zawarte między Polskim Związkiem Wędkarskim a Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w dziedzinie czuwania nad bezpieczeństwem ż ż

ycia ludzkiego na wodach oraz zwalczania kłusownictwa rybnego i zanieczyszczenia wód 

zawarte w Warszawie dnia 9 lutego 1971 r.

 

 

                                                         § 9

Porozumienie sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.

 

                                                         § 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            

                   PREZES                                          REZES                                               

         ZARZĄDU GŁÓWNEGO                          WODNEGO  OCHOTNICZEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO        POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

        

       Eugeniusz Grabowski                                       Jerzy  Tejak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdzie najczęściej wędkują członkowie naszego koła
zb.Siczki
zb.Domaniów
zb. Borki
rz.Wisła
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin