Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienie zawarte pomiędzy PZW i WOPR w sprawie współdziałania na wodach,

 

                          POROZUMIENIE

 

                         w sprawie współdziałania na wodach

    zawarte w Warszawie, dnia 5 września 2007 roku pomiędzy:

 

 

Polskim Związkiem Wędkarskim, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego 

Eugeniusza Grabowskiego

 

 

a

 

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, reprezentowanym przez Prezesa 

Jerzego Telaka.

 

 

Na podstawie § 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zwanego dalej „PZW”, 

i § 9 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”,  

uznając konieczność prowadzenia wspolnych przedsięwzięć, Prezes Zarządu Głownego   

PZW i Prezes WOPR, działając w imieniu umawiających się PZW i WOPR, zwani dalej  

Stronami, postanawiają, co następuje:

                                                            § 1

Strony zgodnie z kompetencjami podejmują wspolne działania w zakresie poprawy stanu 

bezpieczeństwa i porządku na polskich wodach, w tym zmniejszania liczby osób 

tonących.

                                                             § 2

Strony z poszanowaniem etyki wodniackiej i wędkarskiej podejmują wspolne działania 

ukierunkowane w szczegolności na:

1) organizowanie pomocy i ratowanie osob, ktore uległy wypadkowi lub naraŜone są 

na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia na wodach;

 

2) organizowanie wędkarstwa, w tym rekreacji i sportu wędkarskiego, z uwzględnieniem 

zasad bezpiecznego użytkowania wód.

                                                             § 3

Strony wyrażają wolę wspołdziałania w szczegolności w zakresie:

1) ratowania życia i zdrowia osob na wodach środlądowych;

2) popularyzowania i upowszechniania bezpiecznego wędkarstwa i wiedzy ekologicznej;

3) zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięć rekreacyjnych i sportowych na wodach;

4) prowadzenia obiektow słuŜących bezpieczeństwu, uprawianiu wędkarstwa i rekreacji 

na wodach;

5) ochrony środowiska naturalnego, w tym ekosystemow wodnych;

6) przeciwdziałania szkodom w środowisku wodnym;

7) działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na wodach i organizowania akcji  

informacyjnych o zagroŜeniach środowiska naturalnego, w szczegolności wodnego.

                                                            § 4

Strony przyjmują jako podstawowe zasady wspołdziałania:

1) ratowanie życia ludzkiego jest celem nadrzędnym;

2) realizacja zadań odbywa się przy uŜyciu sił i środkow kaŜdej ze Stron proporcjonalnie 

do występujących zagrożeń i ich charakteru;

3) koordynatorem i wiodącym w określonych przedsięwzięciach jest Strona prawnie 

zobowiązana do podjęcia działania.

                                                            § 5

1. Wspołdziałanie Stron realizowane będzie przez prezesow jednostek wojewódzkich 

i terenowych WOPR oraz jednostek terenowych PZW lub osoby przez nich 

upoważnione.

 

 

2. Zadania wynikające z zakresu przygotowań do sezonu letniego i przedsięwzięcia 

do wykonania w trakcie sezonu, a także zakres czynności po sezonie określą właściwi  

prezesi jednostek wojewodzkich i terenowych WOPR oraz jednostek terenowych PZW.

                                                           § 6

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Zmiany lub rozwiązanie Porozumienia wymagają formy pisemnej.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron na podstawie pisemnego 

oświadczenia, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krotszym niŜ 30 dni przed  ż

ądanym terminem rozwiązania.

                                                          § 7

Koszty związane z realizacją niniejszego Porozumienia ponosi każda ze Stron stosownie 

do zakresu podjętych przez siebie działań.

                                                          § 8

Traci moc porozumienie zawarte między Polskim Związkiem Wędkarskim a Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w dziedzinie czuwania nad bezpieczeństwem ż ż

ycia ludzkiego na wodach oraz zwalczania kłusownictwa rybnego i zanieczyszczenia wód 

zawarte w Warszawie dnia 9 lutego 1971 r.

 

 

                                                         § 9

Porozumienie sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.

 

                                                         § 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            

                   PREZES                                          REZES                                               

         ZARZĄDU GŁÓWNEGO                          WODNEGO  OCHOTNICZEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO        POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

        

       Eugeniusz Grabowski                                       Jerzy  Tejak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.