Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Regulamin-Część II Zezwolenia O PZW Konin 2020r.

Aktualności | 2020-01-29 | Publikujący: Okręg PZW w Koninie

Regulamin -Część II Zezwolenia O PZW Konin 2020r.

 

 

CZĘŚĆ II

ZEZWOLENIA OPZW KONIN

 

Zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa dla wód użytkowanych przez Okręg PZW w Koninie , ustalony przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie jako uprawnionego do rybactwa. (Uchwała Nr. 48/Z/2019 OPZW Konin z dnia 30 października 2019r.)

I. PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH O.PZW KONIN

1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni

zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale – Dozwolone metody połowu.

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął

dane stanowisko.

2. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków

ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

4. Zezwala się na wędkowanie współmałżonka posiadającego kartę wędkarską w ramach limitu i stanowiska członka PZW w jego obecności. Przekazanie uprawnień na jedną wędkę nie wyklucza wędkowania uprawnionego na drugą wędkę.

5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na

nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator

zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien

natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo

najbliższy organ administracji publicznej.

7. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu

PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych

powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz

miejsce i datę połowu.

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką o długości

co najmniej 30 cm, do której przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą,

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną

przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,

c) w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie

więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

  1. przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o

średnicy 20 mm,

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy

haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosowania:

- zwierząt i roślin chronionych,

- ryb z gatunku trawianka, czebaczka amurskiego i sumika karłowatego,

- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV., pkt. 5 i 6,

- ikry.

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W

przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie

objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i

pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych

lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie

ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW Okręg Konin można wędkować przez całą dobę z ograniczeniami dla poszczególnych wód – ( patrz Wykaz wód użytkowanych przez PZW Okręg Konin.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych i oznakowanych

miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.

Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych

urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy

budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i

progi denne,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i

innych rybackich narzędzi połowu,

f) łowić metodą \"szarpaka\"

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  1. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k) wędkować z mostów,

l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w

stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na

sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie

wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów

dobowych.

a) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka

bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do

łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego

łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub

zakaz stosowania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę,

pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki

podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie

może być mniejsza niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z

których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby

przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku

zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

III. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na

dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym

łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu - 10 m,

b) między łodziami lub brodząc - 25 m,

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa

haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych

wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b) łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę,

zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki,

holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem

pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie

więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk

nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do

wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości

używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej

nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz

zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne

odległości od innych wędkujących:

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone

jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na

dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –

dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub

wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między

nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. Po zakończonym wędkowaniu otwory należy oznaczyć.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po

złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

IV. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca

płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń do 40 cm,

- brzana do 40 cm,

- certa do 30 cm,

- głowacica do 70 cm,

- jaź do 25 cm,

-jelec do 15 cm,

- karp do 30 cm, od 70 cm ( nie dotyczy rzek )

- kleń do 25 cm,

- lin do 25 cm,

- lipień do 30 cm,

- łosoś do 35 cm,

- miętus do 30 cm

- okoń do 18 cm, od 40 cm,

- pstrąg potokowy do 30 cm,

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 50 cm, od 80 cm,

- sapa do 25 cm, -sieja do 35 cm,

- sielawa do 18 cm,

- sum do 70 cm,

- szczupak do 50 cm, od 80 cm

- świnka do 25 cm,

- troć do 35 cm,

- troć jeziorowa do 50 cm,

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

- brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja,

- lipień od 1 marca do 31 maja,

- łosoś od 1 października do31 grudnia

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy 0d 1 września do 31 grudnia

- sieja od 1 października do 31 grudnia,

- sielawa 1 października do 31 grudnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 stycznia do 31 maja;

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- świnka od 1 stycznia do 15 maja,

- troć od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten

dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów

prawnie chronionych:

-alosa,

- babka czarnoplamka,

- babka mała,

- babka piaskowa,

- brzanka,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgopłetwy,

- głowacz białopłetwy,

- igliczniowate – wszystkie gatunki,

- jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,

  • kiełb białopłetwy,-

  • kiełb Kesslera,

  • kozy – wszystkie gatunki,

  • kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki,

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- strzebla błotna,

- śliz,

- taśmiak długi.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.

7.1 W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

- głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00)

- sum 3 szt.

- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie)

2 szt.

- lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.

- brzana 3 szt.

- karp 3 szt.

- lin 4 szt.

- certa 5 szt.

- węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w

ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza,

pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w

rozdziale I., pkt. 3.7.

10. Okręg PZW Konin - Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach zaostrza lub łagodzi wymiary i limity ilościowe ryb, lecz nie narusza to przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

11. Dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą osobie posiadającej kartę łowiectwa podwodnego i zgodę uprawnionego do rybactwa (OPZW Konin).

12.Podczas połowu ryb ze środków pływających od zmierzchu do świtu, wędkujący jest zobowiązany do oświetlenia środka pływającego jednym stałym (ciągłym) białym źródłem światła.

V. Zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w KONINIE wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 48/Z/2019

ZO PZW w Koninie z dnia 30 października 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Uchwała Nr. 172/IX/2019 ZG PZW w Warszawie

z dnia 20 września 2019 r

I. WSTĘP

Zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.

Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzenia lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowów. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski

mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz

cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że

młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby

uprawnionej do opieki. 5.Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkowa

w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym z następującymi ograniczeniami:

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej,

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami,

- członkowi PZW do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować

wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez w/w niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych uregulowań.

  1. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt.5 i 6 na jedną

wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującemu członkowi PZW.

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską,

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane

przez wydającego zezwolenie.

2.Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

IV.KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej, c) strażników Społecznej Straży Rybackiej, d) strażników Straży Leśnej

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do

rybactwa.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. 3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy Prawo Wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach

- Ustawy o lasach

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

  • robo_2233 Data dodania: 1 miesiąc temu Oceń: 0 + / -

    Brak mapki z lokalizacjami