Okręg PZW Kraków
http://www.pzw.org.pl/29

Składki

WYKAZ SKŁADEK I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2011

Składki | 2010-12-19 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

UCHWAŁA nr 81

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie
z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia składek, ulg i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Krakowie na rok 2011.

 

1.Wysokość składki rocznej podstawowej (opłaty) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód

 

Dla członka PZW

Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej

Nabycie składki (opłaty)rocznej podstawowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N”

130 zł

65 zł

nr 1

Pełna „P”

250 zł

125 zł

nr 1 i 2

Uczestnika

25 zł

nr 1 i 2

Dla osoby niezrzeszonej

650 zł

nr 1 i 2

 • Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej podstawowej.
 • Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.
 • Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną podstawową  w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie
 • Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczna w biurze ZO PZW w Krakowie

2. Uprawnieni do nabycia składki rocznej:

Ulgowej są:

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
 • kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu  65 roku życia,

Uczestnika jest:

 • młodzież do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód

Członek PZW posiadający składkę roczną podstawową (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki (dla członka PZW)

Po nabyciu składki uzupełniającej wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U”

120 zł

nr 1 i 2

 • Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
 • Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie.
 • Wędkarza przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowska i zezwolenie. (Zezwolenie posiadane przez wędkarza zostanie wymienione bezpłatnie na Zezwolenie uprawniające do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku nr 1 i 2)

4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

Rodzaj składki okresowej (opłaty)

Wysokość składki(opłaty) okresowej

Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

30 zł

nr 1 i 2

Składka trzydniowa

70 zł

nr 1 i 2

Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej)

60 zł

nr 1 i 2

 • Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową, składkę okresową trzydniową i opłatę jednodniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”
 • Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl
 • Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą wyłącznie przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629
 • Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.
 • Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej lub opłaty jednodniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl
 • Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
 • Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2011 r.
 • Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

5. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi

Opłata jednodniowa

10 zł

Opłata miesięczna

80 zł

 • Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Okręgu PZW Kraków

6. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

-

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali

20 zł.

 

WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2011

 

Załącznik nr 1

 

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”
Cedron
-od źródeł do ujścia
Dłubnia
-od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;
-
oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych
Drwinia Długa
-od źródeł do ujścia
Drwinka
-od źródeł do ujścia
Głogoczówka
-od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska
Harbutówka
-od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska
Krzeszówka
- od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką
Potok Kościelnicki
-od źródeł do ujścia
Prądnik
-od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia
Raba
-od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki
Regulka
- od źródeł do ujścia
Rudawa
-od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia
Rudno
- od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia
Sanka
- od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia
Serafa
-od źródeł do ujścia
Skawinka
-od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia
Sosnówka
- od źródeł do ujścia
Stradomka
-od źródeł do ujścia
Szreniawa
-od źródeł do mostu drogowego na trasie Czaple Wielkie – Szczepanowice i od młyna w miejscowości Kacice do ujścia
Ścieklec
-od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice
Wilga
- od źródeł do ujścia z wyłączeniem;
-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych
Wisła
- od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby 
z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie,
- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych
-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol
-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych
Zbiornik Bagry

Zbiornik Jeziorzany

Zbiorniki Brzegi
nr 1, 2, 3
Zbiorniki Przylasku Rusieckiego
nr 1,7,12,13,14

 

Załącznik nr 2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie,
Rudawa
-od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,
Szreniawa
– od mostu drogowego na trasie Czaple Wielkie – Szczepanowice do młyna w miejscowości Kacice.
Zbiorniki Przylasku Rusieckiego
nr 2,3,9
Zbiornik Kryspinów

Załączniki