Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Wykaz składek i opłat za wędkowanie w Okręgu PZW Kraków na rok 2019

Składki | 2018-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2019 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

90,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 105 z dnia 06.11.2018 r.

 

Na mocy § 47 pkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty w Okręgu PZW Kraków na rok 2019

 

 

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna „N 1”

150 zł

100 zł

nr 1

Niepełna „N 2”

270 zł

160 zł

nr 1 i 2

Pełna „P”

290 zł

190 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

 

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

 2. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

 3. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

 4. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

 

Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

140 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

20 zł

Nr 3

 

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i Biurze ZO PZW w Krakowie.

 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

50 zł

nr 3

Składka trzydniowa

100 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

200 zł

nr 3

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

 

 

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

35 zł

nr 1

Składka trzydniowa

80 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

150 zł

nr 1

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

700 zł - Wody Pełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metody połowu

650 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

430 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie metody

400 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu metodą trollingową

380 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

 

7. Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej pełnej

Wysokość opłaty okresowej pełnej

Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

80 zł

nr 3

Opłata trzydniowa

180 zł

nr 3

Opłata siedmiodniowa

300 zł

nr 3

 

8. Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

50 zł

nr 1

Opłata trzydniowa

100 zł

nr 1

Opłata siedmiodniowa

250 zł

nr 1

 

 

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”.

 2. Wykaz kół i punkty dystrybucji składek okresowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

 3. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

 4. Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

 5. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

 6. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

 7. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2019 r.

 8. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

9. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

 

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków, przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629 z dokładnym opisem czynności i daty postoju.

 

10. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

25 zł.

 

* Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

 

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2019

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn

 

Wszystkie metody połowu z wyłączeniem połowu ze środków pływających

 

Załącznik nr 2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Zbiornik Brzegi nr. 2

Oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

 

Wszystkie metody połowu z wyłączeniem metody trollingowej

 

Załącznik nr 3

 

Wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz wszystkie metody połowu

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (30)

 • stan75_ Data dodania: 6 godzin 7 minut temu Oceń: 0 + / -

  stan75_

  michcup1 CO DRAŻNI CIE TO- koledzy z zo podnieśli se dietki to i kasy brak i trzeba z wędkarzy trochę wydoić .
  A rzeka RABA JEST totalną mizerią bez ryb tylko niektóre odcinki ,zorganizowane jest łowisko pstrągowe dla muszkarzy.-a jak nie wierzysz to se wejdź na forum wędkarzy z tej dyscypliny-rzeka WISŁA marne zarybiania które wyżera kormoran przez nikogo nie płoszony brak płynnej rotacji rybostanu z powodu stopni wodnych i braku przepławek dla ryb stała się zamkniętymi zbiornikami przy zdarzających się powodziach cały trud zarybień idzie z prądem w dół rzeki i efektów brak.Brak odpowiedzialnej gospodarki rzecznej przez województwa i współpracy z instytucjami.RACJONALNA I PRZEJRZYSTA GOSPODARKA FINANSOWA CO ILE I GDZIE TO AŻ TAK WIELE ZĘBY ZWYKŁY WĘDKARZ WIEDZIAŁ. PROSZĘ OPUBLIKOWAĆ ZO-PZW i ZO-PZW KRAKÓW (TYLE DEBAT POSIEDZEŃ :)

 • michcup1 Data dodania: 7 godzin 9 minut temu Oceń: 39 + / -

  Stan75 kompromitujesz sie

 • stan75_ Data dodania: 7 godzin 32 minut temu Oceń: -40 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 9 godzin 51 minut temu Oceń: -49 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 7 dni temu Oceń: 35 + / -

  Ale to nie pzw nam zabral tylko prywatny wlasciciel zrobil to co sie mu bardziej oplacalo. Nie doszukiwal bym sie tu zlej woli okregu. Co do zarybien masz racje. Wpuszczanie karpia i teczaka nic nie wnosi a w przypadku karpia jest nawet wyniszczajace dla tych zbiornikow

 • Mariusz Data dodania: 7 dni temu Oceń: -17 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 7 dni temu Oceń: -16 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 7 dni temu Oceń: 23 + / -

  Mariusz zejdz na ziemie twoim zdaniem prywatni wlasciciele maja obowiazek dzierzawic swoje prywatne zbiorniki? Proste liczy sie kasa... wlasciciel wiecej zarobi na kompielisku niz na burdeliku z karpiami. PZW ma budowac drogi? A w jakim celu? Co ma wjechanie nad sama wode wspolnego z wedkarstwem i kontaktem z przyroda? To juz nie mozna podejsc kawalek od samochodu tylko polski wedkarski ma zajmowac sie budowaniem drog na burdelach z karpiami

 • Mariusz Data dodania: 8 dni temu Oceń: -19 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 8 dni temu Oceń: -21 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 10 dni temu Oceń: 23 + / -

  Ten zapis o oplacie jest juz nie aktualny. Obowiazywal on wtedy gdy pzw uzytkowal zbiornik

 • Mariusz Data dodania: 10 dni temu Oceń: -19 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 11 dni temu Oceń: -21 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 13 dni temu Oceń: -12 + / -

  Rozwiń
 • robs Data dodania: 13 dni temu Oceń: -17 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 14 dni temu Oceń: 24 + / -

  Stan75 dietki to w skali roki nie sa duze pieniadze. Zdecydowanie wiekszym problemem jest to ze wedkarze ze składek funduja zarybienie chlewikow karpiem i teczakiem ktory po tygodniu napelnia lodowki miesiarzy... w roku 2017 zostało w ten sposob przewalone przez wode 14 000kg karpia i 5 500kg teczaka. Oczywiscie wszystko dostaje w łeb i nie przynosi zadnych kozysci...

 • michcup1 Data dodania: 14 dni temu Oceń: 21 + / -

  robs nie posiadam wystarczajacej wiedzy aby podawac konkretne kwoty ale porownujac z inymi lowiskami w europie to u nas oplaty sa smiesznie niskie. 0,79zl/dzien przy oplacie rocznej... to nie ma prawa dzialac. Pieniedzy brakuje przedewszystkim na skuteczna ochrone wod.

 • stan75_ Data dodania: 14 dni temu Oceń: -48 + / -

  Rozwiń
 • robs Data dodania: 14 dni temu Oceń: -19 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 14 dni temu Oceń: 28 + / -

  qmak75 co z tego ze ma jedne z najwyzszych opłat w kraju jesli w dalszym ciagu sa to smiesznie niskie pieniadze za ktore nie da sie utrzymac lowisk na przyzwoitym poziomie? Porozumienie z tarnowem bylo i dalej jest. Co twoim zdaniem jest nie tak z gospodarka zarybieniowa?

 • qmak75 Data dodania: 15 dni temu Oceń: -26 + / -

  Rozwiń
 • wedkarz102 Data dodania: 15 dni temu Oceń: -9 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 15 dni temu Oceń: 23 + / -

  Chyba kolega rotel na jakiejs innej Rabie łowi :-D

 • rotel Data dodania: 16 dni temu Oceń: -31 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 19 dni temu Oceń: -10 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 21 dni temu Oceń: 29 + / -

  Bardzo dobry pomysł tylko że grono ktoremu musi sie zwrocic za karte moglo by tego nie przezyc

 • dareczek Data dodania: 21 dni temu Oceń: -23 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 21 dni temu Oceń: -19 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 24 dni temu Oceń: 26 + / -

  Bardzo dobrze i tak mamy śmiesznie niskie opłaty

 • dareczek Data dodania: 26 dni temu Oceń: -24 + / -

  Rozwiń

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin