Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Klubu

Regulamin

Klubu Spinningowego „SPINROCK” Cigacice

na dzień 11.01.2018

 

Rozdział 1. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA

 

 1. Prawną podstawę działania Klubu „SPINROCK” stanowi Uchwała Plenum Zarządu

Okręgu w Zielonej Górze z dnia 06 grudnia 2004 roku nr Uchwały 50/04 w sprawie

powołania Klubu spinningowego: „SPINROCK” Cigacice.

 

Rozdział 2. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA.

 

Klub Spinningowy „SPINROCK” jest dobrowolnym zrzeszeniem członków PZW

w ramach struktur organizacyjnych związku, powołanych z inicjatywy członków     

     założycieli dla realizacji celów statutowych wyczynowego uprawiania wędkarstwa

spinningowego.

 1. Adres Klubu „SPINROCK”: 66-100 Sulechów ul. Dr Judyma 1c/74.

tel. 609630229.

 1. Teren działania Klubu „SPINROCK” obejmuje obszar Zielonogórskiego Okręgu

PZW, natomiast zasięg uczestnictwa obejmuje obszar międzynarodowy.

 1. Klub „SPINROCK” podlega pod Okręg PZW w Zielonej Górze.
 2. Działalność Klubu nie może być sprzeczna z przepisami obowiązującymi w PZW.
 3. Klub „SPINROCK” może wchodzić w układy z firmami sponsorującymi działalność

Klubu w zamian za popularyzację działalności tych firm przez członków Klubu.

 1. Klub „SPINROCK” może nieodpłatnie przyjmować w użytkowanie składniki

majątkowe od osób fizycznych lub prawnych, które po upływie 2 lat od dnia przekazania przechodzą na własność Klubu.

 1. Klub „SPINROCK” ma prawo posługiwania się własną pieczęcią, której wzór

uzgodniono z właściwym terytorialnie Okręgiem PZW.

 1. Klub „SPINROCK” ma prawo posiadania własnych barw i znaków zastrzeżonych

wyłącznie dla członków Klubu oraz używania znaków i symboli PZW

 

Rozdział 3. CELE I ZADANIA KLUBU.

 

 1. Celem Klubu „SPINROCK” jest:

·         Rozwijanie wśród członków Klubu etyki wędkarskiej.

·         Popularyzacja wędkarstwa spinningowego wśród członków PZW.

·         Egzekwowanie od członków Klubu ścisłego przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb oraz warunków wędkarstwa ustalonych przez rybackiego użytkownika akwenu.

·         Organizowanie dla członków Klubu szkoleń i sprawdzianów z zakresu techniki wędkowania.

·         Organizowanie wewnątrzklubowych i ogólnopolskich zawodów spinningowych oraz uczestnictwo reprezentacji Klubu w zawodach różnych strzebli.

·         Prowadzenie wewnątrz klubowego współzawodnictwa sportowego oraz rekordów klubowych w połowie okazów ryb drapieżnych.

·         Sygnalizowanie do odpowiednich organów państwowych i społecznych o zauważonych źródłach zanieczyszczeń wód i przypadkach kłusownictwa.

 

 1. Do zadań Klubu „SPINROCK” należy:

·      Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi Klubami w zakresie wymiany doświadczeń i rywalizacji sportowej.

·      Prezentowanie w mediach dorobku i osiągnięć Klubu.

·      Współdziałanie z władzami PZW w zakresie zgodności działania Klubu z przepisami obowiązującymi w PZW.

 

 1. Działalność Klubu „SPINROCK” opiera się na społecznej pracy jego członków.
 2. Wszystkie funkcje w Klubie pełnione są społecznie.

 

Rozdział 4. CZŁONKOWIE KLUBU I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:

 

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu „SPINROCK” może zostać każdy członek PZW spełniający następujące warunki:
  • Niekaralność za naruszanie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
  • Nienaganna postawa etyczna.
  • Wniósł stosowną opłatę członkowską (wpisowe, składka członkowska).
  • Złożył deklarację wstąpienia do Klubu i zobowiązanie przestrzegania regulaminu Klubu oraz uchwał jego władz. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  • W przypadku naruszenia przez członka Klubu ustawy o rybactwie śródlądowym, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, nieopłacania terminowego składek członkowskich (zaległość co najmniej 2 składek) oraz za inne nieetyczne zachowanie – Zarząd Klubu może mocą uchwały dokonać skreślenia członka z listy członków Klubu. Odpis uchwały Zarządu doręcza się członkowi którego uchwała dotyczyła.
  • Od uchwały Zarządu przysługuje skreślonemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania członków Klubu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna i nie przysługują na nie inne środki odwoławcze.
  • Zarząd Klubu na uzasadniony pisemny wniosek członka Klubu może o zawiesi na czas określony lub do odwołania. Zawieszonemu członkowi klubu przysługuje czynne prawo wyborcze (ma prawo uczestniczyć w zebraniach Klubu i oddawać swój głos w głosowaniach przeprowadzanych w ramach tych zebrań) natomiast w okresie zawieszenia członkostwa nie może by wybierany do organów statutowych Klubu.

 

 1. Członek Honorowy Klubu „SPINROK”

·      Członkiem honorowym Klubu „SPINROK” może zostać były członek Klubu, któremu na wniosek Zarządu Klubu lub członka Klubu Zebranie Członków Klubu nada tytuł w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

·      Członek Honorowy opłaca jedną składkę roczną w wysokości 40 zł.

·      Członek Honorowy może brać udział w Zebraniach Członków Klubu bez prawa udziału w głosowaniach.

·      Członek Klubu ma prawo brać udział w zawodach klubowych na zasadzie gościa.

 

 

Rozdział 5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU:

 

 1. Przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu, Statutu PZW, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, Regulaminu Zawodów Wędkarskich PZW oraz innych przepisów wydanych na ich podstawie.
 2. Podnosić swój poziom sportowy i etyczny.
 3. Terminowo opłacać składkę członkowską (do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał).

4        Nosić ubiór i odznaki Klubowe podczas wszystkich imprez wędkarskich oraz wszędzie tam gdzie występuje jako przedstawiciel Klubu.

5        Godnie reprezentować Klub i troszczyć się o dobre imię Klubu.

6        Stosować się do Uchwał i wykonywać dyspozycje władz Klubu.

7        Wszelkie dobra otrzymane w czasie członkostwa należy po rezygnacji oddać do Klubu.

8        Uczestniczyć w zawodach Klubowych.

 

Rozdział 6. CZŁONEK KLUBU MA PRAWO:

 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
 2. Poddawać ocenie działalność Klubu oraz zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu Klubu.
 3. Reprezentować Klub w zawodach i innych imprezach na warunkach określonych przez Władze Klubu.
 4. Korzystać z majątku i funduszy Klubu na równych prawach dla wszystkich członków Klubu.

Rozdział 7. WŁADZE KLUBU:

 

 1. Władzami Klubu Spinningowego „SPINROCK” są:
  • Walne Zebranie Klubu  (zwoływane przez Zarząd Klubu minimum raz w roku).
  • Zarząd Klubu
 2. W przypadku szczególnej wagi zwołuje się Nadzwyczajne Zebranie Klubu, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym wybieranym przez Walne Zebranie Klubu na 4-letnią kadencję stosownie do zasad obowiązujących w PZW. Liczba członków Zarządu Klubu liczy 3-7 osób w zależności od liczebności i potrzeb organizacyjnych.
 4. Do kompetencji Zarządu klubu należy:
  • Zarządzanie działalnością Klubu.
  • Ustalanie planów zawodów, szkoleń, imprez wędkarskich oraz zadań podejmowanych przez Klub.
  • Orzecznictwo dyscyplinarne wobec członków klubu naruszających Regulamin Klubu lub Regulamin Zawodów Wędkarskich.
  • Pozyskiwanie sponsorów i sympatyków Klubu dla finansowania zadań programowych Klubu.
  • Zarządzanie funduszami oraz rzeczowymi składnikami majątkowymi Klubu i składnikami powierzonymi Klubowi do użytkowania.
  • Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Klubu.
  • Prowadzenie kancelarii Klubu i ewidencji finansowo-księgowej na zasadach obowiązujących w PZW oraz w razie potrzeby Kroniki Klubu i Strony Internetowej.
  • Organizowanie dla członków Klubu zawodów spinningowych różnych szczebli zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez.
  • Prowadzenie współzawodnictwa sportowego wewnątrz klubowego.
  • Podejmowanie Uchwał w sprawach członkowskich.

 

Rozdział 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W Klubie „SPINROCK” wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb, które obowiązują członków Klubu na zawodach wewnątrz klubowych.

·         Okoń              - 18 cm

·         Kleń                - 25 cm

·         Jaź                  - 25 cm

·         Boleń              - 40 cm

·         Szczupak        - 50 cm

·         Sandacz          - 50 cm

2.      50% sponsoringu indywidualnego zawodnika przechodzi na rzecz Klubu.

3.      Pieniądze przekazane przez sponsora na drużynę są wykorzystane przez nią w 100% na start w zawodach.

4.         Prowadzona jest roczna klasyfikacja wewnątrzklubowa, na podstawie punktów   zdobywanych według zasad określonych poniżej.

5.      Punktacja wewnątrz klubowa:

·         Za miejsca zajęte w zawodach Klubowych:   

-       1 miejsce        - 10 punktów

-       10 miejsce      -   1 punkt

·                    Za udział w zawodach Klubowych        -   5 punkty

·                    Za złowienie najdłuższej ryby w zawodach klubowych            - 3 pkt.

·                    Za udział w Walnym Zebraniu                -   5 punktów

·                    Za opłacanie składek w terminie w ciągu roku  -   10 punktów

·                    Za miejsce w zawodach zaliczanych do GRAND PRIX Okręgu (liczone tak jak do GPx Okręgu- z pominięciem miejsc zajętych przez zawodników spoza Okręgu)

-   1 miejsce                      - 20 punktów

- 20 miejsce                      -   1 punkt

·                    za uczestnictwo w zawodach zaliczanych do GPX Okręgu (liczbę startów limituje liczba zawodów organizowanych przez Okręg) -   10 punktów za każdy udział .

·                    Zarząd Klubu ma prawo wyznaczyć zawody ogólnopolskie lub okręgowe (organizowane przez inny okręg PZW) jako zawody za które punktacja będzie przyznawana na zasadach określonych dla zawodów okręgowych. Warunkiem jest poinformowanie członków klubu o takiej decyzji (np. za pośrednictwem strony internetowej Klubu) na co najmniej 2 tygodnie przed terminem zawodów.

·                    Punkty za udział w zawodach oraz zajęte miejsce przyznawane są tylko w przypadku gdy członek Klubu ma opłacone aktualne składki członkowskie. W przypadku nieopłaconych składek członek Klubu ma prawo udziału w zawodach Klubowych, jednakże przy zaliczaniu punktów do punktacji rocznej jego wyniku się nie uwzględnia. Zawodnikowi, który nie ma opłaconych aktualnych składek nie zalicza się również punktów za udział oraz miejsce w zawodach zaliczanych do GPx Okręgu.

6.      Zawody Klubowe uznaje się za przeprowadzone (punktację z zawodów zalicza się do klasyfikacji Klubowej) pod warunkiem, że przeprowadzone są w terminie wyznaczonym w harmonogramie rocznych zawodów ustalonych na Walnym Zebraniu Klubu (ewentualnie ze względów organizacyjnych- przeprowadzonych w innym terminie na podstawie decyzji Zarządu Klubu), uczestnictwa w nich co najmniej 5 członków Klubu (seniorów) posiadających pełne prawa członkowskie i opłacone aktualne składki członkowskie. W inny wypadku zawody takie traktuje się jako towarzyskie i w przypadku przeprowadzenia ich w terminie wynikającym z harmonogramu – zalicza się tylko punkty za uczestnictwo- 10 pkt.

7.      W miarę możliwości finansowych Klubu – Klub wystawia jedną lub dwie drużyny do udziału w Spinningowych Mistrzostwach Polski Teamów. O liczbie wystawionych drużyn w danym roku decyduje Zarząd Klubu.

8.      Pierwszą drużynę tworzy dwóch członków Klubu zajmujących dwa pierwsze  miejsca w rocznej klasyfikacji Grand Prix Klubu. W przypadku rezygnacji któregoś z wyznaczonych członków drużyny zastępuje go następny w rocznej klasyfikacji klubowej.

9.      W przypadku wystawienia drugiej drużyny tworzy ją trzeci z Grand Prix Klubu oraz zwycięzca klasyfikacji Mistrza Klubu.

10.  Koszty uczestnictwa w zawodach zaliczanych do Grand Prix Okręgu członkowie klubu pokrywają we własnym zakresie

11.  Koszty udziału w Spinningowych Indywidualnych  i Klubowych Mistrzostwach Okręgu pokrywane są według zasad określonych w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW

12.  Koszty udziału drużyn w Spinningowych  Mistrzostwach Polski Teamów pokrywane są przez Klub w następującym zakresie:

·         Startowe (plus ewentualne koszty wypożyczenia łódki) – pokrywa Klub,

·         Opłaty za noclegi – pokrywa Klub (w przypadku gdy organizator zawodów nie zapewnia noclegów – na podstawie rachunku za noclegi),

·         Wyżywienie – pokrywa Klub (w przypadku gdy organizator zawodów nie zapewnia wyżywienia – Klub pokrywa jedynie na podstawie rachunków koszty obiadów w cenie uzgodnionej przez Zarząd Klubu),

·         Koszty przejazdu na i z zawodów pokrywane są ze środków Klubu. Zarząd Klubu przyznaje dofinansowanie za przejechane kilometry po uzyskaniu faktury za paliwo. Rozliczeni dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

13.  Ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem członków Klubu w zawodach refundowane są na podstawie decyzji Zarządu Klubu.

 

 

Zarząd Klubu „SPINROCK”