Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Grupowe Ubezpieczenie NNW dla Członków Okręgu PZW

PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. informuje, że Członkowie Okręgu zostali objęci grupowym  ubezpieczeniem „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU Sport”–Polisa Ubezpieczenia Nr 1011498383.

Ochroną jest objęte indywidualne lub zbiorowe korzystanie z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi zgłasza szkodę indywidualnie w placówce PZU.

 

PZU Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 51, 97-300 Piotrków Tryb.

Telefon Biura Obsługi Klienta (44) 308-20- 21

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów:

www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia/szkoda-na-osobie/wymagane-dokumenty

 

II. Część dotycząca szkód z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych, turystycznych

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO POLEGAJĄCEJ NA:

A) USZKODZENIU CIAŁA (ROZSTROJU ZDROWIA) POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),

b) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku

c) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów. 

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia i zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności różnego rodzaju przysługujących świadczeń

B) ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) aktu zgonu,
b) dokument potwierdzający przyczynę zgonu np. karta statystyczna zgonu, wynik sekcji zwłok,
c) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku
d) jeśli w umowie ubezpieczenia nie wskazano imiennie osoby uprawnionej do świadczenia, dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) ze zmarłym poszkodowanym, ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza,
e) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku ze zgonem poszkodowanego, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów (np. koszty transportu zwłok).
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia. i zawartej umowy ubezpieczenia.
Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie

CO W PRZYPADKU GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE/ LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie,  poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

 

Poniżej w linkach - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH PZW SPORT w tym wyłączenie odpowiedzialności:

 

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_1.jpg

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_2.jpg

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_3.jpg

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_4.jpg

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_5.jpg