Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki,opłaty i inne świadczenia członkowskie w 2017 roku

 

 1. Uchwałą Nr 149 Zarządu Głównego PZW z dnia 17 września 2016 r.,

ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2017r.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2017 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

II . W oparciu o §46 ust. 8 Statutu PZW podjęto Uchwałę Nr 15/2016 Zarządu Okręgu PZW

w Przemyślu z dnia 03.11.2016 r.

ustalającą następujące wysokości składek i opłat jak również wysokość opłat za egzamin

na kartę wędkarską – obowiązujące w 2017r.

 

 

Składki i opłaty za egzamin na kartę wędkarską w 2017 r.

 

Lp.

Wysokość

Zakres

1.

210,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(górska-100%)

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami

dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

PZW z wyłączeniem trolingu na wszystkich wodach

śródlądowych płynących, zbiornikach i zbiorniku w Lublińcu

Starym (również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego

2

105,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(górska-50%)

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety od 60 roku życia

2.1.

20,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – ulgowa

(górska-ulgowa)

-odznaczeni złotą odznaką z wieńcami.(dotyczy całej Polski)

3

 

30,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna - (uczestnika)

(upoważnia do wędkowania w całej Polsce)

3.1

bezpłatnie

W 2017 roku nowowstępujący członkowie uczestnicy są zwolnieni z wszelkich innych opłat poza składką członkowską w kwocie 22,- zł + 1,- zł na ubezpieczenie-upoważnia do wędkowania tylko na terenie Okręgu PZW Przemyśl

4

150,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna-100%)

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyłączeniem trolingu na wszystkich wodach nizinnych śródlądowych płynących, zbiornikach i zbiorniku w Lublińcu Starym (również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego.

5

75,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna-50%)

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety wszystkie

 

 

 

6

60,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca 100%

 

 

7

30,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca 50%

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety od 60 roku życia

 

 

8

 

 

 

 

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (górskie, nizinne i zbiorniki)

 

25,-

-jednodniowa

50,-

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

80,-

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

9

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (górskie nizinne i zbiorniki)

45,-

-jednodniowa

100,-

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

180,-

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

 

10

 

400,-

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla

niezrzeszonych i cudzoziemców - wszystkie wody (górskie i nizinne oraz zbiorniki)

 

11

 

   

NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA EGZAMIN

   

Uwaga:

 

 

 

Ponadto w podjętej w dniu 03.11.2016r. przez Zarząd Okręgu PZW uchwale postanowiono:

 

 1. Członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW” a także mężczyźni, od 65 roku życia oraz kobiety od 60 roku życia oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat - są uprawnieni do 50% ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód.

 2. Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” uprawnieni są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

 3. Kobiety (wszystkie) uprawnione są do 50% ulgi w składce rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód.

 4. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z wnoszenia składki na zagospodarowanie i ochronę wód, natomiast winni opłacić składkę na ubezpieczenie w wysokości 1,- zł oraz pobrać zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnionego do rybactwa w macierzystym kole.

 5. Wysokość jednej diety na 2017 rok dla osób pełniących funkcje społeczne z wyboru, wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych)

 6. Wysokość diety dla skarbnika wynosi:

-za sprzedane składki członkowskie, okręgowe i wpisowe – 4% wartości,

        -od każdej kwoty (10,- zł) z tytułu braku rejestru połowu – 1,- zł (jeden złoty)

Odpowiednie środki na ten cel winny być zaplanowane w budżecie Kół.

 1. Podział składki członkowskiej ustala się na poziomie:

10% ZG PZW, 45% dla Okręgu PZW i 45% dla Kół PZW.

 1. W dalszym ciągu do 30 kwietnia pobiera się opłatę sankcyjną w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za brak rejestru. Po tym terminie nie pobiera się opłaty sankcyjnej, natomiast wędkarz płaci składkę wpisową.

 2. Opłaty składek okresowych można dokonać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Okręgu PZW w Przemyślu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489.

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin