Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – marzec 2020

Aktualności | 2020-03-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

14 marca 2020 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej -  kol. Józef Mazurkiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i Z-ca przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Antoni Chmura. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik.

Po zgłoszeniu dodatkowych tematów, zatwierdzono przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad.


Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr 53/X/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykładni § 18 ust. 6 i 7, §26 ust. 1 i 2, § 44 ust 1 i 2 oraz § 54 ust. 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r. Uchwała została podjęta.
Następnie kol. B.Olejarz przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany treści uchwały nr 206/XII/2019 ZG PZW z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW. Uchwała została podjęta.


Prezes ZG odczytał wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, a następnie zapoznał zebranych z przygotowaną przez niezależną kancelarię prawną opinią dotyczącą wniosku, jego zasadności i zgodności ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego.
Po dyskusji kol. T.Rudnik przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zarządu Głównego PZW w sprawie wniosku z dn. 20.12.2019 r. dot. zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Członkowie Zarządu Głównego uznając wniosek z dnia 20 grudnia 2019 r. za bezzasadny i sprzeczny z § 16 ust.7, § 18 ust. 6 , § 20 ust. 2, 3, 4 i 5 i § 32, podjęli uchwałę o odmowie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.


Kol. B.Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW. Uchwała została podjęta.
Następnie Sekretarz ZG przedstawiła wniosek Głównego Sadu Koleżeńskiego dotyczący wprowadzenia zmian w zapisach Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW. Członkowie ZG uznali wniosek za zasadny i podjęli uchwałę w tej sprawie.


Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus omówił założenia do budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2020 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Członkowie ZG podjęli stosowna uchwałę zatwierdzającą.
Następnie kol. J.Leus omówił przygotowane projekty uchwał w następujących sprawach:
- utworzenia Funduszu Rezerwowego,
- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa  użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa (Okręg PZW w Rzeszowie),
- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz infrastrukturą oraz udzielenia pełnomocnictwa (Okręg PZW w Szczecinie),
- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa (Okręg PZW w Koszalinie),
- zmiany treści uchwały nr 196/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla przedstawicieli Okręgu PZW w Tarnobrzegu.
- podjęcia działań prawnych celem wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości uregulowanych w Księgach Wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.
Uchwały zostały podjęte.


Wiceprezes ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak, przedstawił wnioski zgłoszone przez Dyrektora naczelnego GR PZW w Suwałkach dotyczące:
- wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach,
- udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza.
Członkowie ZG zaakceptowali przedstawione wnioski i podjęli stosowne uchwały.


Kol. H.Mach – zdał relację z działalności rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW. Omówił sprawy i wnioski, które trafiły do Rzecznika. Poinformował o rozpoczętych i  zakończonych postepowaniach oraz udzielonych odmowach o wszczęcie postepowań przygotowawczych.

Członkowie ZG omawiali również sprawy dotyczącą sytuacji w Okręgu PZW we Wrocławiu. Dyskutowano o działaniach prowadzonych przez poprzedniego i obecnego pełnomocnika Zarządu Głównego.

Na zakończenie Prezes ZG- kol. T.Rudnik przedstawił kierowane przez Okręgi PZW do Zarządu Głównego wnioski o podjęcie decyzji w sprawie zmiany terminu wnoszenia składek członkowskich ogólnozwiązkowych, w związku z sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.
Ze względu na zapisy statutowe regulujące jednoznacznie tę kwestię (§ 14 ust.1 pkt 8 Statutu PZW), Zarząd Główny uznał, że rekomenduje Okręgom podjęcie działań umożliwiających wnoszenie składek za pośrednictwem przekazów i przelewów.


Ponadto Zarząd Główny podjął decyzję o nieorganizowaniu tzw. wiosennych spotkań strefowych.[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin