Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Treść zezwolenia na zbiornik Zakrzów na rok 2017

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie

Koło nr 4 ZMT Tarnów

Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką

ZBIORNIK ZAKRZÓW

ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

   SERIA ZBZ nr

   Nr karty wędkarskiej

 (wydane na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym                  z 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami)

   Imię:

   Nazwisko:

 

                               Oświadczenie               Ja niżej podpisany dobrowolnie oświadczam, że wyrażam, zgodę na kontrolę pojazdu oraz bagaży w przypadku podejrzenia posiadania narzędzi kłusowniczych lub nieprzepisowo złowionych ryb. Do kontroli uprawnieni      są członkowie Zarządu Koła nr 4 oraz SSR. Oświadczenie dotyczy pobytu nad zbiornikiem wodnym Zakrzów będącym własnością dzierżawną Koła PZW    nr 4. W przypadku odmowy udostępnienia kontroli godzę się na karę                w wysokości 200 złotych.

Pesel....................................

                                                                     Podpis...............................................

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na zbiorniku ZAKRZÓW użytkowanym przez Okręg PZW Tarnów będącym pod opieką koła nr 4 przy ZMT Tarnów stanowiącym, integralną część zezwolenia po wniesieniu odpowiednich składek przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW Tarnów.

2. Dowodem wniesienia składek, o których mowa w pkt. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.

3. Zezwolenie jest ważne wraz z legitymacją członkowską PZW. 

4. Warunki do uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:

- Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. oraz przepisy wydane na jej podstawie;

- Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Tarnowie w 2012r. wydane na podstawie art. 2a ustawy z 18.04.1985 r. O Rybactwie Śródlądowym, a przyjętą Uchwałą ZO PZW w Tarnowie.

- obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarząd Główny PZW w Warszawie w sprawach nie uregulowanych     w zezwoleniu na amatorski połów ryb.

5. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie oraz Zarząd Koła nr 4 przy ZM Tarnów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania. Ze zmianami można się zapoznać na ogłoszeniach zamieszczonych wokół zbiornika oraz na stronie internetowej.                                                               

6. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką  i naruszającej jego warunki, osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać         do zezwolenia uwagę lub je zatrzymać. 

7. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie obowiązuje rejestr połowu ryb (tabela nr 1). Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie  z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

8. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego końca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: karp 35 i powyżej 70 cm, amur 50 i powyżej 80 cm, pstrąg i palia 30 cm, sandacz i szczupak 50 cm.                                           

9. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb wynosi: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, węgorz, pstrąg, palia – dwie sztuki łącznie.

10. Wprowadza się limit tygodniowy zatrzymania 4 sztuk pali i pstrąga (łącznie). Okres tygodnia liczony jest od poniedziałku do niedzieli.

11. W metodzie połowu na żywą rybkę minimalny wymiar przynęty wynosi 10cm.   

12. Ustala się limit ilościowy na jedno zezwolenie w ilości 20. sztuk. Do limitu ilościowego zalicza się gatunki ryb z punktu 9.                                                        13. Po złowieniu limitu ilościowego, zgubieniu lub zniszczeniu zezwolenia umożliwiającego identyfikację wpisów członek zobowiązany jest do wykupienia nowej licencji.                                                                       

14. Każdy wędkarz dokonujący połowu ryb musi posiadać podbierak. Każda ryba z wymienionych gatunków w punkcie nr 9 musi być wyciągnięta z wody za pomocą podbieraka!

15. Instrukcja prowadzenia połowu ryb:    -  przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem   w rejestrze kolumny „Data połowu” (dzień i miesiąc), godzinę rozpoczęcia połowu. Godzina rozpoczęcia połowu określa początek okresu 24 godzin.

16. Ryby ujęte w pkt. 9 wpisujemy do rejestru natychmiast po ich złowieniu i zatrzymaniu (przed ponownym zarzuceniem wędki) odnotowując w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie: gatunek, ilość, długość i łączną szacunkową wagę.                                                                                       17. Pozostałe gatunki ryb złowione i zabierane z łowiska należy   po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą: 

 - w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać:  gatunek, ilość i wagę.                                                       18. Tabelę „szacunkowa waga” należy uzupełnić w miarę możliwości. 

19. Do legitymacji członkowskiej wpisany będzie nr rejestru. Za nie zwrócenie skarbnikowi rejestru za rok poprzedni przy opłacie na rok następny będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu, może skutkować wpisem przez SSR uwagi do rejestru. Zezwolenie może być zatrzymane bez odszkodowania. 20. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy udać się     do macierzystego Koła po dokonanie przedłużenia rejestru podbitego pieczątką Koła, na której prowadzona będzie dalsza ewidencja połowów.

21. Zabrania się wędkowania spod lodu

22. W przypadku eksploatacji kruszywa na naszym zbiorniku dostępność  do brzegów może być zmieniona (informacja w postaci ogłoszenia).                                                                                                                                                         

23. Obowiązuje zakaz używania środków pływających i wywozu przynęt, zanęt oraz stawiania bojek (nie dotyczy łódek zdalnie sterowanych).

24.  Ilość zezwoleń jest limitowana.

25. PSR, SSR i Zarząd Koła podczas kontroli mają prawo w wypadku nie przestrzegania powyższych ustaleń zatrzymać zezwolenie.

26. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

27.  Po zarybieniu zbiornik może być wyłączony z wędkowania  w terminie i na zasadach określonych przez Zarząd Koła.

 

 

                                    Wędkarzu pamiętaj!

O utrzymaniu łowiska w czystości, zabraniu śmieci, które ze sobą  przywiozłeś. Pamiętaj – niedopałek, kapsle od butelek to też śmieci. Nie chowaj w trawie ani nie zakopuj puszek po kukurydzy, pudełek po robakach, torebek po zanęcie oraz innych śmieci.„Byłeś w stanie przywieźć - jesteś w stanie zabrać”. Ci co śmiecą nie są mile widziani. Zachowanie czystości na łowisku wynika z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Dział 3 pkt 6. Uszanuj pracę tych, którzy co roku sprzątają to łowisko.