Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki Członkowskie 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr 16 z dnia 9 października 2017 roku

                                                                                                  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej  na ochronę  i zagospodarowanie wód Wysokość składki        w PLN
I Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) - uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR  i regulaminów wewnętrznych Okręgu.
1 Składka roczna pełna  220,00
2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,                            
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,
-  osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub       poruszających się na wózku inwalidzkim).                            

125,00
3 Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi). 60,00
4 Składka pełna dla członka uczestnika PZW. 20,00
II 1 Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami. 110,00
2 Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:
-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia -  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub  poruszających się na wózku inwalidzkim)                                                                                    
75,00
    Składka roczna uzupełniająca:  
      III 1 Składkę z punktu II/1 do składki pełnej 110,00
2 Składkę z punktu II/2 do składki pełnej 50,00
  3 Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników: - „Topiołki" w Ćmielowie,  „Przeria" w Biedrzychowie, „Buczyna" w Bogorii. 60,00
  4 Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb 10,00
IV Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania  tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych
1 Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki) 160,00
V Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami
1 Składka okresowa  1-dniowa 20,00
2 Składka okresowa  3-dniowa 40,00
3 Składka okresowa  7-dniowa 60,00
VI Dla niezrzeszonych w PZW.
1 Składka okresowa  1-dniowa 35,00
2 Składka okresowa  3-dniowa 65,00
3 Składka okresowa  7-dniowa 100,00
4 Składka roczna pełna 550,00
5 Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami. 350,00
6 Składka roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5+ 6 = 4) 200,00
7 Składka podstawowa roczna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na zbiornikach wydzielonych 450,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte  w porozumieniach.
 5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 7.  Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 8.  Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 9.  Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
 10. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
 11. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 12.  Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
 13.  Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
 14.  Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

 

                Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

 

 

ZASADY DOT. UDZIELANIA ULGI 50% DLA MĘŻCZYZN OD 65 I KOBIET OD  60 ROKU ŻYCIAUchwała nr 8/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2018 r.


 

ZEZWOLENIE OKRESOWE (1 i 3 - dniowe) ORAZ REJESTR POŁOWU RYB

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin