Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uprawnienia służb kontrolujących w stosunku do wędkarzy

Uprawnienia służb w stosunku do wędkarzy cz. I

Po ukończeniu omawiania problematyki walki z kłusownictwem, tym artykułem postanowiłem otworzyć nowy cykl tematyczny, stanowiący odpowiedź na pytania najczęściej kierowane zarówno do redakcji „WW” w formie listów bądź maili, jak i bezpośrednio do mnie. Liczba pytań oraz ich różnorodność dowodzą konieczności kompleksowego ujęcia problematyki relacji pomiędzy poszczególnymi służbami a wędkarzami.


Wystarczy powiedzieć, że niektóre z zadawanych pytań dotyczyły tego, czy np. strażnik PSR może kontrolować bagażnik samochodu lub dotyczyły możliwości kontrolowania siatki ze złowionymi rybami przez funkcjonariuszy Policji. Wśród opisywanych sytuacji były takie, które miały wydźwięk humorystyczny, np. usiłowanie wystawienia „mandatu” przez strażnika SSR, jak i takie, po przeczytaniu których włos mi się na głowie zjeżył – zatrzymanie do kontroli dziecka niosącego wędkującemu ojcu złożoną wędkę. Wreszcie zadano mi także pytanie o uprawnienia Straży Miejskich, opisując różnorakie działania tej służby w stosunku do wędkujących. Z góry zastrzegam, że nie jest moją intencją opisywanie innych relacji pomiędzy wędkarzami a służbami, niźli te stricte wędkarskie.

Ilość służb mogących ingerować w sferę amatorskiego połowu ryb jest, wbrew pozorom, bardzo liczna. Siłą rzeczy skupię się tutaj na tych, które w bezpośredni sposób odnosić się będą do wędkowania w wodach PZW. Niezależnie od tego, z jaką ze służb uprawnionych do ingerencji w uprawianie amatorskiego połowu ryb będziemy mieli do czynienia, ich uprawnienia co do zasady można podzielić na uprawnienia do:

- kontroli dokumentów;
- legitymowania osób;
- zatrzymania osób i dokumentów;
- przeszukiwania osób i pomieszczeń;
-zabezpieczania mienia;
-kontroli środków transportu;
- dokonywania czynności sprawdzających;
- nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- stosowania środków przymusu bezpośredniego;
- inne (przynależne przede wszystkim Policji).

Z oczywistych powodów charakterystykę uprawnień poszczególnych służb zacznę od służby ustawowo powołanej do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy, tj. Państwowej Straży Rybackiej. Aby nie wprowadzać bałaganu w tym zakresie, na wstępie przedstawię uprawnienia tej służby, mające szeroko rozumiany charakter kontrolny, a zarazem zmierzające do dokonania zabezpieczeń lub przeszukań.

Stosownie do postanowień art. 23. 1. ustawy o rybactwie śródlądowym, w czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,
b) odebrania za pokwitowaniem ryb
i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa,   a przedmioty zabezpieczyć,

c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1,
z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu kolegium do spraw wykroczeń,
d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,
e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,
(...)
8) wstępu i wjazdu:
a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,
b) na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,
c) na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową,
9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika,
(...)

Prawnik radzi - Uprawnienia służb w stosunku do wędkarzy cz. II

Jak to anonsowałem na koniec pierwszego z artykułów cyklu dotyczącego uprawnień służb w stosunku do wędkarzy, zacznę od przedstawienia uprawnień Państwowej Straży Rybackiej, mających szeroko rozumiany charakter kontrolny.


Kontrola dokumentów to jedno z fundamentalnych uprawnień większości ze służb. Nie ulega wątpliwości, że akurat bez tej sfery kontrolnej działalność jakiejkolwiek służby nie może się po prostu obyć. Kontrola, o której mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym, ma wymiar czysto formalny i sprowadza się, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, do kontroli posiadania dokumentów uprawniających do amatorskiego połowu ryb u osób dokonujących takowego połowu.
Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1, za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany „kartą wędkarską”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z omawianego obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. Reasumując, kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, będzie oznaczała, co do zasady, kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa. Podkreślenia wymaga, że poza kontrolą wspomnianych dokumentów Państwowa Straż Rybacka ma również możliwość zatrzymywania za pokwitowaniem tychże dokumentów, które to uprawnienie zostało PSR nadane w art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. c), pod warunkiem, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazane będą do właściwego sądu grodzkiego w terminie 7 dni.

Od kontroli dokumentów należy odróżnić kontrolę środków transportowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. d). Taka kontrola w praktyce będzie oznaczała po prostu kontrolę bagażnika lub ewentualnie innych miejsc w samochodzie w celu sprawdzenia, czy nie ma w nim skłusowanych ryb. Zarówno zatrzymanie dokumentów, jak i kontrola środka transportu mogą mieć miejsce w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Kontrola dokumentów, przynajmniej w języku potocznym, jest częstokroć utożsamiana z czynnością legitymowania. Rozumowanie takie jest niestety błędne, a co z tym związane, prowadzi często do nieporozumień w relacjach PSR – wędkarze. Spotkałem się już z sytuacją, gdy strażnicy zatrzymali wędkarzowi dowód osobisty, co – muszę z przykrością stwierdzić – stanowiło z ich strony przekroczenie uprawnień.

Legitymowanie osób (w omawianym tu zakresie przedmiotowym), w przeciwieństwie do kontroli dokumentów, nie ma na celu ustalenia formalnych możliwości wędkowania przez daną osobę/osoby, ale m.in.:
identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia z ustawy o rybactwie śródlądowym;
ustalenie świadków ww. zdarzeń;
identyfikację osób wskazanych przez świadków jako sprawców przestępstwa lub wykroczenia.

W tym miejscu należy zauważyć (abstrahując od innych możliwości ustalania tożsamości), że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby jest dowód osobisty. Dokumentem takim nie jest paszport bądź inne dokumenty, jak choćby karta wędkarska, książeczka wojskowa, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka etc. Państwowa Straż Rybacka ma naturalnie prawo legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości, które to prawo wynika wprost z art. 23 ust. 1 pkt 4 lit.a). Powyższe informacje nie zmieniają faktu, że Państwowa Straż Rybacka nie może zatrzymać dokumentu stwierdzającego tożsamość, czyli dowodu osobistego, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. c), przysługuje jej tylko możliwość zatrzymywania dokumentów uprawniających do połowu ryb.


Prawnik radzi - "WW" - Cezary Szczepaniak.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jak ocenisz Kolo PZW Strzelce Op.
nie mam zdania .
niedostateczna .
dostateczna .
dobra .
b. dobra .
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin