Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wędkujemy w towarzystwie psa

Na ryby często chodzę w towarzystwie psa. To spory pies, podobny trochę do owczarka niemieckiego. Łowię na stawach zlokalizowanych na rogatkach mojego miasta. Obok są tereny rekreacyjne. Nigdy nie miałem problemów w związku z zabieraniem psa nad te stawy. Ostatnio jednak pojawił się tam patrol straży miejskiej i zostałem ostrzeżony, że jeśli jeszcze raz zastaną mnie tam z psem bez smyczy i kagańca, to zapłacę mandat w wysokości 500 zł. Pierwsze słyszę o takim mandacie. Czy strażnicy naprawdę mają prawo mnie ukarać za to, że mój pies biega sobie wolno, gdy ja łowię ryby? - Pytanie z Internetu

Obowiązki właścicieli psów regulują przepisy uchwalane przez poszczególne gminy. Gminy mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 3 ust. 2 pkt 4 tej ustawy obliguje gminy do określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Szukając zatem przepisów regulujących kwestię obowiązków właścicieli psów, należy zapoznać się z miejscowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Niezwykle istotny jest fakt, że nie ma jednolitego regulaminu w tym zakresie, obejmującego całą Polskę. Poszczególne gminy uchwalają bowiem własne regulaminy. Niemniej jednak można się pokusić o wskazanie kilku podstawowych obowiązków, które zawierają niemal wszystkie regulaminy.

Generalnie wszelkie regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach kierują się zasadą, że zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, powinny być utrzymywane tak, aby:

1) nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Realizacja tych zasad następuje poprzez nałożenie na właściciela psa szeregu różnych obowiązków. Wypada w tym miejscu zauważyć, że obowiązki te są takie same w warunkach spaceru po plaży, jak i w warunkach miejskich, na ulicy, w parku itp. Innymi słowy, zarówno w miejscu spędzania urlopu, jak i w naszym miejscu zamieszkania obowiązują bardzo podobne regulacje. Różnice pomiędzy nimi można określić mianem kosmetycznych. Katalog tych obowiązków obejmuje przede wszystkim:

1) zapewnienie nadzoru nad psem,
2) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju,
3) prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku psów agresywnych i ras uznawanych za agresywne – w kagańcu,
4) zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w niektórych nieuczęszczanych przez ludzi miejscach pod warunkiem zachowania możliwości kontroli nad nim,
5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,
6) zakaz wprowadzania psów na place zabaw dla dzieci, plaże, kąpieliska, boiska sportowe, obiekty użyteczności publicznej itp.

Niezastosowanie się do zakazów i obowiązków wskazanych w omawianych regulaminach może nas słono kosztować. Stosownie bowiem do postanowień art. 54 Kodeksu wykroczeń – kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Przepis ten w swej treści odsyła do „przepisów porządkowych”, zaś za takie należy uznać omówione wcześniej regulaminy, będące aktami prawa miejscowego.

Właściciel psa, który nie zastosował się do postanowień regulaminu, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 500 zł. Grzywna ta potocznie nazywana jest mandatem i w dalszej części artykułu będę posługiwał się tym określeniem.
Oczywiste jest, że mandatem może nas ukarać funkcjonariusz Policji. W praktyce jednak rolę „karzących” przyjęli na siebie funkcjonariusze straży gminnych (miejskich).

Straże gminne działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, a jednym z ich podstawowych zadań wynikających z tej ustawy jest ochrona porządku w miejscach publicznych. Nie ulega zatem wątpliwości, że straż gminna jest uprawniona do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Jeśli więc zdecydujecie się wędkować w towarzystwie swojego pupila, należy koniecznie zapoznać się z lokalnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. Ustrzeże to przed ewentualnymi konsekwencjami w postaci grzywny za niedopełnienie obowiązków wynikających z danego regulaminu. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych poszczególnych gmin (miast). Wypada także dodać, że w praktyce omawiane regulaminy nie dotyczą sytuacji, gdy wędkujemy w miejscach odludnych.


Prawnik radzi - Cezary Szczepaniak / "WW".

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Preferowana metoda połowu .
Spining .
Gruntowa .
Spławik .
Muchowa .
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin