Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin łowiska nr 604 Łęg

                                                                                    Uchwała nr 12/2015

                                              Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r.

w sprawie:    zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 604 „Łęg”

                                          Na podstawie § 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

                                                            Zarząd Okręgu PZW w Katowicach uchwala:

 

§ 1  Postanawia się zatwierdzić regulamin porządkowy ustanowiony przez zarząd koła PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały .

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się zarządowi koła PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A.

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz ZO                                                                                 Prezes ZO

Mirosław Winiarski                                                                  Mirosław Iwański

 

                                                     

 

                                                                                                                                   Załącznik do uchwały nr 12/2015

                                                                                                                              Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

                                                                                                                                               z dnia 21.02.2015 r.

                                                                             

 

 

                                                                                REGULAMIN PORZĄDKOWY

                                                              ŁOWISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO NR 604 ŁĘG

 

                                           Regulamin obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie łowiska

 

       Łowisko Łęg nr 604 jest własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

ul. Wróblewskiego 35. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu z siedzibą przy ul. Szkolnej 26.

 

Łowisko znajduje się w miejscowości Łęg na terenie gminy Nędza.

 

Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualnie opłaconą składkę członkowską, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Katowice oraz zezwolenia na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Katowice wraz z rejestrem połowów.

 

I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ŁOWISKU

1. Biwakowanie oraz rozpalanie ognisk dozwolone jest osobom pełnoletnim w odległości nie mniejszej niż 10m od linii brzegowej wody.

2. Przed opuszczeniem stanowiska należy bezwzględnie posprzątać w jego obrębie.

3. Zabrania się:

 Łowienia i nęcenia ryb ze środków pływających (Dotyczy również wywożenia zanęt i przynęt modelami pływającymi. Z zakazu tego nie zwalnia opłacenie zezwolenia umożliwiającego łowienie ze środków pływających.)

 Wpuszczania sumika karłowatego z powrotem do wody.

 Patroszenia ryb na terenie łowiska.

 Zaśmiecania, niszczenia drzew i krzewów.

 Mycia i sprzątania pojazdów mechanicznych na terenie łowiska.

 Wypalania traw.

 Zanieczyszczania wody środkami piorącymi i higieny osobistej.

 Kąpieli na terenie łowiska .

 Poruszania się po terenie łowiska quadami i motocyklami crossowymi.

II. Uwagi końcowe:

 Zastrzega się możliwość zamknięcie łowiska po zarybieniu na okres do 14 dni.

 Za nieszczęśliwe wypadki i inne zdarzenia losowe na terenie łowiska gospodarz łowiska i Okręg  

PZW w Katowicach nie odpowiadają.

 Do kontroli upoważnione są następujące organa: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż

Rybacka, Policja , Straż Gminna, Straż Leśna i Straż Graniczna.

 

 Zasady wędkowania określa zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.