Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin zbiornika Moczydła 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2017

Prezydium Zarządu Okręgu PZW

w Katowicach z dnia 19.01.2017 r.

 

 

Regulamin łowiska licencyjnego nr 614 „Moczydła”

 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne nr 614 „Moczydła” o powierzchni 4, 4 ha jest zalewiskiem poeksploatacyjnym KWK Chwałowice i zlokalizowane jest w Rybniku Chwałowicach przy ul. Zwałowej.

Łowisko jest typu mieszanego.

II Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 614 Moczydła” jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice z siedzibą w Rybniku Chwałowicach przy ul. Przewozowej.

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym nr 614 „Moczydła” na dany rok kalendarzowy.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska niezależnie od stanu, w jakim go zastał i utrzymania porządku w promieniu 5 m a po zakończeniu wędkowania zabrać ze sobą opakowania po zanętach i przynętach, napojach i żywności oraz niedopałki papierosów.

3. Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki wyłącznie z brzegu a w przypadku członków uczestników na jedną wędkę.

4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wpisu do rejestru dokonuje się po złowieniu pierwszej ryby i włożeniu jej do siatki z podaniem daty i gatunku, a dla ryb limitowanych dodatkowo godzinę złowienia i wymiar ryby w centymetrach. Wagę ryb należy wpisać przed przystąpieniem do następnego wędkowania po ich dokładnym zważeniu.

Wpisu do rejestru należy dokonać długopisem. Zabrania się dokonywania poprawek w rejestrze połowu a w przypadku pomyłki należy dokonać wpisu w kratce poniżej.

5. Złowione ryby należy wyjmować z wody przy użyciu podbieraka, haczyk usuwać przy pomocy wypychacza a ryby przetrzymywać w siatkach lub workach karpiowych jednak nie dłużej niż 24 godz. i nie więcej niż wynika to z dobowego limitu połowu.

6. Niedozwolone jest podmienianie przetrzymywanych w siatce złowionych ryb.

7. Zezwala się na połów żywca podrywką wędkarską w czasie i miejscu dokonywania połowu wędką – zabrania się przynoszenia i stosowania żywca niepozyskanego ze zbiornika Moczydła.

8. Na łowisku zabrania się czyszczenia i patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów, rozdawania i odsprzedaży złowionych ryb.

9. Zabrania się rezerwowania stanowisk dla kolegów oraz zajmowania stanowisk sąsiednich poprzez ustawianie wędek na stanowisku – kończąc wędkowanie należy opuścić stanowisko wędkarskie.

10. Zabrania się:

-        ustawiania namiotów, tropików oraz przyczep kempingowych na obrzeżach zbiornika,

-        rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia,

-        parkowania samochodów w miejscach nie wyznaczonych,

-        całkowicie stosowania tzw. modeli pływających, w tym do wywozu zanęt i przynęt oraz sondowania dna zbiornika, 

-        połowu ryb metodą podlodową (z lodu) oraz wchodzenia na lód lub do wody”.

 

 

 

11. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli dokumentów uprawniających do połowu, sprzętu oraz złowionych ryb prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR.

12. Teren zbiornika jest siedliskiem i ostoją zwierzyny oraz ptactwa, w tym gatunków chronionych, a także prowadzone są prace rekultywacyjne w związku z tym należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody, przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń służb właściciela zbiornika oraz operatorów maszyn i sprzętu.

13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego „Moczydła” nr 614 a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania niezależnie od kar nałożonych przez organa kontrolne (PSR, Policja, Straż Leśna) a także skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 125 KWK Chwałowice w Rybniku Chwałowicach przy ulicy Przewozowej w dniach jn.:

 od 01 marca do końca kwietnia – we wtorki od godz. 17: 00 do godz. 19: 00 w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00

 od maja do grudnia – w czwartki od godz. 17: 00 do godz. 19:00.

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:

 230, 00 zł opłata normalna dla członka PZW wykupującego zezwolenie- uprawnia do połowu 15 szt. rocznie ryb limitowanych,

 200, 00 zł opłata ulgowa dla członka PZW który zdaje prawidłowo wypełniony rejestr połowu ryb – uprawnia do połowu 15 szt. rocznie ryb limitowanych tj. szczupak, sandacz, karp, amur.

 

Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność. Istnieje możliwość zakupu następnego zezwolenia po zdaniu poprzedniego.

 115, 00 zł opłata dla członka uczestnika PZW wykupującego zezwolenie - uprawnia do połowu 10 szt. rocznie ryb limitowanych,

100, 00 zł opłata ulgowa dla członka uczestnika PZW który zdaje prawidłowo wypełniony rejestr połowu ryb - uprawnia do połowu 10 szt. rocznie ryb limitowanych.

 

Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność bez możliwości zakupu następnego zezwolenia.

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

4. W przypadku utraty zezwolenia nie będą wydawane wtórniki – należy ponownie wykupić zezwolenie na połów.

5. Osoby, które nie zdały zezwolenia z roku poprzedniego lub ich zezwolenia zawierają niedozwolone poprawki, a także bez podliczeń będą traktowane jak przy zakupie po raz pierwszy.

 

V Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne nr 614 „Moczydła” nr 614 jest łowiskiem czynnym w okresach i godzinach j.n:

 od 01 marca do 14 czerwca w godzinach od 5:00 do 22:00,

 od 15 czerwca do 31 sierpnia całodobowo,

 od 01 września do 31 grudnia w godzinach od 5:00 do 22:00.

 

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb w gatunkach: karp, amur, sandacz, szczupak do zabrania w ilości 15 sztuk, a w przypadku członka uczestnika 10 sztuk.

2. Obowiązuje następujące dobowe limit ilościowy ryb do zabrania ze zbiornika „Moczydła”:

a) karp, amur – łącznie 2 szt. na dobę (po złowieniu 2 szt. należy zakończyć wędkowanie)

b) szczupak, sandacz, sum - łącznie 1 szt. na dobę,

 

Łączny limit dobowy gatunków ryb wymienionych w punktach a i b wynosi 3 sztuki

i po złowieniu limitu dobowego w/w gatunków ryb należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.

c) lin - 2 szt.

 

Limit dobowy pozostałych gatunków ryb wynosi 10 szt. łącznie, ale nie więcej niż 3 kg.

3. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:

 

- karp - do 35 cm i powyżej 65 cm,

- amur - do 50 cm,

- lin - do 30 cm.

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.

4. Okresy ochronne – zgodnie z RAPR.

 

VII W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy

zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.