Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Wieści dotyczące rozporządzenia wojewody lubelskiego

Aktualności | 2013-06-18 | Publikujący: Dorohusk

      Na spotkaniu przedstawicieli zarządu koła z Komendantem placówki SG w Dorohusku, w dniu 04-04-2013r. określono zasady wypełniania rozporządzenia nr 1 wojewody w zakrasie wnioskowania o zezwolenie na przebywanie w pasie drogi granicznej w celu amatorskiego połowy ryb. Pewne kwestie w tym zakresie zostały przekazane przez NOSG w Chełmie w dniu 10-04-2013r.

     Druki wniosków do pobrania na końcu wiadomości, u skarbnika koła, w sklepie w Dorohusku.

 

    Zarząd koła zwraca się do wszystkich wędkarzy o przestrzegania poniżej określonych wymogów.

 

     

 

 

▪ JEDNA OSOBA MOŻE WNIOSKOWAĆ O POBYT W PASIE

  DROGI GRANICZNEJ;

 

▪ WNIOSEK MOŻNA PRZESŁAĆ POCZTĄ – NA ADRES:

 

Placówka Straży granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk

 

  DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE, W KOPERCIE, DO FUNKCJONARIUSZA PRZY JEŹDZIE NA  PRZEJŚCIE GRANICZNE, OPISUJĄC KOPERTĘ:

 

Wniosek o zezwolenie na przebywanie w pasie drogi granicznej

 

  PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

 

dorohusk@strazgraniczna.pl

 

▪ WNIOSEK MOŻNA SORZĄDZAĆ NA OKRES CZASU DO 31DNI

 

▪ WNIOSKOWAĆ O POBYT MOŻNA MAKSYMALNIE NA

  ODCINEK DO TRZECH ZNAKÓW GRANICZNYCH;

 

▪ OKREŚLAMY GODZINY POBYTU;

 

▪ OKREŚLAJĄC SPOSÓB POWIADOMIENIA WYBIERAMY

  JEDNĄ Z PODANYCH OPCJI;

 

▪ PRZY ODPOWIEDZI NA WNIOSEK PODANY ZOSTANIE

  NUMER REJESTRACJI  WNIOSKU, KTÓRY TO NUMER

  WĘDKARZ POWINIEN PRZEDSTAWIĆ    

  FUNKCJONARIUSZOWI STRAŻY GRANICZNEJ W RAZIE 

  KONTROLI;

 

▪ WĘDKUJĄC PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA WĘDKARZ NIE

  POWIADAMIA JUŻ TELEFONICZNIE DANEJ PLACÓWKI SG O 

  SWOIM POBYCIE W PASIE DROGI GRANICZNEJ;

 

▪ BRAK ODPOWIEDZI ZE STRONY SG NA WNIOSEK UWAŻANY

  JEST JAKO ZGODA NA POBYT W PASIE DROGI

  GRANICZNEJ;

 

▪ W PRZYPADKU ZAMIARU WĘDKOWANIA Z ŚRODKA

  PŁYWAJĄCEGO, WODOWANIE LUB WYJŚCIE NA BRZEG PO

  ZAKOŃCZONYM WĘDKOWANIU TAKŻE WYMAGA

  WNIOSKOWANIA O ZEZWOLENIE NA POBYT W PASIE

  DROGI GRANICZNEJ OKREŚLAJĄC WE WNIOSKU DOKŁADNE

  MIEJSCE WODOWANIA  I LĄDOWANIA ŚRODKA

  PŁYWAJĄCEGO;

 

▪ W OKREŚLONYM TERMINIE MOŻNA WNIOSKOWAĆ NA

  POBYT TYLKO NA  JEDNYM ODCINKU PASA DROGI

  GRANICZNEJ, W PRZYPADKU ZAMIARU POBYTU NA INNYM 

  ODCINKU PASA DROGI GRANICZNEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ

  KOLEJNY WNIOSEK;

 

▪ OSOBY ZAMIESZKAŁE W GŁĘBI KRAJU, WNIOSKUJĄCE O

  ZEZWOLENIE NA POBYT W PASIE DROGI GRANICZNEJ NA

  OKREŚLONYM ODCINKU, MOGĄ PO PRZYBYCIU W

  OKREŚLONY REJON, TELEFONICZNIE WNOSIĆ DO

  PLACÓWKI SG O ZEZWOLENIE NA POBYT NA INNYM

  ODCINKU PASA DROGI GRANICZNEJ NIŻ OKREŚLONY WE

  WNIOSKU.

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK

 

 

 

 

        Stanisław Nowak                                                                             Dorohusk, 20.04.2013r.

..........................................................................................................................................                                                                                                 .................................................................................................

               Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                          Miejscowość, data

Brzesko, ul. Krzywa 5, 22-175 Dorohusk

...........................................................................................................................................

            adres zamieszkania wnioskodawcy

 

..........................................................................................................................................

623 326 263

.........................................................................................................................................

     adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego                                        

        Fiat uno LC 30241

........................................................................................................................................

       marka pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu                

 KOMENDANT  Placówki SG    w   Dorohusku

                                                              

 

                                                                        WNIOSEK

                                    o zezwolenie na przebywanie w pasie drogi granicznej

Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia nr 1 Wojewody Lubelskiego z 11 grudnia 2012 r.    w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o wydanie zezwolenia na przebywanie w dniu                              01 - 31.05.2013r. w godz. 6 – 15 w pasie drogi granicznej od znaku    granicznego nr  990 do znaku granicznego nr  993  oraz o wydanie zezwolenia dla nw. osób.

Wniosek motywuję………………………………….…………………………………………………..

amatorski połów ryb

………………………………………………………………………………………………………………….

      Wraz ze mną w planowanej imprezie  uczestniczyć będą:

 

                                                w razie potrzeby wpisać określone dane

             ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                               (imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka pojazdu i numer rejestracyjny)

 

        …………………………………………………………………………………………..……………………………..

                        (imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka pojazdu i numer rejestracyjny)

 

       ……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka pojazdu i numer rejestracyjny)

 

        …………………………………………………………………………………………..……………………………..

                               (imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka pojazdu i numer rejestracyjny)

 

Odpowiedź proszę przekazać na:

sms tel. jak wyżej

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                              adres poczty elektronicznej / telefonicznie  nr tel. / sms na nr tel. kom *

 

      Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

      Nowak

...............................................................................

                                                                                                                              (podpis osoby składającej wniosek)

 

Podjęta decyzja …………………………………………………………………………………….

                                                                                              (adnotacja o podjętej decyzji przez Komendanta PSG)

*niepotrzebne skreślić

 

 

.................................................................................................................................     

          Uczestniczący w sprawozdawczo – wyborczym zebraniu członków koła w dniu 24.02.2013r., Prezes Zarządu Okręgu PZW w Chełmie poinformował, iż na ostatnio odbytym spotkaniu zespołu w sprawie rozporządzenia nr 1 ustalono, że wnioski o zezwolenia na pobyt w pasie drogi granicznej można składać do k-ta placówki SG jednoosobowo – formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej okręgu.

Ponadto, na wniosek z sali, Pan Prezes zobowiązał się do wystosowania odpowiednich dokumentów do Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie zgodności i zasadności prawnej rozporządzenia.

 ................................................................................................................................................

 

Od dnia 05.02.2013 r. rozpoczęła się społeczna akcja zbierania podpisów „osób popierających obywatelski wniosek do Wojewody Lubelskiego o uchylenie zakazów przebywania w pasie drogi graniczne, wprowadzonych rozporządzeniem nr 1/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku” zainicjowana przez mieszkańców Dorohuska.

Obecnie listy dostępne są w sklepach wędkarskich na terenie Chełma, punktach handlowych gminy Dorohusk, u skarbników kół wędkarskich.

Jednocześnie, zarząd koła jest przeciwny wszelkim „akcjom  nieposłuszeństwa”, do których nawołują wędkarze, jak dowiadujemy się z lokalnej prasy lub innym „partyzanckim” działaniom” w tym temacie.

 .................................................................................................................................

 

 

        Władze gminy Dorohusk, poprzez Starostwo Powiatowe, w dniu 04-02-2013 r. przesłały pismo do Pani Wojewody Lubelskiego, w którym przedstawiają sprzeczność powyższego rozporządzenia ze strategią rozwoju gminy i uwzględniając społeczne oburzenie  na wprowadzenie zakazów zawartych w rozporządzeniu wnioskują o uchylenie powyższego rozporządzenia i powrotu do poprzedniego stanu prawnego w tym zakresie.

 

....................................................................................................................................................

 

          W dniu 30 stycznia przedstawiciele zarządu koła uczestniczyli w sesji Rady Gminy Dorohusk, przestawiając niuanse i nonsensy wynikające z zapisów zawartych w rozporządzeniu nr 1 Wojewody Lubelskiego w aspektach przebywania w pasie drogi granicznej, korzystania z wód granicznych w celach wędkarskich i turystyczno - rekreacyjnych oraz użytkowania gruntów rolny położonych  w pasie drogi granicznej i poza pasem. Radnym przedstawiono także pismo „STANOWISKO I OPINIE WĘDKARZY KOŁA PZW DOROHUSK I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ODNOŚNIE ROZPORZĄDZENIA NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO”. Uwagi wędkarzy przyjęto i obiecano wykorzystać je przy opracowaniu stanowiska Rady Gminy w tej sprawie.

 

..................................................................................................................................................

       

        Na podstawie informacji zebranych od wędkarzy i mieszkańców gminy Dorohusk, zarząd koła opracował pismo „STANOWISKO I OPINIE WĘDKARZY KOŁA PZW DOROHUSK I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ODNOŚNIE ROZPORZĄDZENIA NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO”, określające sposób w jaki lokalna społeczność ocenia rozporządzenie oraz stosunek Straży Granicznej do wędkarzy i uwagi pod adresem funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Dorohusku.

Pismo te przekazane zostało w dniu 22.01.2013 r. Wójtowi Gminy Dorohusk w celu zapoznania się z opiniami mieszkańców gminy i wykorzystania w planowanych spotkaniach z władzami wojewódzkimi i straży granicznej.

W dniu 23.01.2013r. powyższe pismo przedstawione zostało na spotkaniu władz okręgu PZW i przedstawicieli Gminy Dorohusk z przedstawicielami NOSG w Chełmie i placówki SG w Dorohusku.

 

 

..................................................................................................................................................

 

              14 stycznia 2013 r. do redakcji „Super Tydzień” przedłożono artykuł krytykujący rozporządzenie, który jednocześnie przedstawiał ile powyższe rozporządzenie robi złego dla gminy Dorohusk i lokalnego środowiska. Artykuł przekazanej treści lub inny tekst z wykorzystaniem przekazanych do redakcji informacji nie ukazał się.

Ponadto, wyżej wspomniany tygodnik „SP” jak i jemu bliźniaczy „Nowy Tydzień”, w swoich materiałach w dalszym ciągu przedstawiają problem nie rzetelnie, jednostronnie, jako niezadowolenie grupy wędkarzy, nie przestawiając zagadnienia całościowo, ponieważ rozporządzenie godzi także w interesy gminy Dorohusk, wpływając negatywnie na jej rozwój a także utrudnia życie mieszkańcom przygranicznych miejscowości.

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO

 

w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.

 

 

            W ubiegłym tygodniu władze samorządowe naszej gminy pod przewodnictwem Pana Wójta Wojciecha Sawy spotkały się z Panią Wojewodą Jolantą Szołno – Koguc i Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosławem Frączykiem.

            Pani wojewoda wszelkie zapytania w tej sprawie „przekierowuje” do komendanta NOSG w Chełmie jako wnioskującego.

            Pan komendant twierdzi, „iż intencją nowego rozporządzenie nie jest utrudnianie dostępu wędkarzom do rzeki granicznej Bug, a jedynie zwiększenie skutecznej ochrony granicy państwa w obliczu wzrostu zagrożenia przestępczością transgraniczną” – cytat z informacji zamieszczonej na stronie internetowe NOSG w Chełmie po spotkaniu. Tytuł tej informacji brzmi: „Spotkanie Komendanta NOSG z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego. W informacji niema ani słowa o uczestnictwie w tym spotkaniu samorządowców z Dorohuska, a byli tam dlatego, iż powyższe rozporządzenie godzi także w interesy gminy i lokalnej społeczności.

Następny cytat: „Podczas spotkania, obie strony ustaliły, ( jak wspomniałem były trzy strony), iż zostanie powołany wspólny zespół, który wypracuje szczegółowe zasady przebywania nad rzeką graniczną zorganizowanych grup wędkarzy. Pan komendant nie widzi innych, poza wędkowaniem, spraw wynikających z rozporządzenia na jego wniosek.

To nie jest przeoczenie, to jest celowe działanie mające pokazać, iż to tylko garstka wędkarzy nie zgadza się z powyższym rozporządzeniem, chociaż sposób sporządzania wniosku przez straż graniczną i jego zatwierdzenie odbywało się w sposób gwałcący wszelkie normy współpracy straży granicznej z organami samorządowymi i innymi organizacjami takimi jak np Polski Związek Wędkarski.

Zarząd Koła zapewnia wędkarzy, że wspólnie z władzami naszej gminy (spotkanie z wójtem odbyło się dniu 10 stycznia) i władzami okręgu PZW w Chełmie ( protokół z posiedzenia zarządu koła z dnia 27 grudnia 2012r.) oraz innymi podmiotami, dołoży wszelkich starań aby straż graniczna traktowała nas, wędkarzy z pełnym szacunkiem, a „pomysły” straży granicznej nie godziły w interesy lokalnych społeczności i nie niszczyły resztek dobrych stosunków panujących na pograniczu.

Ponadto, zarząd koła, zwrócił się do władz okręgu PZW w Chełmie z wnioskiem o ustanowienia opcji zerowej lub częściowo odpłatnego zezwolenia na połów ryb na zbiorniku „Husynne”, dla członków naszego koła w związku wyłączeniem większości odcinka rzeki Bug z wędkowania na mocy powyższego rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (4)

 • Skurzewski Roman Data dodania: 7 lat temu Oceń: 0 + / -

  Dziękujemy Panu, Panie Stanisławie za dotychczasowe działania w powyższej sprawie. Zapewniamy, że w naszych rozmowach z komendantami placówki SG w Dorohusku żadnego „wymuszenia” nie było.

 • Zelent Stanisław Data dodania: 7 lat temu Oceń: 2 + / -

  Wow! Nie wierzę w to co jest wyżej napisane! Biorąc pod uwagę treść uzgodnień zawartych przez kolegów z Dorohuska z Komendantem PSG w Dorohusku chciałbym Panu Komendantowi tejże placówki postawić pytania dotyczące podstaw prawnych upoważniających go do: 1) określenia maksymalnego okres pobytu, który może być objęty jednorazowym wnioskiem; 2) ograniczenia obszar pobytu objętego wnioskiem do 3 znaków granicznych; 3) nakładania na osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na wejście w pas drogi granicznej objęty zakazem odrębnych wniosków dla każdego odcinka na którym dana osoba zamierza przebywać. W rozporządzeniu wojewody nie ma ani jednego zapisu upoważniającego komendanta placówki SG do podejmowania tego typu uzgodnień. Fajnie, że kolegom z Dorohuska udało się wymusić na SG ustępstwa ale dziwię się jednocześnie Komendantowi PSG w Dorohusku, że na nie poszedł ponieważ robiąc to, moim zdaniem na prawie każdym kroku łamie prawo i przekracza swoje uprawnienia. Gdzie my żyjemy!? Ciekawa jest też wyżej opisana postawa Wojewody Lubelskiego, który we wszystkich sprawach dot. rozporządzenia odsyła interesantów do Komendanta NOSG, jako wnioskodawcy jego wprowadzenia. Zadawałem trudne pytania i jednemu i drugiemu. Wyobraźcie sobie, że Komendant NOSG odsyłał mnie do Wojewody Lubelskiego, w kwestii interpretacji niektórych, mocno kontrowersyjnych zapisów rozporządzenia, Wojewoda Lubelski odsyłał mnie natomiast do Ministra Spraw Wewnętrznych lub do Sądu Administracyjnego. Na uwagę zasługuje to, że nie otrzymałem od ww. żadnych odpowiedzi na większość postawionych przez mnie trudnych pytań, a to co dostawałem było zdawkowe, aroganckie i nie na temat. Biorąc to wszystko pod uwagę odnoszę wrażenie, że nikt z "możnych tego świata" do "popełniania" tego rozporządzenia nie chce się przyznać i wcale się temu nie dziwię. Moim zdaniem jest tam masa błędów, w tym niezgodności z ustawą o ochronie granicy państwowej. Panie Komendancie NOSG i Pani Wojewody Lubelski, najrozsądniej byłoby uchylić to prawo miejscowe i to jak najszybciej!

 • Skurzewski Roman Data dodania: 7 lat temu Oceń: 0 + / -

  Panie Arturze, dziękujemy za komentarz. Uwagę Pana przekazaliśmy dla komendanta placówki SG w Dorohusku.

 • Kupracz Artur Data dodania: 7 lat temu Oceń: 2 + / -

  Witam,
  do wniosku przyda się mapka z oznaczeniem słupków granicznych, może SG może taką udostępnić?
  Pozdrawiam Artur

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty