Tweety na temat @pzworgpl

Polski Związek Wędkarski


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Strony: [1] 2 3 ... 10

1 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: Wczoraj o 23:38:29

Ciąg dalszy"Protokołu z inspekcji"

Ad.2 Wycena wyrobów gotowych

*Przedstawiona wycena wyrobów gotowych zawiera wycenę ryb,budzi wątpliwości ze względu na brak dostarczonych dokumentów żródłowych w postaci faktur sprzedaży,protokołów z odłowów stawów i dokumentów magazynowych.

  Prezes ZO PZW we Wrocławiu kol.A.Ś.Zostaną opracowane zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji i rozliczania działalności Ośrodka Zarybieniowego w Szczodrem.Odpowiednia uchwała zostanie podjęta na posiedzeniu ZO w dn.14.10.br.

    -wszystkie dokumenty w czasie kontroli GKR która trwała od września 2018 do marca 2019 przy pomocy dwóch biur rachunkowych zostały skopiowane i zabrane gdzieś. Wrocławskie wiewiórki zajad ze śmiechu dostawały od ilości zużytego papieru do ksero,zasadnicze pytanie to gdzie są skopiowane dokumenty i brak do tej pory protokołu pokontrolnego.
    -ponieważ mi uciekło Ad1."w księgach nie ujęto należności od Pana W.T. w kwocie 16.388,39" a od kiedy księguje się należności które nie wpływają na konto Okręgu wyrok nie jest prawomocny w tej chwili trwa apelacja od wyroku w pierwszej instancji a okręg będą reprezentować działacze z nadania ZG którzy w tym czasie byli u władzy w ZO a sprawa dotyczy nie rozliczenia ryb w kadencji 2013-2017
   -GKR który kontrolował  Okręg wrześień 2018 marzec 2019 destabilizował pracę Biura Okręgu jak i Zarządu Okręgu przez pół roku. Po wyborze nowego prezesa w kwietniu oczekuje się wykonanie urojonego  planu naprawczego /takiego czegoś brak na piśmie/ to jakaś paranoja.

   -ciąg dalszy nastąpi Pozdrawiam Henryk Pokrzywa 


2 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: Listopad 16, 2019, 23:11:24

Ciąg dalszy "Protokołu z przeprowadzonej inspekcji"

Ad1.Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018

* W Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018 nie ujęte są odpisy aktualizujące należności w kwocie 34.807,58 są to należności przeterminowane - większość są to ustalone wyroki sądowe.Jest to aktyw niewiarygodny-nie może być spieniężony.W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 ujmując tą kwotę jako odpisy aktualizujące w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wynik finansowy uległby zmniejszeniu o tą kwotę i zamiast zysku w kwocie 6.614,58 -wystąpiłaby strata w kwocie 28193,00-(34.807,58 - zysk 6.614,58).

    Prezes ZO PZW kol.A.Ś;Zostanie to uwzględnione w kolejnym bilansie.Tym samym wynik finansowy będzie odzwierciedlał stan faktyczny.

*Obecnie należy utworzyć odpisy na kwotę 30.326,74 uwzględniają części spłaconych należności(34.807,58- spłacone należności w części -847,27+1,48+3632,09=4.480,84).

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś;Zlecono wykonanie Głównej Księgowej biura ZO


  *Wykaz nieruchomości-majątek ogólnozwiązkowy przekazany do Okręgu nie zawiera wyceny działek-nieruchomości w Domaszczynie 12,52 ha - brak wyceny.Również wykaz nieruchomości - majątek ogólnozwiązkowy przekazany do Okręgu nie zawiera wyceny działek w Szczodre 30,5834 ha-brak wyceny.Te nieruchomości nie są ujęte w zestawieniu środków trwałych.Naszym zdaniem majątek trwały jest zaniżony o wartość tych gruntów.Należy ten wykaz uaktualnić(wpisując nr.inwentarzowy danego środka i wartość początkową)-wycenić wszystkie pozycje,jak również uaktualnić księgi-środki trwałe.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś; Uzgodniono że zostanie to wykonane natychmiast po uzyskaniu brakujących dokumentów i zestawień ze strony biura ZG PZW-DFK.

*Fundusz z aktualizacji środków trwałych z roku 2005 na bieżąco nie był aktualizowany prawdopodobnie nie ma już samochodu Żuk,nie ma samochodu NYSA,zestawy komputerowe i drukarki z roku 1994.Należy dokonać analizy wszystkich środków trwałych ujętych w aktualizacji i rozliczyć fundusz w fundusz rezerwowy.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś ;Będzie dokonana aktualizacja,powołana komisja likwidacyjna.Wykonanie do 31.10 br.

*W księgach nie ujęto należności od Pana W.T w kwocie 16.388,39-wyrok sądowy-sprawa w toku(informacja uzyskana od Pana  Radcy Prawnego).

  Prezes ZO PZW kol.A.Ś; Zgodnie z zaleceniem należność zostanie ujęta w księgach rachunkowych.

*Nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości od dnia 1.01.2018 (zmiana przepisów podatkowych)-wartość w amortyzacji podatkowej"wskażniki kwotowe wzrastają z 3500zł do kwoty 10000 zł"co umożliwia zwiększyć amortyzację jednorazową (odpis w 100% do 10000zł).To powoduje że w roku 2018 i 2019 należy prowadzić amortyzacje podatkową i bilansową.W roku 2018 amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej w środku trwałym-np. odstojnik-spowodowała zaniżenie amortyzacji podatkowej o kwotę 7352,62zł.Dlatego też należało utworzyć rezerwę na podatek odroczony w kwocie 1397zł.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś;Zlecono wykonanie Głównej Księgowej biura ZO.

   -Moje zaprzyjażnione wiewiórki znające się na  księgowości twierdzą że zmiana w 2018 Głównej Księgowej mogła spowodować pewne zamieszanie ze względu na brak znajomości finansowych przepisów związkowych.Brak wyceny majątku przekazanego przez ZG  po pierwsze brak dokumentów z ZG po drugie księguje się wartość przekazaną a wycenę dokonuje się kiedy dany majątek chce się sprzedać.
  Na dzisiaj wystarczy ciąg dalszy nastąpi bo pisania dużo pozdrawiam kolegów wędkarzy z Okręgu Wrocławskiego Henryk Pokrzywa

3 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: Listopad 14, 2019, 23:12:55

Mam przed sobą" Protokół z przeprowadzonej inspekcji"z dn.3.10.2019

Osoby przeprowadzające analizę

  1.Główny Księgowy
  2.Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
  3.biegły rewident

Osoby uczestniczące w przeprowadzanych czynnościach:

  1.Prezes ZO
  2.Dyrektor Biura ZO
  3.Główny Księgowy

Przedmiot analizy i okresy objęte analizą:

  1.Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  2.Wycena wyrobów gotowych
  3.Umowy cywilnoprawne
  4.Umowy zlecenia
  5.podróże służbowe
  6.Wynagrodzenia
  7.Odpisy  aktualizujące należności
  8.Fundusz z aktualizacji środków trwałych
  9.Wykaz środków trwałych przejętych do okręgu z Zarządu Głównego

1/Brak jest w Okręgu aktualnego KRS,w którym to jest wpisana obowiązująca reprezentacja Zarządu okręgu

   -Prezes zO PZW Wrocław kol. A.S.:jest nowy KRS lecz zawiera błąd w postaci nieuwzględnienie Skarbnika ZO w wykazie.Dokumenty-wniosek złożony do KRS były prawidłowe.Będzie ponowny wniosek o poprawienie.

2/Brak aktualnego Pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura Okręgu  W.S.Pan Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez odwołany Zarząd.

   -Prezes ZO PZW kol.A.S.:Sprawa będzie załatwiona na najbliższym posiedzenia ZO tj.14.10.2019-pełnomocnictwa zostaną uchwałą ZO wycofane.

 To co w tej chwili przepisałem jest tylko wstępem i na początek nasuwają się pytania. od kiedy następujący zarząd anuluje poprzednie uchwały.
 Ponieważ przepisuje protokół a jest to podyktowane omijaniem nazwisk, chyba że Biuro ZO opublikuje ale w to nie uwierzę bo pełnomocnik na to nie zezwoli.
 Ciąg dalszy nastąpi pozdrawiam Henryk Pokrzywa

4 -  Sport / Sport kwalifikowany / ..........

Zaczęty przez bateria - Ostatnia wiadomość wysłana przez bateria dnia: Listopad 13, 2019, 22:45:02

,,,,

5 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez pzwochpzw dnia: Listopad 13, 2019, 01:50:14

Przekonywanie   Zarządu Głównego jest jak gra w szachy z gołębiem!  Nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nasra na szachownicę i będzie dumny z wygranej!

6 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: Listopad 12, 2019, 23:59:28

W-wa 15.10.2019
ZG PZW W Warszawie
Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy

Stanowisko Prez.GKR w sprawie oceny działalności Okręgu PZW we Wrocławiu.Prez GKR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej inspekcji w Okręgu PZW we Wrocławiu stwierdza co następuje;

-zasadnym jest wprowadzenie w trybie pilnym program naprawczego Okręgu PZW we Wrocławiu w dziedzinie działalności Statutowej,finansowej i gospodarczej, którego głównym filarem,był by powołany przez ZG Pełnomocnik.Zdaniem Prez.GKR był by on gwarantem wdrożenia w życie ww.programu.

-należy również rozważyć możliwość współpracy Pełnomocnika ZG PZW z obecnym Prezesem Okręgu PZW we Wrocławiu kol.A.Ś.

Prezydium GKR uważa za chybione stwierdzenie,że brek wniosków i zaleceń pokontrolnych uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Okręgu.Członkowie władz PZW korzystając ze swojego biernego prawa wyborczego,winni bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w PZW.

Reasumując Prez.GKR w pełni podziela wniosek Wiceprezesa ZG PZW ds.ochrony i zagospodarowania wód kol.W.H. zgłoszony na posiedzeniu ZG w dn.20.09 br. o zawieszeniu członków Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku
pieczątka Przewodniczącego GKR

-protokół z przeprowadzonej inspekcji jest z 3.10.2019 a w nim brak jakichkolwiek zaleceń tylko uwagi, o sposobie realizacji Prezes ZO informuje o terminie realizacji tj.14.10.2019.
-brak do tej pory protokołu z kontroli GKR który zakończył się w marcu tego roku.
- i zasadnicze pytanie na jakiej informacji z  20.09.2019 V-ce Prezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania stawia wniosek o zawieszenie Członków ZO we Wrocławiu jeśli super inspekcja z ZG pisze protokół z kontroli 3.10.2019.
-wiewiórki z Wrocławia mówiły że Pan O.zawiózł Pana G. do Warszawy i tam Go przedstawił i tym sposobem stare wróciło ale teraz za konkretną kasę. 

7 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez pzwochpzw dnia: Listopad 12, 2019, 21:01:59

Ustosunkuję się do wpisu z ubiegłego roku, nawiązując do obecnych wydarzeń
Na zjeździe w Spale,   prezes Rudnik w wystąpieniu przedstawił prezentację, PROGRAM WYBORCZY

" Kandydując na Prezesa ZG PZW zamierzam wspólnie z  NOWO WYBRANYM ZARZĄDEM:

1. Zachować procedury demokratyczne wynikające ze Statutu i zwyczajów.

2. W decyzjach kierować się zasadą bezstronności.

3. Wspierać i udzielać pomocy okręgom.

4. Skutecznie realizować " przedzjazdowy program" i Uchwały Zjazdu.

5. Szukać nowych rozwiązań w kierowaniu Związkiem.

6. Szanować wszystkich działaczy. "

A teraz po kolei. Zarząd Główny najpierw udziela kary nagany kilku osobom z Prezydium (2018r.), odbywają się nowe wybory i tworzy się Zarząd. Obecnie ZG zawiesza  Zarząd we Wrocławiu. Mianuje swojego pełnomocnika, który ma usprawniać i sprawować nadzór na wrocławskim Okręgiem. I tutaj ciekawostka, mianowanym pełnomocnikiem zostaje osoba, która była v-prezesem Zarządu wrocławskiego w kadencji 2013-2017. Niby nic, ale ten  Zarząd na Okręgowym Zjeździe Delegatów NIE  OTRZYMAŁ  ABSOLUTORIUM, czyli mianowany obecnie pełnomocnik ZG również go nie uzyskał. Czyli NIE POWINIEN sprawować żadnej władzy w PZW w ciągu najbliższych 4 lat. Jaką informację zwrotną otrzymują wrocławscy Delegaci (czyli wrocławscy wędkarze, bo przecież to właśnie Oni wybrali swoich przedstawicieli),   od ZG- mamy w nosie statut, procedury demokratyczne, wasze zdanie i wasze glosowania.  A jak to się ma do szanowania wszystkich działaczy, zasady bezstronności. Trudno powiedzieć, że Członkowie i Prezes ZG nie wiedzieli, że pełnomocnik, którego mianują nie uzyskał absolutorium od wrocławskich Delegatów. Zdaniem człowieka z ulicy jest to świadoma prowokacja i pokazanie środkowego palca Wrocławiowi. Po przeczytaniu wpisów od 2018 roku na temat Wrocławia, mnie osobiście nasuwa się tylko jeden wniosek, jest to działanie celowe, niszczące Wrocław, a jaki jest jego cel wie pewnie niewielka grupa z Wrocławia i Warszawy. Informacja na stronie Zarządu Głównego właściwie nic nie mówi.
 Panie Prezesie Zarządu Głównego, brawo za prezentację wyborczą, która była tylko prezentacją dla uzyskania głosów. Niestety z bardzo gorzkim uśmiechem.

8 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: Apel do Prezesa ZG w sprawie zawieszenia Prezydium ZO we Wrocławiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez pzwochpzw dnia: Listopad 12, 2019, 16:50:18

Up. do góry, jaką piękną całość utworzy

9 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: W obronie ZO we Wrocławiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez kaprys27 dnia: Listopad 07, 2019, 01:58:31

Jest powiedzenie ze " jak sie chce psa uderzyć to kij się znajdzie"  no i się znalazł ...
i znajdować się będzie , az do czasu gdy  centrala  będzie usatysfakcjonowana .
Szkoda ludzi z ZO Wrocław bo robili dobrą robotę a ten pożal sie panie pełnomocnik tylko to wszystko rozpieprzy  , ale wiem ze KARMA wraca , a ta akurat  karma wróci do Warszawy.

10 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez kaprys27 dnia: Listopad 07, 2019, 01:35:55

skoro zawieszony parę dni temu ZO  z finansowego  dołka zrobił górkę to nie ma czego sie dziwić ze GÓRA chce usiąść na jej czubku ...  Pół roku zawieszenia wystarczy pełnomocnikowi by na rozkaz góry posprzedawać to co jest do sprzedania i co przynosi zyski ...później odwieszą ZO bo powiedzą ze się pomylili ...

Strony: [1] 2 3 ... 10
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.