Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

KOMUNIKAT NR 4/08

Komunikaty | 2008-12-04 | Publikujący: Okręg PZW w Gdańsku

Gdańsk, 01 grudzień 2008 r.

KOMUNIKAT NR  4/08

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:

1.    Kampania sprawozdawczo – wyborcza w kołach Okręgu Gdańskiego została ustalona w terminie od  02 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2009 r.

W załączeniu przesyłamy ordynację wyborczą do władz i organów kół PZW Okręgu Gdańskiego zatwierdzoną Uchwałą Nr Z – 37/08 z dn. 17.11.2008 r. Zarządu Okręgu PZW
w Gdańsku.
Przypominamy, że ordynacja wyborcza została opracowana o nowy Statut PZW uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w dn. 19.10.2007 r.
Przy organizacji sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia koła można posiłkować się również  Regulaminem Organizacyjnym Koła PZW.

W celu właściwego funkcjonowania koła, oprócz osób statutowo wybieranych do zarządu koła, które posiadają pod opieką wody proszone są o powołanie komendanta Społecznej Straży Rybackiej.
Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarządu Koła powołuje rzecznika dyscyplinarnego.

W kołach wielosekcyjnych, walne zgromadzenia sprawozdawczo – wyborcze, winny być poprzedzone ogólnymi zebraniami członków sekcji poświęcone wyborowi władz i delegatów na okręgowy zjazd delegatów. Zarządy koła zapewnią udział swego przedstawiciela w zebraniach sekcji.

Przedstawicielem Zarządu Okręgu do obsługi zebrania sprawozdawczego w kole jest _______________________________________________________________________
zamieszkały: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________


Prosimy o powiadomienie przedstawiciela ZO najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania -bezpośrednio na adres domowy, z podaniem dokładnego miejsca zebrania.


Komplet materiałów z zebrania to:
protokół z zebrania, podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza,
sprawozdanie z działalności koła w zakresie realizacji zadań statutowych,
sprawozdanie liczbowe oraz opisowe Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW,
sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła zgodnie z Regulaminem postępowania
w sprawach przewinień członków i instrukcji pracy sądów koleżeńskich PZW – wzór druku w załączeniu,
sprawozdanie Rzecznika koła zgodnie z Regulaminem działania rzeczników dyscyplinarnych PZW - wzór druku w załączeniu
dane delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów (wypełnione drukowanymi literami) – druki w załączeniu,
wykaz władz na nową kadencję (składy osobowe zarządu koła, komisji rewizyjnej koła, sądu koleżeńskiego koła, rzecznika koła i komendanta SSR – druk
w załączeniu.
informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół. Wykaz zostanie opublikowany w Internecie na stronie www.pzw.gda.pl – druk w załączeniu.

Powyższe materiały należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w ciągu 14 dni od daty walnego zgromadzenia sprawozdawczego-wyborczego koła.


2.    Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami do Zarządu Okręgu należy też przesłać:
plany kontroli SSR na I-szy kwartał 2009 r.,
legitymacje SSR wraz z wykazem strażników aktywnie działających w 2008 r., którym mają być przedłużone uprawnienia, w terminie do 31.12.2008 r.
Wykaz musi być podpisany przez Komendanta SSR i Prezesa koła;
sprawozdanie za II-gie półrocze 2008 r. z działalności SSR koła, którego termin nadsyłania już minął!


3.     Informujemy, że Zarząd Główny PZW uchwalił nowe Regulaminy:
- Nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW – Uchwała Nr 76 ZG PZW z dn. 29.03.2008 r.,
- Nadawania tytułu „Członek Honorowy PZW” – Uchwała Nr 77 ZG PZW z dn. 29.03.2008 r.,
- przyznawania odznaki „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” – Uchwała nr 112 ZG PZW z dn. 27.09.2008 r.
- przyznawania odznaki „Za zasługi dla PZW” – Uchwała nr 111 ZG PZW z dn. 27.09.2008 r.
Regulaminy są zamieszczone na stronie Zarządu Głównego www.pzw.org.pl, można je też nabyć w Okręgu, pok. nr 15, w cenie 2,57 zł (wydanie zbiorcze).
W załączeniu przekazujemy wzory obowiązujących druków odznaczeń.


4.    Wnioski na odznaczenia PZW na 2009 r. (na nowych drukach), należy przesłać do Zarządu Okręgu w terminie do dnia  15  marca  2009 r.
Przypominamy, że na Okręg przypada limit odznaczeń, tj. 2,7 promila ilości członków na dzień 31 grudnia ubiegłego roku.
Ponieważ limit odznaczeń jest bardzo mały zwracamy się z prośbą do Zarządów kół o wyważone decyzje oraz nie składanie nadmiernej ilości wniosków na odznaczenia, które komisja ds. odznaczeń i wyróżnień i tak będzie zmuszona odrzucić.
Wnioski kół, które nie nadeślą w terminie kompletu wymaganych materiałów rocznych, nie będą rozpatrywane przez Okręgową Komisję Odznaczeń i Wyróżnień.


5.    Okręgowa Komisja Ochrony Wód PZW Okręg w Gdańsku prosi Komendantów SSR kół o wytypowanie dwóch swoich członków SSR do wyróżnienia za rok 2008 polegającego na umożliwieniu im wykupienia według wyboru, ulgowej składki okręgowej:
- nizinnej w wysokości 45,- zł (ulga 50%)
- górskiej w wysokości 98,- zł (ulga 30%)
Wniosek powinien być podpisany przez Komendanta i Prezesa Koła.
Ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biura Okręgu – 20 grudnia 2008 r.
OKOW zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku lub przyznania wyróżnienia tylko jednej osobie z koła w przypadku, uzasadnionych zastrzeżeń do wskazanej osoby strażnika.
Przesłanie we wniosku więcej niż dwóch nazwisk, spowoduje rozpatrywane tylko dwóch pierwszych nazwisk.
Powyższe dotyczy wyłącznie kół, które posiadają pod opieką wody na podstawie zawartego Porozumienia z ZO PZW.6.    Rok 2009 będzie kolejnym rokiem obowiązywania prowadzenia przez członków PZW rejestracji połowów wędkarskich.
Zarząd Okręgu przypomina, że jest to wymóg wynikający z ustawy o rybactwie śródlądowym. Rejestracja jest niezbędna nie tylko dla dokumentowania racjonalności gospodarowania w użytkowanych obwodach rybackich, ale stanowi bardzo ważną informację służącą do określenia kierunków presji wędkarskiej i uwarunkowań ekonomicznych dla rozwoju działalności rybacko – wędkarskiej, co w konsekwencji przedkłada się na efektywność wykorzystania pieniędzy ze składek wędkarzy.
Prosimy skarbników o odbieranie od wędkarzy wypełnionych druków rejestru połowów za 2008 r. i sukcesywnie przekazywanie do biura Zarządu Okręgu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2009 r. – brak rejestrów może skutkować odebraniem prawa użytkowania wody.
W planach zarybieniowych, będą nagradzane zwiększoną ilością materiału zarybieniowego koła, które rzetelnie podchodzą do rejestracji połowów.
Jednocześnie informujemy, że każdy wędkujący zobowiązany jest podczas kontroli wykazać się posiadaniem rejestru połowów.7.    Komisja Młodzieżowa ogłasza dla dzieci i młodzieży do l. 16
KONKURS   WIEDZY WĘDKARSKO -  EKOLOGICZNEJ 2009

Nagroda główna to  ODTWARZACZ  MP4

Regulamin konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby urodzone w 1993 r. i młodsze
2. Termin nadsyłania testu do 13 lutego 2009 r.
3. Odpowiedzi należy przesłać na adres:
        Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku
        ul. Rajska 2
        80-850 Gdańsk
            z dopiskiem na kopercie:  KONKURS
4. Zezwala się na kserowanie testu – druk testu w załączeniu oraz na stronie Okręgu pod adresem: www.pzw.gda.pl
5. Testy kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą rozpatrywane.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego.
7. Oceny konkursu dokona jury powołane przez Komisję ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku. Wyniki zostaną ogłoszone w Internecie.
8. Wśród uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów zostanie rozegrany konkurs finałowy, w formie testu.
9. Informacja o wynikach I etapu konkursu, nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II-go etapu oraz data II-go etapu zostanie ogłoszona w Internecie na stronie www.pzw.gda.pl

Zwracamy się do Prezesów kół o rozpropagowanie konkursu, przede wszystkim
w szkołach, które znajdują się na terenie działania koła.8.                     Koło PZW Nr 80 Wejherowo Miasto
serdecznie zaprasza w dniu  1 stycznia 2009 r.
na otwarte towarzyskie zawody spinningowo - muchowe:
"Reda 2009"
Zapisy przyjmowane będą w godzinach od 6.30 do 9.00 na parkingu leśnym przy Szpitalu Wejherowskim,  ul. Jagalskiego 10.
Formuła zawodów :
- zawody mają charakter towarzyski
- po zapisaniu, zawodnik może łowić metodą spinningową lub muchową (dowolnie),
- powrót do wagi do godz.12.00 gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy w następujących kategoriach:
najdłuższa ryba
najcięższa ryba
najwcześniej złowiony komplet
Do punktacji zaliczane będą trocie wędrowne i łososie. Wymiary i limity zgodne z RAPR.
Zwycięzcy nagrodzeni zostaną pucharami ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Okręgu Stanisława Lisaka.
     Po zakończeniu łowienia organizatorzy przewidzieli wspólne ognisko z kiełbaskami
i opowieściami wędkarskimi.
Telefony kontaktowe w sprawie zawodów:
- Dariusz Stochaj  – 695 415 987
- Mariusz Baliszewski - 602 237 170
Każdy, będzie mógł przy zapisie wykupić jednodniowe pozwolenie.
Wcześniej, wpłaty można dokonać:
-  na konto ZO PZW w Gdańsku, ul. Rajska 2   80-850 Gdańsk.
Nr konta: Bank Millennium S.A. 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538
- w biurze ZO PZW w Gdańsku - pok. nr 18.
-  w sklepach wędkarskich:
w Wejherowie: „Belona” ul. Gdańska 32, „Belona” ul. Wałowa 26, „Red” ul. Płk Lelewela 13, R.Namsołek ul. Rejtana 1 B
w Gdyni: „Spinner” ul. Jana z Kolna 2, REX ul. Warsztatowa 12
w Rumi: ul. Dąbrowskiego 14 B

Wysokość składek na rzekę Redę na rok 2009 jest podana na stronie www.pzw.gda.pl


9.    Okręgowy Kapitanat Sportowy w Gdańsku informuje, że w przypadku wystąpienia pokrywy lodowej na jeziorze Klasztornym w gminie Kartuzy planuje zorganizować dwudniowe Mistrzostwa Okręgu 2009 w dyscyplinie podlodowej.
Proponowane terminy zawodów to:
10 i 11 stycznia 2009 r. lub 24 i 25 stycznia 2009 r. 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Jedynym dopuszczonym sposobem połowu jest metoda mormyszki.
Drużyna składa się z trzech zawodników.
Ilość drużyn i zawodników indywidualnych biorących udział w zawodach jest nieograniczona, jednak warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie zgłoszenie uczestników do biura ZO PZW w terminie do 1 tygodnia przed planowaną imprezą.
Zbiórka zawodników przed zawodami do godz. 8:00.
Miejsce zbiórki: jeż. Klasztorne – parking leśny przy jeziorze.
Zwycięzcy zawodów zostaną uhonorowani medalami, pucharami i dyplomami.
Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać:
- aktualne składki PZW na rok 2009 (członkowska + okręgowa roczna lub okręgowa okresowa)
- linkę o długości minimum 10 m zakończoną rzutką lub drążkiem, którą podczas zawodów zawodnik musi mieć przywiązaną w pasie.
W przypadku braku pokrywy lodowej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania zawodów.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie odbycia zawodów, trzy dni przed zawodami
w Biurze Okręgu tel. 58 301 48 86 Ilona Karkocka.
10. Kolegium Sędziowskie informuje, że warunkiem przedłużenia legitymacji sędziowskiej na rok następny jest udokumentowanie wniesienia składki członkowskiej PZW na rok 2009.
Honorowane będą zaświadczenia o opłaceniu składki wystawiane przez skarbnika koła, zawierające numer i pozycję z listy „Rozliczenie imienne przyjętych wpłat od członków PZW”.


11.    Zarząd Okręgu zwraca się z apelem do kół o nasilenie działań ochronnych w związku z wędrówkami tarłowymi ryb łososiowatych. Natomiast do wszystkich wędkarzy o zgłaszanie zanieczyszczeń wód oraz wszelkich nieprawidłowości występujących nad wodami bezpośrednio do następujących instytucji:
Państwowa Straż Rybacka – Gdańsk   tel. / fax 58/ 302 07 25
Policji – tel. 997
Biuro Zarządu Okręgu – tel. 58/ 305 78 65,  58/ 301 48 86  fax 58/ 301 01 41,  kom. 602-586-021,  602-681-005,    pzw@ima.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska –  tel. 58/ 309 49 11
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna –  tel. 58/ 344 73 00
Wojewódzki Konserwator Przyrody – tel. 58/ 307 77 49
właściwych urzędów samorządowych tj. urzędów miast, gmin oraz do powiatów
szkody powstałe w obrębie miasta Gdańska można zgłaszać telefonicznie przez całą dobę w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku ul. Stara Twierdza 4,
 tel. 58/ 343 09 97 lub 58/ 321 56 30

12.    Przypominamy, że organizatorzy zawodów wędkarskich są zobowiązani do pisemnego zgłaszania do Zarządu Okręgu a także telefonicznego opiekunowi wody, planowanych zawodów wędkarskich oraz imprez rekreacyjnych.
W przypadku przeprowadzania zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego przez koła innych okręgów, zgodę wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.
Jednocześnie informujemy, że każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne opłaty za wędkowanie, zgodne z rodzajem łowiska.


13.    Informujemy, że na okres zimowy została zawieszona sprzedaż zezwoleń na połów ryb w wodach morskich w biurze ZO PZW w Gdańsku.
Obecnie, zezwolenia można nabyć w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego
w Gdyni ul. Śląska 53, tel. 0-58/621-79-25


14. W dniu 19 marca 2009 r. Polski Związek Wędkarski będzie obchodził
DZIEŃ  WĘDKARZA.
Zwracamy się do Zarządów Kół o podjęcie szeroko rozumianej promocji wędkarstwa, edukacji ekologicznej oraz podkreślania roli PZW w tworzeniu wszelkich społecznych inicjatyw proekologicznych oraz popularyzacji norm etyki wędkarskiej i zwalczania kłusownictwa.


15.    Zarząd Okręgu w dniu 30 września br. Uchwałą Nr 30/08 rozwiązał koło Nr 98 MZK Starogard Gd.


16.    Na zamówienie Komisji Młodzieżowej Zarządu Okręgu w Gdańsku opracowane zostały materiały dla instruktorów i inspektorów prowadzących szkółki wędkarskie przy swoich kołach. Materiały te przygotowane są w formie multimedialnej na płycie CD
i zawierają następujące bloki tematyczne:
I. PZW, ekologia, środowisko, łowiska PZW Gdańsk
1. Historia wędkarstwa, historia PZW, wody okręgu gdańskiego.
2. Jak przystąpić do PZW .
3. Przepisy dotyczące łowienia.
4. Woda na ziemi, zagrożenia.
5. Jeziora.
6. Rzeki cz.1.
7. Rzeki cz. 2 (organizmy).
8. Nasze rzeki, stawy, zbiorniki zaporowe.
9. Przepławki, gatunki migrujące, zarybienia.
10. Morze.
II. Metody wędkowania.
1. Wstęp.
2. Metoda spławikowa.
3. Metoda gruntowa.
4. Metoda spinningowa.
5. Łowienie na sztuczną muchę.
6. Łowienie pod lodem.
7. Wędkarstwo morskie.
Testy konkursu ekologiczno – wędkarskiego, organizowane w następnych latach przez okręg, będą zawierały między innymi pytania dotyczące wiedzy zawartej
w opracowanych materiałach. Materiał zawarty na płycie CD będzie pomocny w prowadzeniu zajęć z młodzieżą sposób prosty i nowoczesny.
Prosimy Zarządy kół, w których prowadzone są szkółki wędkarskie o składanie pisemnych zamówień w biurze okręgu.
Autorem opracowania jest kolega mgr Jakub Wałowski, członek PZW koła nr 27 Gdańsk Stocznia i Okręgowej komisji ds. młodzieży.17. W biurze ZO PZW – pokój nr 15 (p. Grażyna Klim) można nabyć, m.in.:
- Poglądową mapę wód Okręgu Gdańskiego – cena 1 szt. 3 zł
- Zasady organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego – część I,II,III,IV – każda w cenie 2,80 zł
- kalendarze ścienne i kieszonkowe na rok 2009.


18.    Informujemy, że w okresie świątecznym Biuro Zarządu Okręgu w Gdańsku, będzie nieczynne w dniu 24 grudnia 2008 oraz 2 stycznia 2009 r.


19.    Ponadto w załączeniu przesyłamy:
1. Sprawozdanie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku, stan na dz. 20.11.2008 r.
2. Uchwałę nr 104 Zarządu Głównego PZW z dn. 27.09.2008 r. w sprawie składki członkowskiej na 2009 r.
3. Wykaz wód Okręgu Gdańskiego na rok 2009.
4. Porozumienia Okręgu Gdańskiego na r. 2009.
5. Ankieta dotycząca działalności kół w zakresie sportu i młodzieży za rok 2008.
6. Terminarz okręgowych imprez sportowych na rok 2009.Sekretarz Zarządu Okręgu
      Ryszard Szelest

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.