Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

KOMUNIKAT 01/09

Komunikaty | 2009-02-25 | Publikujący: Okręg PZW w Gdańsku

Gdańsk,  luty 2009 r.

K O M U N I K A T    Nr 1/09

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:


1.    W dniu 23 maja 2009 r. odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Gdańskiego.
Delegaci kół wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych otrzymają bliższe informacje i wymaganą korespondencję bezpośrednio na adres domowy, co najmniej 21 dni przed Zjazdem.
Prosimy, aby w sprawozdaniach znajdowały się dokładne adresy delegatów wybranych w kołach na zebraniach.


2.    Zarząd Główny Uchwałą Nr 101 z dn. 27.08.2008 r. zwołał XXIX Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 22 – 24 października 2009 r.


3.     W związku z pogorszeniem się warunków bytowania ryb w zbiornikach o wodach stojących apelujemy do wszystkich członków PZW o zwalczanie w miarę możliwości, mogącej wystąpić przyduchy zimowej.
Obowiązek ten ciąży na wszystkich członkach PZW. Zaleca się organizowanie akcji kontrolnych celem zapobiegania ujemnym skutkom tego zjawiska.
Zarządy Kół wytypują imiennie jednego członka Zarządu Koła odpowiedzialnego za:
-stałą obserwację zachowania rybostanu w czasie trwania tafli lodowej na zbiorniku oddanym pod opiekę danego Kola PZW- informowanie Zarządu Koła o ujemnych zjawiskach, celem podjęcia prac profilaktycznych,
- utrzymanie stałego kontaktu z właściwym Komendantem powiatowym SSR lub pracownikami pionu zagospodarowania i ochrony wód w biurze Okręgu tel. służbowy 602 681 005 lub 602 586 021.
W zbiornikach należy utrzymywać w stanie nie zamarzniętym kilka lub kilkanaście oznakowanych przerębli w celach kontrolnych. Po stwierdzeniu zmian w cyklu biologicznym zbiornika (podpływanie do przerębli znacznych ilości owadów wodnych) należy niezwłocznie przystąpić do usuwania śniegu z tafli lodowej celem umoż1iwienia przedostania się do wody większej i1ości promieni słonecznych.
Oprócz pasmowego odśnieżania zbiorników w układzie północ-południe, korzystnym byłoby wprowadzenie na stałe częściowego odśnieżania pokrywy lodowej. Zbiorniki płytkie ze znaczną, zawartością mułu na dnie, wymagają, większej powierzchni oczyszczonej ze śniegu do przenikania światła. Dlatego też celowym jest dodatkowe zamiatanie śniegu ze świeżo odgarniętych pasów. W rzekach, gdzie występują zanieczyszczenia wód należy wybijać przeręble w miejscach całkowicie zalodzonych. Należy pamiętać, aby przeręble-otwory kontrolne były w widoczny sposób oznakowane (paliki lub gałęzie), a w miarę możliwości ogrodzone. Ponadto część otworów może spełniać funkcję napowietrzania wody. Aby właściwie wykonać tą czynność, należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość słomy lub trzciny i w wybite przeręble wstawić tzw.,,korki”.
Szczególną, troską, należy objąć zimowiska ryb zwłaszcza karpia, który w okresie zimowym grupuje się w głębinach zbiorników. Miejsca te należy oznakować, a jeżeli zachodzi konieczność, postawić tablice z zakazem bicia przerębli.
Dla tego gatunku ryb niezbędna jest cisza i spokój, zruszony hałasem karp ucieka w pob1iże brzegów, do miejsc płytkich gdzie nieuchronnie ginie.
Kierując powyższe wskazówki i zalecenia, Zarząd Okręgu zwraca uwagę na konieczność zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków (liny asekuracyjne, długie deski, drabiny).
O wszystkich podjętych czynnościach i wynikach obserwacji, a także o wynikach akcji należy na bieżąco w formie pisemnej informować Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.


4.    Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wprowadza:
W okresie od 1.10.2009 r. do 31.01.2010 r. zakaz wędkowania na rzece Raduni obwód nr 5 w Pruszczu Gdańskim na odcinku od jazów i śluz przy ul. Zastawnej do ujścia cieku Gęsia Struga przy ul. Nowowiejskiego.
Powyższe ograniczenie wędkowania ma na celu ochronę gniazd tarłowych troci wędrownej.
Ograniczenie to nie jest ujęte w „Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia” dlatego należy je odpowiednio nagłośnić.


5.    W dniu 12.02.2009 r. kol. Wiesław Sowiński został powołany na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Starostwa Grodzkiego w Gdańsku a kol. Janusz Rygwelski na jego zastępcę.
Miejscem urzędowania jest siedziba koła Nr 2 Gdańsk Orunia ul. Rajska 2, pokój nr 5, tel. 58/ 301 20 50.
W. Sowiński tel. 501-94-250, J. Rygwelski tel. 505-127-010.


6.    W związku z zastrzeżeniami, co do oryginalności znaków wartościowych w niektórych legitymacjach członkowskich PZW wędkarzy kontrolowanych nad wodami, pracownicy etatowi biura ZO posiadający uprawnienia PSR, zostali upoważnieni do zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentu, w celu wyjaśnienia.
Prosimy również kolegów o zgłaszanie do biura okręgu o wszelkich podejrzeniach i informacjach dotyczących fałszowania znaków.


7.    Zarząd Okręgu w dniu 12.02.2009 r. zatwierdził nowe wysokości stawek kwotowych do wyliczenia środków przysługujących kołu z tytułu sprawowania aktywnej opieki nad powierzonymi wodami:
- za 1 ha jeziora lub zbiornika zaporowego – 20 zł
- za 1 km biegu rzeki – 24 zł
W związku z powyższym Kołu Nr ______ przysługuje kwota w wysokości  __________________   na okres od miesiąca marca do grudnia 2009 r.
Rozliczenie w/w środków nastąpi na podstawie dokumentów rozliczanych
w raportach finansowych kół:  Kontrola powinna być udokumentowana:
- delegacją służbową,
- drukiem ewidencji przebiegu pojazdu,
- notatką z przeprowadzonej kontroli (z podaniem ilości skontrolowanych osób i podjęte decyzje.


8.    Po raz kolejny zwracamy się z apelem do wędkarzy o wypełnianie
i zwrot rejestrów połowów. Zawarte w rejestrze dane służą do opracowania sprawozdania rocznego, które jest ważną informacją o gatunkach ryb, ich ilościach, a także o zainteresowaniu, jakim cieszy się dany akwen wodny.
Zarząd Okręgu prosi Zarządy Kół o uświadamianie wędkarzy, że rejestr połowów jest wspólną sprawą i służy prowadzeniu gospodarki rybacko – wędkarskiej.
Koła – opiekunowie wód, którzy osiągną największą ściągalność rejestrów zostaną nagrodzone zwiększoną ilością materiału zarybieniowego.
Termin nadsyłania rejestrów za rok 2008 – do końca maja 2009 r.
Rzetelne potraktowanie problematyki ewidencji połowów wędkarskich umożliwi Okręgowi prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie niezbędnych odłowów gospodarczych wymaganych przez RZGW w dużych obwodach rybackich takich, np. jak Wisła i Martwa Wisła bez zatrudniania rybaków.
Przypominamy, że każdy wędkujący zobowiązany jest podczas kontroli wykazać się posiadaniem wypełnionego rejestru połowów.
Obowiązek prowadzenia rejestrów wynika z Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.X.2005 r.
9.    Komisja ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku organizuje
XVI Okręgową Olimpiadę Młodzieży Wędkarskiej
która odbędzie się 20 czerwca 2009 roku (sobota) na terenie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie ul. Słoneczna 1 (woj. pomorskie). Gospodarzem imprezy jest koło PZW Nr 59 Costerina.
W olimpiadzie udział biorą drużyny składające się z trzech uczestników
+ opiekuna, który ukończył 18 lat, w następujących kategoriach wiekowych:
Szkoła Podstawowa (urodzeni w latach 1995 i młodsi)  lub
lub Gimnazjum (urodzeni w latach 1993 i młodsi)  lub
lub Szkoła Średnia (urodzeni w latach 1991 i młodsi)

Zgłoszenia udziału drużyn prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2009 r. na adres ZO PZW w Gdańsku. Zainteresowani otrzymają szczegółowy program spotkania.
Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
W ramach XVI Olimpiady przeprowadzone będą następujące konkursy:
-     konkurs spławikowy - łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem ochronnym, (łowisko - jezioro Gałęźne, opiekunem jeziora jest koło PZW Costerina),
-     trójbój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning cel 7,5g oraz konkurencja odległość 7,5g,
-     konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej zawierający tematy ochrony środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego,
-     turniej strzelecki (broń długa, pneumatyczna, z pozycji leżąc),
-    test sprawnościowy – rzut kulą zanętową (piłeczka do tenisa ziemnego) do tarczy Arenberga w pozycji siedzącej.

Olimpiada zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w poszczególnych kategoriach. Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników kategorii wiekowej.
Uczestnicy imprezy pokrywają koszty podróży, a pozostałe koszty pokrywa organizator. (Koła liczące mniej niż 150 członków - wg stanu na koniec grudnia roku poprzedzającego - mogą liczyć na refundację kosztów podróży, po przedstawieniu stosownej dokumentacji dowodowej – bilety, delegacja wystawiona przez macierzyste koło).


10.    Komisja Młodzieżowa ogłasza nabór na obóz wędkarski młodzieży do lat 15 zrzeszonej w kołach PZW Okręgu Gdańskiego.
Termin obozu: 19.07. – 1.08.2009, 14 dni.
Ilość miejsc: 14
Miejsce obozu: Kościerzyna
Odpłatność od uczestnika – 500 zł. Dojazd we własnym zakresie i na koszt własny.
Okręg wystawia fakturę VAT.
Zgłoszenia na piśmie, w terminie do 15 kwietnia 2009 r. prosimy przesyłać do biura ZO PZW w Gdańsku.
Komisja Młodzieżowa sugeruje wytypowanie do dwóch osób z koła i zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych uczestników obozu.


11.    Przypomina się zarządom kół o możliwości przyznawania Odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla najbardziej aktywnych i wyróżniających się młodych wędkarzy do lat 16.
Regulamin nadawania Odznaki – w załączeniu.
Odznakę można nabyć odpłatnie w biurze okręgu.


12.    W dniu 28 marca (sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Okręgu odbędzie się szkolenie na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.
Może nim zostać osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- posiada Kartę Wędkarską,
- jest członkiem PZW,
- zda egzamin przed komisją egzaminacyjną.
Stopień instruktora daje możliwość organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w sekcjach, klubach, kołach PZW.
Zainteresowane koła proszone są o zgłoszenie imienne osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień. W przypadku wcześniejszych zgłoszeń prosimy o potwierdzenie udziału.
Kontakt: Ilona Karkocka
58/301-48-86, karkockailona@vp.plOkręgowa Komisja Sportu informuje:

13.    Okręgowe zawody spławikowe z cyklu GP rozgrywane będą:
- w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w kategoriach seniorów. Drużyna składa się z 3 seniorów,
- natomiast w kategoriach kobiet, juniorów i kadetów tylko w klasyfikacji indywidualnej.
Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum 5 drużyn. Startujący zawodnik ma być członkiem struktur PZW Okręg w Gdańsku. Przypominamy, iż do struktur Okręgu PZW należą Koła
i Kluby zarejestrowane w danym Okręgu.
Zapisy (w formie pisemnej) wraz z opłatami w wysokości 45 PLN od zawodnika przyjmowane będą w Biurze Zarządu Okręgu do 30 kwietnia 2009r. Zawodnicy chcący wystartować w jednych zawodach z cyklu GPx zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł.
Do klasyfikacji Rocznej Wędkarza Roku zalicza się łącznie 5 tur zawodów, czyli 3 tury GP Okręgu oraz 2 tury Mistrzostw Okręgu.
Wszystkie imprezy spławikowe rozpoczynają się losowaniem o godz. 7:00.
Zawody będą rozgrywane w oparciu o zapisy „Regulaminu rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Okręgu”.


14.    Na Spławikowe Mistrzostwa Okręgu seniorów, juniorów, kadetów
i kobiet 30 – 31.05.2009 r., rz. Wisła, Szewce obowiązują pisemne zgłoszenia zawodników nadesłane do dnia 26 maja. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zapisania w dniu rozgrywania I-tury (sobota) do godz. 7:00.


15.    Uwaga!     Nastąpiła zmiana w terminarzu zawodów spławikowych.
I GPx  odbędzie się – 21.06.2009 r. – rzeka Wisła m. Szewce,


Dyscyplina spinningowa.

16.    Zawody okręgowe,  będą rozgrywane zgodnie z terminarzem imprez sportowych.
Zbiórka w miejscu zawodów do godz. 7:00.
I GPx 17.05. Kanał Cedrowski i Koszwalski – opiekun koło Nr 1 Gdańsk Śródmieście
II GPx 14.06. rz. Wisła m. Ostaszewo – opiekun koło Nr 80 Wejherowo
Podczas zawodów obowiązuje „Regulaminem rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Okręgu w dyscyplinie spinningowej”.


17.    Koła, które organizują ogólnodostępne zawody spinningowe proszone są o przesyłanie komunikatów do Okręgowej Komisji Sportowej.
Umożliwi to udział w zawodach zawodnikom zainteresowanym wędkarstwem spinningowym.


Dyscyplina morska.

18.    Otwarte zawody morskie I Grand Prix „Wiosna” -      zostaną rozegrane w dniu 15 marca 2009 r.  (II-gi termin 22.03)
Zawody są jednodniowe, rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.
Połów z dwóch jednostek pływających „Sportfish” i „Babcia” na wodach Zatoki Gdańskiej.
Zbiórka zawodników o godz. 5:30 rano na terenie Jacht Klubu „Conrad” – Górki Zachodnie ul. Przełom.
Prawo startu mają członkowie kół i klubów Okręgu Gdańskiego.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (58 301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (sobota: 14.03 lub 21.03) w godz. od 14:00 do 15:00 w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze.
Koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 140 zł, które należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto: Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem „GP Morskie Wiosna”.
Zgłoszenia imienne zawodników oraz wpłaty, należy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 marca 2009 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń
Prawo startu w pierwszej kolejności mają zawodnicy z dwuletniej klasyfikacji okręgowej z miejsc od 1 do 10.
Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
Zawodnicy są zobowiązani posiadać legitymację z opłaconą składką członkowską PZW na rok 2009.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zawodów
w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych.
19.    Morskie Mistrzostwa Okręgu w klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej odbędą się 19 kwietnia 2009 r. (II termin – 26.04.)
Zawody będą jednodniowe, z trzech jednostek pływających: „Sportfish”, „Babcia” i „Babcia Anna”.
Wyjście w morze z miejscowości Górki Zachodnie. Zbiórka: Przystań Jacht Klub „Conrad” ul. Przełom, godz. 5:30
Prawo startu mają 3-osobowe drużyny z kół i klubów Okręgu Gdańskiego,
a także 10 zawodników z 2-letniej klasyfikacji ogólnej dyscypliny morskiej.
Koło lub klub może zgłosić 3 zawodników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Połów z kutrów odbywać się będzie wyłącznie metodą spinningową. Dopuszcza się podbieranie ryb z kutrów hakiem.
Wymiar ochronny dorsza wynosi 38 cm.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego PZW.
Koszt uczestnictwa jednego zawodnika w wysokości 150 zł pokrywa koło lub startujący zawodnik. Opłatę należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto:
Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538
z dopiskiem „MO Morskie”.
Zgłoszenia imienne oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 kwietnia 2009 r.
O starcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Koła i kluby, które zgłosiły udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (58 301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (sobota: 18.04., lub 25.04.) w godz. 14:00 do 15:00 w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze.
Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
Komisyjne losowanie sektorów, odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgu
w dniu poprzedzającym zawody o godzinie 14:00, a o jego wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni w dniu zawodów, na miejscu zbiórki.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać legitymację z opłaconą składką członkowską PZW na rok 2009.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zawodów
w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych.


20.    Informacje o zawodach organizowanych przez koła:

Zarząd Koła Nr 120 Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku organizuje zamknięte Ogólnopolskie Mistrzostwa Morskie Funkcjonariuszy Straży Granicznej w klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej.
Termin zawodów: 21 – 23.05. (II-termin 28-30.05)

Zarząd Koła Nr 68 w Pucku jest organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Morskich „Belonada”, które odbędą się w dn. 16 – 17 maja br.
Szczegółowy komunikat ukaże się w prasie wędkarskiej
i www.pzw.gda.plDyscyplina muchowa:

21.    Zawody muchowe z cyklu GP Okręgu o VIII Puchar Ziemi Wejherowskiej.
Zawody odbędą się na rzece Redzie. Spotkanie zawodników na parkingu leśnym przy wejherowskim szpitalu w dniu 14. 06. 2009 r.
o godzinie 8:00.
Zawody rozegrane zostaną na "żywej rybie" w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w kategorii seniorów i juniorów, zgodnie z "Zasadami organizacji sportu wędkarskiego".
Obowiązuje wymiar ochronny dla pstrąga i lipienia - 30 cm.
Ilość drużyn i zawodników nieograniczona.
Obowiązuje opłata startowa, która będzie pobierana w dniu zawodów,
w czasie zgłaszania zawodników w wysokości:
- 20 zł junior
- 40 zł senior
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia posiłek, znaczek okolicznościowy, a także dyplomy, puchary i upominki dla zwycięzców.


22.    Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie muchowym
w kategorii seniorów i juniorów, odbędą się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych w dniach 11 - 12 lipca br.
Prawo startu mają członkowie kół PZW i klubów sportowych.
Zbiórka zawodników w dniu 11 lipca do godz. 8:00 na parkingu przy barze
w Bożympolu Małym. Teren zawodów – rzeka Łeba od Elektrowni
w Paraszynie do ujścia rzeki Węgorzy.

Program zawodów:
7,30 – 8,00
zgłaszanie zawodników
8,00 – 8,30
losowanie
8,30 – 8,45
otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów
8,45 – 9,30
przygotowanie do zawodów
9,30 – 12,00
I tura zawodów
12,00 – 12,30
przerwa
12,30 – 15,00
II tura zawodów
15,00 – 16,00
powrót zawodników i sędziów na miejsce zbiórki
16,00 – 17,00
praca Komisji Sędziowskiej i ogłoszenie wyników po I dniu zawodów

Zbiórka zawodników w dniu 12 lipca do godz. 8,30 miejsce j.w. Program zawodów jak w dniu poprzednim.
Regulamin zawodów:
1.Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie.
2.Zawodnik zobowiązany jest mieć przy sobie podbierak.
3.Nie obowiązują limity dzienne połowu ryb łososiowatych.
4.Obowiązuje punktacja ujemna.
5.Muchy wykonane wyłącznie na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
6.Wymiar ochronny ryb 30 cm.
Dyscyplina rzutowa:

23.    Rzutowe Mistrzostwa Okręgu w kategoriach kadetów i juniorów zostaną rozegrane na stadionie Floty Gdynia Oksywie w miesiącu czerwcu.
Dokładana data mistrzostw zostanie opublikowana w terminie późniejszym na www.pzw.gda.pl
Zbiórka zawodników do godz. 8,30 w miejscu zawodów.
24.    KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy uczestnik zawodów ma obowiązek posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody, tj. opłaconą składkę członkowską na dany rok oraz roczną lub okresową (np. jednodniową) składkę na ochronę i zagospodarowanie.
Organizatorzy zawodów wędkarskich są zobowiązani do pisemnego zgłaszania do Zarządu Okręgu, a także telefonicznego opiekunowi wody, planowanych zawodów wędkarskich oraz imprez rekreacyjnych – druk zgłoszenia w załączeniu.
Zgłoszenie do Okręgu organizacji zawodów obowiązuje również opiekuna wody.
W przypadku przeprowadzania zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego przez inne okręgi i ich terenowe jednostki, zgodę wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.


25.    Z uwagi na wprowadzone istotne zmiany i modyfikacje przepisów Statutu PZW oraz Regulaminu działania Rzeczników Dyscyplinarnych
i Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW, a także
w oparciu o informacje uzyskane na szkoleniu instruktażowym, zorganizowanym przez ZG PZW w sprawie stosowania nowych przepisów Rzecznik Zarządu Okręgu kol. Władysław Kasperkowicz informuje, że:
1.Koła PZW naszego Okręgu winny zaopatrzyć się w nowy Statut
i Regulaminy w Biurze Zarządu Okręgu lub skorzystać z tekstów zamieszczonych w Internecie na stronie ZG PZW.
2.Koła, które z uwagi na małą liczbie członków nie są w stanie powołać własnego Rzecznika, winny na podstawie porozumienia dwu lub więcej kół powołać wspólnego dla tych kół Rzecznika ze swego terenu na zasadach współpracy międzykołowej, które mogą podejmować
w oparciu o § 37 pkt 9 Statutu PZW, oraz zgodnie z  § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego koła.
3.Rzecznicy Dyscyplinarni Zarządów kół na podstawie § 14 pkt 1, pkt 9 nowego Regulaminu zobowiązani są do opracowania rocznych informacji z działalności Rzecznika w kole za okres trwania jego kadencji, a na podstawie § 14 pk2 2, ppkt „a”, zobowiązani są do złożenia tej informacji na walnym zgromadzeniu członków koła oraz do ZO w terminie do końca marca każdego roku za rok ubiegły na załączniku nr 5, prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez Rzecznika i Prezesa koła. W przypadku wspólnego Rzecznika, informację roczna składa koło, którego rzecznik jest członkiem.
4.Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie stosowania nowych zasad Rzeczników Dyscyplinarnych kierować należy do Rzecznika Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku.26.    W dniu 26.01.2009 r. powstało nowe
„Koło PZW Nr 136 Policyjne Gdynia” (Uchwała Nr Z – 16/09 ZO PZW w Gdańsku). Prezesem koła został Piotr Domalewski.


Zarząd Okręgu przypomina:

27.    Warunkiem niezbędnym do uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej, którą wydaje, właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW, właściwą dla miejsca zamieszkania, egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Egzamin obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR) zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.
Osoby zamierzające wystąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby koła PZW, zgodnie z miejscem zamieszkania, dopełniając formalności.
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW.28.    Egzamin na kartę wędkarską przeprowadzają koła PZW, które posiadają zatwierdzoną przez Zarząd Okręgu PZW komisję egzaminacyjną.
Uwaga! Każda zmiana osobowa składu komisji egzaminacyjnej koła wymaga poinformowania na piśmie Zarządu Okręgu, który podejmie uchwałę zatwierdzającą i zawiadomi o tym fakcie właściwe starostwo.29.    Zarząd Główny PZW zaprasza koła czy kluby sportowe PZW do zbudowania własnej prezentacji internetowej i upowszechniania swojej działalności zarówno na swoim szczeblu, jak i w całym Związku.
Istotą ostatnio dokonanej modernizacji portalu związkowego PZW jest zachęcenie wszystkich kół i klubów sportowych PZW do związkowego portalu, tak by stanowił on jednolitą platformę dla wszystkich ogniw naszej związkowej struktury.
Każde koło czy klub sportowy PZW, które znajdzie w swoim gronie osobę zainteresowaną prowadzeniem prezentacji www, będzie mogło udostępnić swoją prezentację poprzez portal PZW, a jednocześnie zapewnić promocję całego portalu korporacyjnego PZW.
Aktualności umieszczane przez koła lub kluby na swoich stronach, po decyzji administratora portalu, będą mogły trafić na stronę główną lub okręgową serwisu, zapewniając promocję tej działalności w ramach całego Związku i na zewnątrz, łatwiej dotrą do mediów, staną się powszechnym dorobkiem całego Związku.
Bliższych informacji udziela kol. Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922.
30.    Okręg w Gdańsku w oparciu o Związek Motorowodny planuje zorganizowanie kursu na sternika motorowodnego.
Osoby zainteresowane pływaniem w celach sportowych mogą zgłaszać się do Prezesa koła Nr 1 Gdańsk Śródmieście tel. 58/ 305 17 40.
Organizacja kursu uzależniona jest od ilości chętnych, których wymaganych jest min. 10 osób. Orientacyjny koszt – 400 zł od osoby. W przypadku większej ilości zainteresowanych cena będzie niższa.
Sternik motorowodny – patent uprawnia do:
prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW
(81,6 KM) po wodach śródlądowych,
prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

31.    Dodatkowe załączniki:
1. Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia Okręgu Gdańskiego
       2009 – 2011.
2.    Uchwała Nr 123 ZG PZW z dn. 12.12.2008 w sprawie zmian do „Zasad
       Organizacji Sportu Kwalifikowanego” w PZWSekretarz Okręgu
Ryszard Szelest

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.