PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego ZG PZW – marzec 2019

Aktualności | 2019-04-01 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

30 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej -  kol. Antoni Barut, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik.

Przyjęto porządek obrad i protokół z ostatniego ZG PZW.

Kol. Beata Olejarz - Sekretarz ZG, przedstawiła projekty uchwał w następujących sprawach:

-  przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 25.01.2019 r. i 22.02.2019 r;

- wykładni przepisów uchwalonych przez władze Związku dotyczących uzupełniania delegatów i zastępców delegatów pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi walnymi zgromadzeniami członków koła, okręgowymi zjazdami delegatów i Krajowym Zjazdem Delegatów.
Uchwały zostały podjęte.

Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG przedstawił projekty uchwał dotyczące:

- doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego w: Częstochowie, Elblągu, Kaliszu, Lublinie, Opolu, Radomiu, Słupsku, Zamościu;

- obciążenia kosztami Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW w Okręgu PZW w Koszalinie;

- spłaty pożyczki udzielonej Okręgowi Nadnoteckiemu;

- zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie: zasad organizacji i finansowania Redakcji „Wiadomości Wędkarskie”;

- zmiany uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego dotyczącej zasad zatrudniania oraz regulaminów wynagradzania;

- wyrażenia zgody na zbycie przez Okręgi PZW w Bielsku-Białej oraz Bydgoszczy nieruchomości gruntowych;

- wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie lokalu;

- zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.;

Członkowie Zarządu podjęli poszczególne uchwały.

 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód - kol. Wiesław Heliniak przedstawił sprawy związane z tzw. wodami granicznymi oraz projekt uchwały uchylającej w całości uchwałę nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 2 września 1995 roku w sprawie zasad zawierania porozumień międzyokręgowych. Zobowiązano Komisję ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód do opracowania projektu nowej uchwały w tym zakresie. Uchwałę podjęto.


Następnie kol. W.Heliniak przedstawił uchwały w sprawie:

- zmiany w składzie Komisji ZG ds. OiZW, i powołania do składu komisji kol. Waldemara Brzezińskiego (O/Konin). Uchwałę podjęto.

- udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę narybku węgorza. Uchwała została podjęta.

Kol. T. Rudnik poinformował, że członkowie Prezydium zatwierdzili kandydaturę rekomendowanego przez Główny Kapitanat Sportowy, kol. Andrzeja Jaworka na trenera kadry PZW w dyscyplinie wędkarstwa morskiego brzegowo-plażowego.


Wiceprezes ZG ds. sportu - kol. Zbigniew Mośko, przedstawił projekty uchwał:

- zmiany Uchwały nr 169 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania Sportu Wędkarskiego;

- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czarnogóra 2019;

- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Irlandia 2019;

- zatwierdzenia akcesu uczestnictwa „WKS Okręg Koszalin” w Mistrzostwach Świata klubów w wędkarstwie gruntowym (feeder) - Portugalia 2019;.


Kol. B. Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy. Uchwałę podjęto.

Następnie Sekretarz ZG przedstawiła zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Koła. Po dyskusji zdecydowano, że z powodu zgłaszanych mi.in. przez Departament rybołówstwa MGMiŻŚ uwag, regulamin zostanie skierowany do ponownego opracowania, a paragraf 17 zostaje obecnie uchylony podjętą uchwałą.


Kol. W. Heliniak przedstawił opracowany przez Komisje ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, projekt Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Projekt ten będzie omawiany na wiosennych spotkaniach „strefowych”. Głównym założeniem zmian w RAPR jest to, że przepisy dotyczące zasad uprawiania amatorskiego połowu ryb ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa, czyli Zarząd Okręgu.


Kol. H. Mach, poinformował o toczących się oraz o wynikach zakończonych postepowań przygotowawczych prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZG.


Kol. K.Białas – przewodniczący GSK przedstawił wyniki oraz orzeczenia z zakończonych przed Głównym Sądem Koleżeńskim rozpraw.


Zastępca przewodniczącego GKR – kol. A. Barut przedstawił szczegółowo przebieg kontroli w Okręgach PZW w Bielsku-Białej i Kielcach wraz ze sformułowanymi zaleceniami pokontrolnymi.

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG – Kol. Teodor Rudnik, przekazał z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych życzenia.

 

[MM]

 

Zdjęcia