PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – kwiecień 2019

Aktualności | 2019-04-27 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

26 kwietnia 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego - kol. Kazimierz Białas.

Prezes ZG powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia.

Kol. Wojciech Raunke – Przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji PZW, przedstawił zagadnienia i wnioski związane z postępem prac nad modernizowaną Centralna Bazą Danych oraz aplikacjami płatności elektronicznych, które obecnie są przygotowane do testowania. Przedstawił również plan pracy, projekt regulaminu komisji i wniosek o zmianę w składzie zespołu tj. powołanie do składu komisji kol. Tomasza Kowalika (O/Lublin). Przekazane dokumenty zostaną przedstawione do zatwierdzenia w formie uchwał Zarządowi Głównemu.

Kol. Mirosław Iwański – Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych przedstawił protest, który został skierowany do Zarządu Głównego w związku z odbytym Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów w Okręgu PZW we Wrocławiu. Na podstawie dokumentów i wyjaśnień, uzyskanych z Okręgu oraz od przedstawiciela ZG biorącego udział w NZD, członkowie Prezydium zdecydowali, że nie ma podstaw do unieważnienia wyborów dokonanych na zjeździe.

Następnie omówiono podjętą przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Toruniu uchwałę w sprawie wyjaśnienia zarzutów stawianych przez Przewodniczącego OKR. Po dyskusji członkowie Prezydium ZG podjęli uchwałę uchylającą Uchwałę nr 29/2019 z dn.11.03.2019 PZO w Toruniu.

Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus omówił wnioski oraz przedstawił projekty uchwał udzielających pełnomocnictwa dla Redaktora i Księgowego Wiadomości Wędkarskich oraz pełnomocnictwa dla Okręgu Mazowieckiego. Uchwały zostały podjęte.

Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata kadetów U-15 w wędkarstwie spławikowym – Hiszpania 2019,

- ustalenie składu reprezentacji na Mistrzostwa świata juniorów U-20 w wędkarstwie spławikowym Hiszpania 2019,

- ustalenie składu reprezentacji na Mistrzostwa świata młodzieży U-25 w wędkarstwie spławikowym – Hiszpania 2019,

- ustalenie składu reprezentacji na Mistrzostwa świata klubów w wędkarstwie spławikowym – Chorwacja 2019.

Uchwały zostały podjęte.

Kol. Wiesław Miś przedstawił pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. młodzieży wnioski oraz projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Uchwałę podjęto.

Kol. B. Olejarz przedstawiła wniosek wraz z uchwałą w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków Okręgu PZW w Białymstoku. Uchwałę podjęto.

Kol. J. Leus zreferował wniosek Okręgu Mazowieckiego w sprawie przejęcia majątku. Wobec istniejącego z Okręgiem w Siedlcach sporu, zdecydowano o ponownym rozpatrzeniu sprawy przez komisje problemowe ZG i podjęciu decyzji na następnym posiedzeniu ZG w maju.

W punkcie dotyczącym informacji z prac poszczególnych komisji problemowych ZG PZW, Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych – kol. Mirosław Iwański przedstawił wyniki prac komisji w zakresie spraw bieżących oraz przedstawił informacje o nadesłanych w ostatnich dniach wnioskach.

Kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji,  przedstawił zagadnienia związane z przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 70-lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego, który obchodzony będzie 20-21 czerwca 2020 r.

Kol. Wiesław Miś – Wiceprezes ZG ds. młodzieży poinformował o trwających pracach związanych z organizowanymi obozami letnimi i zawodami dla młodzieży wędkarskiej.

Kol. M. Iwański omówił kwestie związane z występującymi problemami i sporami na poziomie Okręgów PZW, które wynikają z niewłaściwego stosowania Uchwały nr 125 PZG PZW z dnia 01.04.2016 r. w sprawie dostępu do dokumentów. Stwierdzono, że uchwałę należy zaktualizować do obecnego stanu prawnego.

Kol. J. Leus przedstawił sytuację związaną z „Domem Kultury Wędkarskiej” w Łopusznej. Po dyskusji, podjęto decyzję o dokonaniu aktualnej wyceny nieruchomości oraz wystawieniu jej do przetargu.

Dyrektor Biura ZG PZW – kol. Marcin Mizieliński przedstawił informację z działalności Okręgów PZW w zakresie ochrony wód w roku 2018, która została opracowana na podstawie rocznych sprawozdań składanych przez poszczególne Okręgi. Poinformował również o zmianach w strukturze organizacyjnej Biura ZG i zadaniach wykonywanych przez poszczególne zespoły.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. D. Gacek przedstawił informacje z prac komisji. Poinformował o planowanych kontrolach w Okręgach PZW w Elblągu i Olsztynie.

Prezes ZG – kol. T, Rudnik poinformował o podejmowanych przez ZG PZW działaniach dotyczących Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Poinformował o zawartym porozumieniu z Burmistrzem Miasta Orzysz, oraz przedstawił przebieg rozmów dotyczących współpracy z władzami samorządowymi Pisza i Augustowa. Współpraca ma dotyczyć wspólnych przedsięwzięć promujących gminę, rozwój wędkarstwa i sportu wędkarskiego na jeziorach użytkowanych przez ZG PZW. Prezes podkreślił, że istotnym elementem jest zmiana sposobu prowadzenia gospodarki tj. ograniczenia połowów gospodarczych na tych jeziorach.

[MM]

 

Zdjęcia