PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Konkurs na stanowisko biegły rewident

Aktualności | 2019-05-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Konkurs na stanowisko

Biegły rewidentZarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Biegłego rewidenta w Biurze ZG PZW w Warszawie.

Miejsce Pracy: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa


Do zadań Biegłego rewidenta w szczególności należeć będzie:

- badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy sprawozdań jednostek organizacyjnych stowarzyszenia,
- prowadzenie audytów finansowych,
- ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
- współpraca z zespołem pracowników,
- nadzorowanie i koordynowanie procesu badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych zleceń audytorskich,
- sprawowanie nadzoru nad projektami audytorskimi,
- sprawowanie nadzoru i prowadzenie dokumentacji majątku trwałego,
- podpisywanie opinii i raportów z badania oraz innych usług audytorskich,
- składanie cyklicznych raportów do Zarządu,
- uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych,
- odpowiedzialność za budowanie i utrzymanie relacji z jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.

Od Kandydatów oczekujemy:

- Uprawnień Biegłego Rewidenta,
- Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku,
- Praktycznej znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
- Wiedza i doświadczenie z zakresu prawa majątkowego i prawa budowlanego, będzie dodatkowym atutem,
- Wiedzy i doświadczenia w zakresie działalności stowarzyszeń,
- Poczucia obowiązku, konsekwencji w działaniu,
- Dużej dyspozycyjności (częste wyjazdy służbowe),
- Umiejętności dobrej organizacji pracy z zespołem,
- Umiejętności obsługi komputera (pakiet Office)
- Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

- Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
- Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie,
- Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze lub na część etatu ,
- Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia

I etap

Życiorys/CV i list motywacyjny;

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Biegły Rewident;

                 

II etap

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Rewidenta;

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019 r. w sekretariacie Biura ZG PZW, ul. Twarda 42,
00-831 Warszawa (I piętro, pok. 12);

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem „poczty” (decyduje data stempla pocztowego); poczty e-mail: sekretariat@zgpzw.pl

Dokumenty składane osobiście, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Rewident”;

Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć poniższą informację:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)