Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie, wdrożenie platformy internetowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz usług dodatkowych

Aktualności | 2018-12-12 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na  zaprojektowanie, wdrożenie platformy internetowej - portalu WWW dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz usług dodatkowych.

 

1. Informacje o Zamawiającym:

 

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42, NIP 527-020-63-17, REGON 007025486
KRS 0000108423

 

2. Specyfikacja zapytania ofertowego:

 

W skład prac wynikających z niniejszego zapytania ofertowego wchodzą:

- Archiwizacja obecnej struktury i zawartości portalu pzw.org.pl

- Przeniesienie na nowy portal wszelkich treści dostępnych na pzw.org.pl oraz stronach okręgowych.

- Zaprototypowanie oraz testy web usabillity na grupie przynajmniej 20 osób funkcjonalności opisanych poniżej.

- Zaprojektowanie graficzne nowego serwisu pzw.org.pl w systemie RWD (Responsive Web Design) zgodnie z najnowszymi standardami.

- Nowy portal musi zawierać wszystkie funkcjonalności obecnego oraz dodatkowe moduły.

 

W szczególności powinien posiadać:

 

Galerie zdjęć – możliwość tworzenia przez okręgi/koła, oraz wybór zdjęć przez Administratora portalu jako zdjęć na stronę główną, automat do losowania zdjęć z galerii na stronę główną.

 

Wyszukiwarka okręgów/kół (w tym panel zarządzania dla okręgów/kół oraz Administratora portalu)

 

Strony okręgowe – samodzielne zarządzanie autonomicznymi stronami dostępnymi pod subdomenami (przykład: http://www.lublin.pzw.org.pl/). Administratorzy mają możliwość zmiany banneru, treści na zarządzanej podstronie.

 

Rejestracja/logowanie do portalu dla użytkowników – z wykorzystaniem aplikacji Centralnej Bazy Danych PZW https://wedkarz.pzw.pl

 

Forum (funkcjonalności wg. obecnego http://www.pzw.org.pl/forum/)

 

Integracja istniejącej aplikacji mobilnej Android z nowym portalem.

 

Zostań członkiem PZW - interaktywna strona informująca w atrakcyjny sposób jak zostać członkiem PZW

 

Aktualności

 

Strony statyczne (wg dostępnych na pzw.org.pl)

 

Mapa porozumień międzyokręgowych – interaktywna mapa z porozumieniami międzyokręgowymi, zarządzana z Panelu Administracyjnego.

 

Możliwość tworzenia sond, w tym sond profilowanych (wg. danych podanych przez użytkowników na profilach w portalu, np. wiek)

 

Moduły na stronie głównej (najczęściej odwiedzane, zdjęcia z galerii, wiadomości wybrane przez administratora

 

Zarządzanie okręgami oraz łowiskami – kołami - możliwość dodania przez określone koło (na obecnej mapie „nasza lokalizacja”) łowisk.

 

Nowa prezentacja w portalu głównym pzw.org.pl (wyświetlająca łowiska w całej Polsce. Możliwość  wyfiltrowania do danego województwa. Możliwość dodawania: łowisk, kół , dodawanie obszarów rzek, oraz wyświetlanie i filtrowanie dodanych w taki sposób punktów.

 

Kanały RSS – wszelkie aktualności dodawane na portalu głównym lub przez Okręgi muszą być dostępne w kanałach RSS (każdy Okręg powinien mieć osobny kanał RSS)

 

Moduł zarządzania bannerami w portalu pzw.org.pl - zarządzanie reklamami (ilość wyświetleń, czas, formy rotacji bannerów, rozliczanie kontrahentów z emitowanych reklam - raporty)

 

Komentowanie w: aktualnościach, na profilach społecznościowych.

 

W każdym miejscu portalu z komentarzami możliwość zgłaszania nadużyć

 

Portal musi umożliwiać logowanie przez Facebook

 

Część społecznościowa:

- możliwość tworzenia profili dla Użytkowników (imię, nazwisko, zdjęcie, o mnie, miejscowość, województwo, okręg, znajomi, dodawanie do znajomych, wymiana prywatnych wiadomości, galeria zdjęć, galeria filmów, możliwość komentowania, przypisanie do koła).

- w ramach części społecznościowej możliwość zarządzania profilami kół, okręgów.

- panel administracyjny pozwalający zarządzać każdą treścią w portalu oraz z logami wszelkich działań Administratorów na Portalu.

- Stworzenie aplikacji iOS na wzorze aplikacji Android

 

Ponadto w ramach projektu:

- instrukcja obsługi dla administratorów.

- przeszkolenie dla Zarządu Głównego z administrowania portalem.

- stworzenie pełnej dokumentacji projektu.

- 24 miesiące gwarancji oraz wsparcia technicznego dla obsługi portalu oraz aplikacji.

- 5 szkoleń Online dla Administratorów stron Okręgowych.

 


3. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Opis:

Opracowanie koncepcji, wykonanie i dostarczenie oprogramowania dla portalu internetowego, systemu zarządzania zawartością portalu, aplikacji iOS, dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń oraz serwis i utrzymanie portalu przynajmniej do 31.12.2019 r.

 

Założenia ogólne:

 

1. Wykonawca opracuje i przedstawi w ofercie koncepcję wykonania portalu uwzględniającą założenia projektowe przedstawione w pkt 2, przedstawi szczegółowy plan działań (harmonogram) z podziałem na etapy i terminy ich wykonania.

2. Wykonawca zaproponuje narzędzia, które w maksymalny sposób pozwolą wykorzystać funkcjonalność portalu.

3. Wykonawca przedstawi ofertę cenową w podziale na 4 kwoty:

a. za wykonanie platformy w tym opracowanie  projektów graficznych, prototypowanie, testy web usabillity, wdrożenie portalu,

b. stworzenie aplikacji iOS na bazie funkcjonalności istniejącej aplikacji Android,

c. utrzymanie platformy (aktualizacje oraz wprowadzanie koniecznych zmian funkcjonalnych dla zapewnienia realizacji zadań projektowych opisanych w pkt. 2) minimum do dnia 31.12.2019 roku  

d. hosting, minimum do dnia 31.12.2019 roku  

 

4. Oprogramowanie powinno spełniać standardy umożliwiając prawidłowe wyświetlanie w następujących przeglądarkach: IE10.0 (lub nowszej), Mozilla Firefox 38.0 (lub nowszej), Opera 15 (lub nowszej).

5. System zarządzania treścią musi zapewniać łatwe i niewymagające specjalistycznej wiedzy informatycznej zarządzanie treścią portalu, a także spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa informacji i wymagania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Portal oraz serwer powinny bez jakichkolwiek problemów obsługiwać do 1 000 000 UU miesięcznie.

7. Wykonawca zapewni usługi dodatkowe, opisane poniżej:

a. Wykonawca dostarczy Licencję platformy (CMS) niewyłączną, bez ograniczenia czasowego, bez limitu użytkowników, bez limitu ilości szkoleń.

b. Wykonawca, w ramach wdrożenia, zobowiązuje się przygotować podręcznik dla użytkowników platformy oraz przeprowadzić szkolenie (dla pracowników Zarządu Głównego PZW realizujących projekt) dotyczące obsługi portalu i systemu zarządzania zawartością oraz 5 szkoleń Online dla Administratorów stron Okręgowych.

c. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny (min. do 31.12 2019 r.) w zakresie:


8. Zapewnienia możliwości przekazywania zgłoszeń usterek w działaniu platformy (co najmniej drogą telefoniczną oraz systemem „ticket’owym” (np. Mantis))

9. Usunięcia usterek w działaniu platformy w trybie NBD („next business day” - następnego dnia roboczego).

 

4. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, NIP 527-020-63-17, REGON 007025486, KRS 0000108423.

 

1.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.01.2019 r. do godz. 12-tej na adres zgpzw@zgpzw.pl z tematem:

„Oferta na serwis internetowy dla PZW”    

2.  Termin związania ofertą wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

3.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana na komputerze.

4.  Wszelkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do oferty (w tym aktualny dokument rejestrowy) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

5.  Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z KRS lub EDG). Wymagany jest:

  • Podpis czytelny ww. osoby/osób, lub w przypadku podpisu nieczytelnego pieczątka imienna,
  • wszystkie strony oferty powinny być podpisane lub parafowane
  • W przypadku, gdy ofertę składa więcej niż jedna firma w ramach Konsorcjum wymagane są podpisy/parafki  wszystkich członków Konsorcjum

 

Wszelkie pytania od oferentów powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby uprawnionej do kontaktu.

 

Osoba z PZW uprawniona do kontaktu:

Grzegorz Kidawski (22/6249366 lub g.kidawski@zgpzw.pl)

 

5.  Kryteria oceny oferty (brane pod uwagę oprócz przedstawionych warunków cenowych):

 

Oceniane będą następujące elementy oferty:


  1. Opis koncepcji wykonania dedykowanego portalu, uwzględniający założenia projektowe przedstawione w pkt 2.

  2. Posiadane zasoby techniczne i osobowe, gwarantujące wysoką jakość i bezproblemową realizację przedsięwzięcia, która będzie oceniana na podstawie opisu ww. zasobów gwarantowanych przez Wykonawcę dla realizacji zamówienia (w formie oświadczenia).

  3. Dświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnych do niniejszego zamówienia (na podstawie przedstawionych przez oferenta rekomendacji, opinii, referencji itp.).

  4. Efektywność przedstawionych rozwiązań w świetle opisu realizowanego przez PZW projektu.

  5. Przyjazność i elastyczność oferowanego produktu (oceniana na podstawie opisu gotowych produktów oferenta, wykonanych dla projektów o podobnej skali trudności).

  6. Dodatkowe korzystne warunki gwarancji, serwisu i utrzymania portalu.

 

6. Zawarcie umowy

 

  1. Treść oferty przedstawionej przez Wykonawcę i wybranej przez Zamawiającego podlegać może dalszym negocjacjom, jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione.

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.   

      4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono;PZW dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu w/w  kryteria.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania PZW do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty