Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zebrania

Walne sprawozdaczo-wyborcze zgromadzenie członków koła 12.02.2017

Zebrania | 2018-02-16 | Publikujący: Dorohusk

Protokół Walnego prawozdawczo- wyborczego zgromadzenia członków Koła PZW Dorohusk

 

Niedziela, 12-02-2017 roku, godz. 10.00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku.

 

Stwierdzając na podstawie listy obecności brak kworum. Obecnych 30 osób, członków koła 25 osób, z prawem głosowania 20 osób. Prezes koła kol. Rafał Guzowskie wyznaczył drugi termin zabrania na godzinę 10:15.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania o

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

 3. Powołanie prezydium zebrania.

 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

 5. Wybór komisji:

a) mandatowej

b) uchwał i wniosków

c) wyborczej

6. Odczytanie protokołu ostatniego walnego zgromadzenia członków koła

7. Sprawozdania z działalności za rok 2016:

- sprawozdanie finansowe

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła

10. Zatwierdzenie liczby członków wybieranych do władz:

11. Wybór komisji skrutacyjnej

12. Wybory

a) prezesa koła

b) zarządu koła

c) komisji rewizyjnej

d) sadu koleżeńskiego

e) delegatów

f) zastępcy delegata

13. Plan działalności koła na rok 2016.

14. Preliminarz budżetowy na rok 2016

15. Dyskusja i przedstawienie wniosków

16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków

17. Zakończenie obrad

 

Ad. 1

Walne zgromadzenie członków Koła PZW w Dorohusku zwołane przez Zarząd otworzył Prezes Koła – Rafał Guzowski witając przybyłych gości, tj. wójta Gminy Dorohusk – Wojciecha Sawę, Komendanta Placówki SG w Dorohusku ppłk Andrzeja Bieleckiego, wiceprezesa ZO PZW w Chełmie – Andrzeja Nafalskiego, przewodniczącego Rady Gminy Dorohusk – Jana Papacza, oraz przybyłych wędkarzy.

 

Ad. 2

Wybór przewodniczącego zebrania – kandydatura kol. Andrzej Nafalski – kandydaturę poddano głosowaniu - przyjęta jednogłośnie.

Wybór sekretarza zebrania – kandydatura kol. Roman Skurzewski – kandydaturę poddano głosowaniu - przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 3

Osoby wymienione imiennie w pkt. 1 zaproszono do Prezydium

 

Ad. 4

Przewodniczący zebrania Andrzej Nafalski przedstawił porządek obrad i regulamin zebrania. Porządek obrad i regulamin poddano głosowaniu – przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 5

Ze względu na niską frekwencję, przy jednogłośnej aprobacie zebranych nie powołuje się Komisji Mandatowej - obowiązki przejmuje sekretarz zabrania i Komisji Uchwał i Wniosków - wnioski zgłaszane do protokołu.

Jednogłośnie wybrano Komisję Wyborczą w składzie: Jerzy Bernacki, Jerzy Dyczko, Arkadiusz Sieniawski -

 

Ad. 6

Przewodniczący zebrania zaproponował aby nie odczytywać protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków koła gdyż w/w dokument dostępny jest na stronie internetowej koła i w formie papierowej na sali zebrania do indywidualnego zapoznania - wniosek zatwierdzony jednogłośnie.

 

Ad. 7

Prezes Koła kol. Rafał Guzowski przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2016, w trakcie którego członków koła określonych w sprawozdaniu uhonorowano pucharami, dyplomami, upominkami, podziękowaniami i odznakami.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2016.

Działalność organizacyjna.

W 2015 roku koło liczyło 229 członków (w roku 2015 – 252), w tym 15 członków-uczestników, w roku ubiegłym 19, kobiet 6 – w 2015 – 9.

- ubyło z koła (nie opłaciło składek lub przeniosło się do innych kół) 68 osób;

- 10 ( 2015-13 ) nowo przyjętych

- 15 ( 17 ) byłych członków koła wznowiło opłaty

- 8 ( 16 ) przeniosło się z innych kół.

Średnia wieku członka koła wyniosła 46,00 lat, w roku ubiegłym 45,45

Zarząd koła, w okresie 2016 roku przeprowadził: walne nadzwyczajne wyborcze zgromadzenie członków koła z wyborem nowego prezesa koła kol. Rafała Guzowskiego po rezygnacji z pełnionej funkcji przez kol. Roberta Ostasza, walne sprawozdawcze zgromadzenie członków koła oraz odbył 9 protokołowanych posiedzeń zarządu koła, na których występowała konieczność podjęcia stosownych decyzji w sprawach bieżącej działalności organizacyjnej, wędkarskiej i sportu wędkarskiego w kole, na szczeblu okręgu i innych zawodach wędkarskich.

W zakresie działalności organizacyjnej:

 1.  
  • opracowano preliminarz finansowy koła,

  • opracowano plan zawodów wędkarskich i imprez wędkarsko-rekreacyjnych,

  • egzaminowano na kartę wędkarską – 7 osób

  • przyjmowano nowych członków do koła – 18 osoby.

Podtrzymana została opłata na rzecz koła w wysokości 5 zł. z przeznaczeniem na organizację „Rodzinnego festynu wędkarskiego”, „wędkarsko-rekreacyjnego pikniku z okazji Dnia Dziecka” i udziału koła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po raz piąty nasze koło uczestniczyło w kolejnym, XXIV finale WOŚP z zamierzeniem udziału w kolejnych finałach, przekazując na ten cel 252 zł. tj. kwotę równą ilości członków koła w 2015 roku.

Wnioskowano o przyznanie srebrnej odznaki PZW dla kol. Romana Zagoły za zasługi w rozwoju wędkarstwa i wkład pracy społecznej, oraz odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” dla kol. Arkadiusza Sieniawskiego i kol. Kamila Sieniawskiego. Wszyscy otrzymali wnioskowane wyróżnienia.

Obecnie na 229 członków koła posiadamy:

- 1 odznakę złotą z wieńcami – Andrzej Nafalski

- 3 odznaki złote – Kazimierz Łabędzki, Robert Ostasz, Roman Skurzewski

- 6 odznak srebrnych PZW – Tomasz Kołtuniuk, Jan Marciniak, Wojciech Oleszczuk, Edward Ostasz, Ryszard Turewicz, Roman Wróblewski, Roman Zagoła.

W 2016 roku młodzi adepci wędkarstwa z naszego koła: Kamil Sieniawscy, Bartosz Sieniawski i Dawid Kawalec, uczestniczyli w trzydniowym obozie wędkarskim nad zalewem Tuligłowy, zorganizowanym i prowadzonym przez Rafała Guzowskiego przedstawiciela Kapitanatu Sportowego przy Zarządzie Okręgu PZW w Chełmie i pomocy Arkadiusza Sieniawskiego.

Na rzecz loterii fantowej przeprowadzonej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku w ramach „Pikniku z okazji Dnia Dziecka” Zarząd Koła przekazał 10 kg zanęty wędkarskiej TRAPER.

Z inicjatywy kol. Rafała Guzowskiego władze okręgu zorganizowały szkolenie "instruktorów wędkarstwa młodzieżowego" i takie uprawnienia uzyskali kol. Roman Skurzewski i Roman Zagoła.

 

Działalność sportowa i rekreacyjna:

Zarząd koła przeprowadził 13 z planowanych 15 imprez wędkarskich i wędkarsko-rekreacyjnych, w tym 2 otwarte także dla niezrzeszonych i 3 otwarte dla członków PZW ( nie odbyły się: zawody podlodowe towarzyskie w lutym i grudniu ze względu na brak lodu )

W pałacu Suchodolskich zorganizowane zostało spotkanie świąteczno – wigilijne.

Kilka imprez przeprowadzonych zostało przy współpracy z innymi kołami oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy i wójta Gminy pana Wojciecha Sawy, Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki – zarząd koła serdecznie dziękuje pani dyrektor GOKiT Jolancie Ryszkiewicz za pomoc i zaangażowanie we współorganizowaniu imprez w roku ubiegłym.

Pogoda umożliwiła przeprowadzenie w pełnym zakresie festynu z okazji „Dnia Dziecka”. Nad zalewem Husynne rywalizowało i bawiło się, biorąc udział w różnych konkurencjach osiemdziesięcioro siedmioro dzieci i młodzieży do 18-stu lat. Swoje umiejętności uczestnicy sprawdzali w zawodach wędkarskich – główny punkt festynu oraz w zawodach: kajakowych, rzutowych, strzeleckich, paint ballowych, wspinaczkowych oraz łowieniu rybek magnetycznych. Dziękujemy panu Grzegorzowi Königowi za udostępnienie terenu ośrodka wypoczynkowego, komendantowi placówki SG w Dorohusku oraz komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie za pokaz sprzętu samochodowego jak również pracownikom GOKiT w Dorohusku i przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich w Turce za pomoc w organizacji festynu w zakresie przygotowania potraw regionalnych i gorących posiłków.

W 2016 roku przeprowadzono zawody w następujących dyscyplinach:

- podlodowe - 1

- spinningowe - 3

- spławikowe -4

- gruntowe - 2

- spławikowo-gruntowe - 4

 

Zawody rozgrywane były na różnych akwenach:

- zbiorniku „Husynne” - 7 imprezy,

- rz. Bug - Dorohusk - 6 imprez

 

W zawodach i imprezach rekreacyjnych wzięło udział łącznie 311 osoby, w tym 125 młodzieży.

W zawodach brało udział 46 członków naszego koła, w tym 37 seniorów, 5 juniorów 3 kadetów i 1 kobieta.

W zawodach zwyciężali:

seniorzy: Roman Zagoła - 6 zwycięstw, Janusz Kowalski, Adrian Stocki, Tołysz Oswald, Wojciech Kowalczyk – po 1 zwycięstwie

juniorzy: Dawid Kawalec, Sieniawski Kamil - po 1 zwycięstwie

kadeci: Bartosz Sieniawski - 2 zwycięstwa

W zawodach rodzinnych zwyciężyła rodzina kol. Tomasza Kołtumiuka.

 

Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Sobinkowi, właścicielowi firmy GABY s.c. z siedzibą w Krakowie jako sponsorowi głównemu pikniku rodzinnego.

 

Mistrzostwo koła w roku 2015, w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach zdobyli:

dyscyplina podlodowa:

- seniorzy - Janusz Kowalski

dyscyplina spławikowa:

- kobiety - nie odbyły się – brak uczestników

- seniorzy - Roman Zagoła

- juniorzy - Dawid Kawalec

- kadeci - Bartosz Sieniawski

dyscyplina gruntowa:

- seniorzy - Wojciech Kowalczyk

- juniorzy - nie odbyły się – brak uczestników

- kadeci - nie odbyły się – brak uczestników

dyscyplina spinningowa:

- seniorzy - Adrian Stocki

 

Koło nasze wystawiło reprezentacje w 9 zawodach (łącznie 32 zawodników) rozgrywanych na szczeblu okręgu – w zawodach udział brało 13 członków koła, w tym 2 kadet, 3 juniorów i 7 seniorów, w tym 1 kobiety.

 

W spławikowych Mistrzostwach Okręgu nasi reprezentanci zajęli następujące lokaty:

- w kategorii kobiet - 4 miejsce Anna Pędzińska

- w kategorii kadetów - 2 miejsce Bartosz Sieniawski

- 8 miejsce Dominika Chwyć

- w kategorii juniorów - 1 miejsce Kamil Sieniawski

- 5 miejsce Dawid Kawalec

- 6 miejsce Hubert Kowalski

 

W zawodach na szczeblu okręgu w klasyfikacji drużynowej nasi reprezentanci zajęli w klasyfikacji drużynowej miejsca w pierwszej trójce:

- I miejsc – 0

- II miejsc – 1 – II GP spławikowe

- III miejsc – 0

 

w klasyfikacji indywidualnej - ilość zajętych miejsc w pierwszej trójce:

- I miejsc – 2 – Kamil Sieniawski - spławikowe mistrzostwa okręgu juniorów; Wojciech Kowalczyk - II GP spławikowe

- II miejsc – 2 – Kamil Sieniawski - II GP młodzieżowe Bartosz Sieniawski - spławikowe mistrzostwa okręgu kadetów

- III miejsc – 1 – Bartosz Sieniawski - II GP kadetów

 

LOKATY NASZYCH REPREZENTANTÓW W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

ZAWODÓW GRAND PRIX OKRĘGU CHEŁMSKIEGO:

 

PODLODOWE :

- nie prowadzono klasyfikacji – nie rozegrano żadnej edycji.

 

SPŁAWIK:

- kobiety: nie klasyfikowane

 

- seniorzy:

2 miejsce - Wojciech Kowalczyk

24 miejsce - Arkadiusz Sieniawski

33 miejsce - Marek Weremko

37 miejsce - Waldemar Kowalczyk

 

- juniorzy:

2 miejsce - Kamil Sieniawski

6 miejsce - Dawid Kawalec

 

- kadeci:

2 miejsce - Bartosz Sieniawski

 

GRUNT

33 miejsce - Waldemar Kowalczyk

34 miejsce - Wojciech Kowalczyk

37 miejsce - Jerzy Bernacki

 

SPINNINGOWE

- nie klasyfikowani

Rafał Guzowski uczestniczył w składzie drużyny ARNO RIVER TEAM w Lubelskiej Lidze Spławikowej. Wśród 15 drużyn ligi zespół ARNO RIVER TEAM zajął VI miejsce.

Ponadto przedstawiciele naszego koła startowali w innych zawodach niż w/w:

- XI Towarzyski Turniej Wędkarski Służb Mundurowych - zbiornik „Dębowy Las”

- Rejonowe Zawody Wędkarskie - Luboml - Ukraina

- II puchar Kół Nadbużańskich - Bug – Włodawa

- wielobój wędkarski okręgu chełmskiego - Bug – Wola Uhruska

- zawody prezesów kół i działaczy okręgu - Wola Uhruska

- zawody międzyokręgowe młodzieży - zbiornik Nielisz

Klasyfikacja w rankingu „Wędkarz Roku 201 Koła” przestawia się następująco:

kobiety:

1. Milena Guzowska

seniorzy:

 1. Roman Zagoła

 2. Jerzy Bernacki

 3. Tomasz Kołtuniuk

 4. Wojciech Kowalczyk

 5. Andrzej Nafalski

 6. Rafał Guzowski

juniorzy:

 1. Kamil Sieniawski

 2. Hubert Kowalski

 3. Adrian Oleszczuk

 4. Dawid Kawalec

kadeci:

 1. Bartosz Sieniawski

 2. Dominika Chwyć

 3. Przemysław Prucnal

W prowadzonym jednocześnie rankingu „Wędkarz Wszechczasów Koła”, od roku 1995 do dnia dzisiejszego pierwsze miejsce zajmuje kol. Andrzej Nafalski, a największy awans w rankingu o 15 miejsc zanotowała Milena Guzowska.

 

Ochrona i zagospodarowanie wód.

W ramach ochrony wód zarząd koła przeprowadzał m.in. akcje oczyszczania ze śmieci brzegów j. Berdyszcze oraz wskazano, jak co roku, nieprawidłowości i znaczne zaśmiecenie terenu pobocza drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Dorohusku (droga nr E 373). Uprzątano zalewe Husynne, utrzymywano i tworzono nowe stanowiska wędkarskie na zalewie, monitorowano zalew pod kątem stanu wody i stanu technicznego doprowadzalnika wody do zalewu i o nieprawidłowościach informowano na bieżąco biuro ZO w Chełmie i władze gminy. Przeprowadzono 5 akcji Społecznej Straży Rybackiej – zdjęto 3 sieci i 2 sznury do połowu ryb, skontrolowano 14 wędkarzy.

Łącznie społecznie przepracowano 169 godzin.

W prowadzonym przez koło „konkursie przyrodniczym” obejmującym udział w pracach na rzecz koła, okręgu i PZW w zakresie organizacyjnym, ochrony środowiska, rekreacji i sportu wędkarskiego czołowe miejsca za rok 2016 zajęli:

- Rafał Guzowski - 54 pkt

- Roman Skurzewski - 49

- Tomasz Kołtuniuk - 27

- Wojciech Kowalczyk - 25

- Artur Dzieńkowski - 19

- Jerzy Bernacki - 19

- Sławomir Szymonik - 18

- Arkadziusz Sieniawski - 17

- Roman Zagoła - 16

- Wojciech Oleszczuk - 15

W okręgowym rankingu „działalności organizacyjnej kół PZW w roku 2016” składającego się z trzech segmentów działalności:organizacyjno-gospodarcza, sport i ochrona wód, koło nasze, wśród 30 kół okręgu, zajęło 5 miejsce (w roku ubiegłym 6) za kołami Włodawa, Wola Uhruska, Wodnik i Wojskowe.

 

Zarząd koła dziękuje wszystkim wędkarzom i sympatykom wędkarstwa za pomoc finansową i organizacyjną naszej działalności w roku 2016 oraz zaprasza do dalszej i szerszej współpracy osoby i instytucje, którym nie jest obojętny rozwój rekreacji wędkarskiej i sportu wędkarskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również ochrona środowiska.

 

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik koła kol. Roman Skurzewski

 

SPRAWOZDANIE

Zarządu Koła PZW w Dorohusku z działalności finansowej za rok 2016.
Działalność finansowa koła prowadzona była na podstawie preliminarza budżetowego
sporządzonego w oparciu o wytyczne Zarządu Okręgu PZW w Chełmie, przyjętego Uchwałą Walnego
Zgromadzenia członków koła w dniu 07.02.2016r, zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu PZW w Chełmie.

Dochody koła w 2016r stanowiły wpływy z:


▪ wpłaty za egzaminy na kartę wędkarską 120,00 zł. 120,0 % planu
▪ wpłaty członków na rzecz koła 1020,00 zł. 85,0 % planu
▪ udział w składce członkowskiej 4343,10 zł. 93,0 % planu
▪ wpływy z wpisowego 585,00 zł. 106,8 % planu
▪ dofinansowanie z okręgu imprezy z okazji "Dnia Dziecka" 273,00 zł.


▪ dofinansowanie za zarekwirowany sprzęt kłusowniczy przez SSR 45,00 zł.


Łączny dochód koła w 2016 roku wyniósł 6386,10 zł, co stanowi

98,0 % planu.

Uwzględniając bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r., tj. kwoty 2289,66 zł. zgodnie z
protokołem stanu gotówki koła na dzień 31.12.2015 roku Zarząd Koła PZW w Dorohusku dysponował
kwotą - 8675,76 zł.
Po stronie rozchodów działalność koła przedstawiała się następująco:1) wydatki ogólno-organizacyjne: 802,27 zł. 40,1 % planu.
a) materiały:
403,97 zł. 26,9 % planu.

▪ zakup drukarki HP2130 179,00 zł.▪ artykuły biurowe (papier i atrament do drukarki) 107,97 zł.▪ regulaminy, karty ewidencyjne 30,00 zł.▪ pieczęć koła i Prezesa Koła 87,00 zł.▪ darowizna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 252,00 zł.


b) podróże służbowe do ZO PZW w Chełmie w ramach miesięcznych

i okresowych rozliczeń finansowych 146,30 zł. 58,5 % planu.
2) wydatki na sport i rekreację na młodzież 1427,60 zł. 99,3 % planu.
a) materiały:
1427,60 zł. 115,4 % planu.

▪ upominki, 551,23 zł.▪ puchary i dyplomy 241,36 zł.▪ inne koszty (wynajem sprzętu do konkurencji na Dzień Dziecka 204,50 zł.▪ artykuły spożywcze na zawody 60,51 zł.▪ zanęty na zawody okręgowe 370,00 zł.


b) podróże służbowe 0 zł. 0,0 % planu.
3) wydatki na sport i rekreację seniorzy: 4434,42 zł. 192,8 % planu.
a) materiały
4434,42 zł. 201,6 % planu.

▪ upominki 891,64 zł.▪ puchary, dyplomy 555,63 zł.▪ inne (koszty spływu kajakow pikniku rodzinnego-kajaki, ubezp.) 395,94 zł.▪ artykuły spożywcze na zawody wędkarskie 896,36 zł.▪ dofinansowanie reprezentantów koła w zawodach wędkarskich

na szczeblu okręgu (zanęty i przynęty) 670,10 zł.▪ startowe reprezentantów koła w zawodach na szczeblu okręgu 890,00 zł.▪ tabliczki na stanowiska na zawodach wędkarskich 134,75 zł.


b) zwrot kosztów przejazdu na okręgowe zawody wędkarskie 0,00 zł. 0,0 % planu.
4) wydatki na ochronę wód 639,77 zł. 82,0 % planu.
a) materiały
275,40 zł. 72,5 % planu.

▪ rękawice ochronne, worki na śmieci 90,40 zł.▪ rozstrzygnięcie konkursu „ochrona i zagospodarowanie wód” 185,00 zł.


b) podróże służbowe (SSRyb, ochrona i zagospodarowanie wód) 364,37 zł. 91,1 % planu.

Łącznie wydatki koła


7304,06 zł. 112,042622901619 % planu
Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2016r. stan gotówki w kole wynosił 1371,70
zł., z czego
746,27 zł. w kasie koła i 625,43 zł. na koncie koła w Banku Spółdzielczym
Leśniowice O/Dorohusk. Stan gotówki na koncie bankowym zgodny z wyciągiem bankowym z dnia
31.12.2016r. oraz komisyjnym protokołem z ustalenia stanu gotówki w kasie koła na dzień 31.12.2016r.
przez komisję w składzie: przewodniczący komisji Andrzej Nafalski, członek komisji Mieczysław
Grabowski, w obecności skarbnika koła Romana Skurzewskiego.

Działalność finansowa koła prowadzona była na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
Skarbnik koła dokonywał w Biurze Zarządu Okręgu, gdzie prowadzona jest księgowość koła,
miesięcznych rozliczeń rozprowadzonych znaków i innych opłat wnoszonych przez członów PZW oraz
składał miesięczne raporty finansowe z przychodów i rozchodów związanych z działalnością koła.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji kol. Mieczysław Grabowski z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła

 

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Koła PZW Dorohusk za rok 2016

Z działalnością Zarządu Koła Komisja Rewizyjna zapoznawała się na bieżąco w trakcie całego roku. Ze względu na nie zaistnienie powodów, zgodnie z art. 58, pkt 1, ust. 1 Statutu PZW, komisja dokonała jednej, rocznej kontroli działalności koła na zebraniu zarządu koła 12 stycznia 2017 roku.

 

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

działalność organizacyjna – prowadzona była zgodnie ze Statutem PZW współpracując z innymi, poza wędkarskimi organami takimi jak władze samorządowe, organizacje pozarządowe i Straż Graniczna.

- nie stwierdzono nieterminowości przekazywania dokumentów do biura Zarządu Okręgu.

działalność finansowa – w oparciu miesięczne raporty finansowe zawierające dokumenty przychodowe i rozchodowe koła, zaświadczenie Banku Spółdzielczego o stanie konta koła oraz protokołem ustalenia gotówki w kącie koła komisja stwierdza:

- rozprowadzanie znaków wartościowych i rozliczenia z ich rozprowadzenia odbywały się terminowo i zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgu;

- wydatki koła były zgodne z preliminarzem budżetowym przyjętym na rok 2016, zarząd reagował zasadnie na zmiany możliwości realizacji przedsięwzięć pod względem finansowym;

- komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym działalności koła porządzonym przez skarbnika koła i stwierdza jego zgodność z wyżejwyszczególnionymi dokumentami;

- pozytywnym kierunkiem działania zarządu jest pozyskiwanie funduszy nadziałalność koła od instytucji samorządowych, poza rządowych i osób prywatnych.

działalność sportowa – na podstawie kopii protokołów z zawodów organizowanych przez koło i informacji o startach reprezentantów koła w zawodach wyższego szczebla  stwierdza się:

- rozszerzanie działalności poza działalność czysto wędkarską w zakresie szeroko pojętej rekreacji: spływ kajakowy, szeroki wachlarz konkurencji w trakcie  Pikniku z okazji Dnia Dziecka”

Uwagi:

 •  
  • bardzo mała ilość uczestników w zawodach w kategoriach kadetów i juniorów

  • brak zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach tzw „szkółki wędkarskiej”

   działalność w ochronie wód – działania w tym zakresie skierowane były na:

    

monitorowanie i dokumentowanie stanu technicznego doprowadzalnika wody do zalewu Husynne, nawadniania zalewu jak również sprzątaniem brzegów akwenów wodnych, utrzymywanie stanowisk wędkarskich na zalewie Husynne.

Uwagi:

 • zbyt mała intensyfikacja działań Społecznej Straży Rybackiej oraz brak współpracy z Policją, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Graniczną;

Biorąc po uwagą całokształt działalności koła po rozpatrzeniu wszystkich jej aspektów komisja ocenia pracę Zarządu Koła za rok 2016 na poziomie dobrym i wnioskuję o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.

Informację o nierozpatrywaniu żadnej sprawy w czasie kadencji Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący sądu kol. Andrzej Nafalski.

 

Ad. 8

Nikt z zebranych nie zabrał głosu w sprawie przedstawionych sprawozdań.

 

Ad. 9

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła - wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 10

Przedstawiono propozycję składu liczbowego władz i organów koła na kadencję 2017-2020:

- Zarząd Koła - 8 osób

- Komisja Rewizyjna - 3 osoby

- Sąd Koleżeński - 3 osoby

Przedstawiony skład liczbowy zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie.

 

Ad. 11

Uczestnicy zgromadzenia zaproponowali do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Tadeusz Sobinek, Tomasz Kołtuniuk, Bogdan Koszuk. Przewodniczący zebrania wnioskował o jawność głosowania przy wyborach władz i organów koła. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało skład komisji i jawność głosowania.

 

Ad. 12

Po weryfikacji, na podstawie listy członków koła, kandydatur do władz i organów koła oraz na podstawie listy członków koła z minimum 5-cio letnim okresem pełnieniem funkcji statutowych we władzach i organach PZW, kandydatur na delegatów i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybrało składy w/w struktur, które następnie się ukonstytuowały - składy władz i organów zamieszczone są w zakładce - "WŁADZE KOŁA".

 

Ad. 13

Prezes Koła kol. Rafał Guzowski przedstawił plan działalności koła na rok 2017

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW DOROHUSK NA ROK 2017

W działalności koła na rok 2017 planuje się realizowania następujących zadań:

1. Działalność organizacyjna:

- przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków PZW, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, egzaminowanie na kartę wędkarską i wydawanie stosownych zaświadczeń.

- uczestnictwo delegatów koła w pracach Zarządu Okręgu, dostarczanie przez zarząd koła i delegatów dokumentów i wniosków z koła do okręgu.

- rozwijanie pracy z młodzieżą, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, prowadzenie zajęć w szkółce wędkarskiej.

- szkolenie członków w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących w OZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów dotyczących ochrony granicy państwowej i obowiązujących w strefie nadgranicznej.

- utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami samorządowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami oraz współdziałanie z nimi w zakresie statutowych działań koła.

- współdziałanie z Komisariatem Policji w Dorohusku, Placówką Straży Granicznej w Dorohusku, Państwową i Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego.

- organizowanie dodatkowych, ogólnodostępnych zawodów dla młodzieży i osób niezrzeszonych w PZW celem popularyzacji wędkarstwa i sportu wędkarskiego oraz innych form rekreacji, pozyskiwanie w tych działaniach sponsoringu.

- wnioskowanie o nadanie dla członków koła medali i odznak za zasługi dla wędkarstwa.

- rozpatrywanie i realizacja wniosków zgłaszanych przez wędkarzy.

- regularne odbywanie protokołowanych posiedzeń zarządu koła co najmniej raz w miesiącu oraz prowadzenie dokumentacji z pozostałej działalności organizacyjnej, sportowej, ochrony i zagospodarowania wód.

- zwołanie Walnego Zgromadzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

 

2. Działalność finansowa:

- przyjmowanie od członków składek członkowskich i innych opłat wędkarskich, okresowe rozliczanie się w biurze Zarządu Okręgu z dochodów i rozchodów związanych z działalnością koła.

- realizacja preliminarza budżetowego uchwalonego przez Walne Zebranie.

- organizowanie statutowych zawodów wędkarskich zgodnie z ustalonym planem i innych o charakterze otwartym oraz imprez o charakterze rekreacyjnym

- udział reprezentantów koła w zawodach szczebla okręgowego i krajowego oraz innym zawodach wędkarskich jak również uczestnictwo młodzieży w obozach wędkarskich.

 

3. Zagospodarowanie i ochrona wód:

- organizowanie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, zaśmiecaniem, okresowe zbieranie śmieci  z brzegów wód przydzielonych pod opiekę.

- kontynuowanie działań i rozwój Społecznej Straży Rybackiej w kole, przeprowadzanie akcji w zakresie ochrony wód przed kłusownictwem, pogłębianie współpracy z Państwową Strażą Rybacką, policją i strażą graniczną oraz Społeczną Strażą Rybacką działającą przy zarządzie  okręgu i w innych kołach.

- uczestnictwo w zarybieniach wód i innych działaniach na terenie działanie koła prowadzonych przez Zarząd Okręgu.

 

Ad. 14

Skarbnik Koła kol. Roman Skurzewski przedstawił preliminarz budżetowy koła na rok 2017 - załącznik nr 10.

 

Ad. 15 - dyskusja

- W. Wieliczko - czy PSRyb. może kontrolować i karać wędkarzy łowiących na "buchcie" - wójt W. Sawa - obszar tzw "buchty" jest terenem prywatnym i na dobrą sprawę bez zgody właściciela nikt nie może wykonywać żadnych działań, ale inne akty prawne jak: prawo wodne, ustawa o rybactwie śródlądowym określają te zagadnienia trochę inaczej.

Następnie W. Sawa przedstawił planowane przedsięwzięcia związane z zalewem Husynne. Jeżeli nowy właściciel ośrodka przy zalewie udostępni bezpłatnie, jak obiecuje, parking po prawej stronie drogi dojazdowej do zalewu wówczas planowane jest zamknięcie szlabanami drogi dojazdowej do obu półwyspów przy pomostach z możliwością dojazdu do przystani i miejsca wodowania środków pływających. Planowane jest także podłączenie energii elektrycznej do rejonu plaży, montaż oświetlenia i monitoringu, jak również dokończenie prac związanych z remontem obwałowanie zalewu.

- A. Prucnal poruszył kwestię ewentualnego wędkowania na rz. Bug w porze nocnej - A. Nafalski przedstawił zapis umowy pomiędzy Rządem Polski i Ukrainy zabraniający korzystanie z wód granicznych w porze nocnej.

- T. Kołtuniuk - czy będzie zarybienie j. Berdyszcze w 2017 roku? - A. Nafalski - nie jest planowane zarybienie między innymi ze względu na plany związane z poszerzeniem drogi do przejścia granicznego w Dorohusku, a tym samym wykupu tego terenu.

- T. Chwyć - czy można wędkować na j. Berdyszcze od strony terenu przejścia granicznego? ppłk A. Bielecki - jeżeli jest taka możliwość techniczna to można, ale wskazane było by poinformować o tym funkcjonariusza pełniącego służbę na wjeździe na teren przejścia.

- R. Skurzewski z zapytań wędkarzy - czy łowiąc poza rzeką graniczną Bug np. na "przerwańcu" należy zgłaszać wędkowanie do SG? - ppłk A Bielecki - jeżeli wędkowanie odbywa się nie na rz. Bug i poza pasem drogi granicznej nie ma obowiązku zgłaszania. Komendant dodał, że bardzo liczy na poprawę współpracy pomiędzy wędkarzami a strażą graniczną.

- T. Kołtuniuk - Czy w roku 2016 zarybiana była rzeka Bug? - A Nafalski - była zarybiana w miejscach, asortymentem gatunkowym i ilościowo zgodnie z planem na podstawie zaleceń opracowań naukowych, przedstawiając ilości zarybienia.

- T. Sobinek - wniosek - Wnioskuję o: znaczne zwiększenie zarybienia rzeki Bug, obecne ilości zarybieniowe są śmiesznie małe, zarybianie gatunkami ryb, których pogłowie w rzece spadło, a zarybia się np jaziem, którego i tak jest dużo oraz zwiększenie zarybienia na odcinku rzeki Husynne - Świerże.

- W. Wieliczko - dlaczego funkcjonariusze SG nie przyjmują zgłoszeń wędkowania nad rzeką i czy można zgłaszać wędkowanie na okres dłuższy jak jeden dzień jak to jest praktykowane na innych placówkach SG? - ppłk. A. Bielecki - powinni przyjmować zgłoszenia będąc na służbie nad rzeką. O przypadkach nie przyjmowania zgłoszenia proszę mnie informować. Odnośnie zapisów na okres dłuższy niż jeden dzień, zagadnienie to będzie w najbliższym czasie przeanalizowane.

- C. Stelmaszuk - czy karanie wędkarza przez PSRyb. za brak wpisu daty wędkowania w rejestrze mandatem w wysokości 50 zł. jest adekwatne do popełnionego czynu? - A. Nafalski - taki mają taryfikator ale zapewne można byłoby zastosować np upomnienie.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji kol. Roman Skurzewski przedstawił cztery wnioski przygotowane przez Zarząd Koła.

Na tym dyskusją zamknięto.

Wnioski koła i wniosek kol. T. Sobinka.

 

WNIOSKI

1.	Ze względu na stanowisko Zarządu Okręgu zgodne z niżej określonym wnioskiem złożonym w roku ubiegłym 
ale braku podjęcia jakichkolwiek przedsięwzięć przez okręg w tym zakresie ponawiamy poniższy wniosek. 
	W celu usprawnienia przepływu informacji na linii okręg-koła, koła-okręg oraz zmniejszenia kosztów 
korespondencji proponujemy aby zmaksymalizować przesyłanie dokumentów i informacji do zarządów
 i poszczególnych osób funkcyjnych drogą elektroniczną. Proponujemy aby każde koło i osoba pełniąca funkcję 
w strukturach okręgu określiły się czy przystały by na korespondencję elektroniczną. W przypadku akceptacji takiego
 rozwiązania podane zostały by adresy mail do Biura Zarządu Okręgu. Biuro określiło by jakie dokumenty można
 przesyłać określając wszelkie uwarunkowania ich przesyłania np. wielkość, typ, format itp. 

2.	Dlaczego w opracowywanych przez biuro ZO corocznych informacjach w zakresie zarybień i odłowów 
nie ma żadnej wzmianki odnośnie statystyki powstałej z prowadzenia rejestrów i czy wyniki podsumowania
 rejestrów są brane pod uwagę w planowaniu zarybień na następny rok. 

3.	Czy, a jeżeli nie to dlaczego, okręg nie stara się o pozyskanie funduszy z programów, środków unijnych i innych
 możliwości pozyskania funduszy np. na szeroko pojętą edukację i propagowanie rekreacji wędkarskiej zwłaszcza
 wśród dzieci i młodzieży. Koła może próbowały by podjąć takie inicjatywy ale nie posiadają osobowości prawnej.

4.	Wydawanie zezwoleń do wędkowania na zbiornikach płatnych okręgu przez Zarząd Okręgu dla działaczy
 okręgowych w miesiącu lutym, tak jak to jest praktykowane, jest mało logiczne ponieważ osoba, która otrzyma
 takie zezwolenie, chcąc wędkować na zbiornikach od początku roku i tak musi wykupić zezwolenie. 
Zasadnymjest aby zezwolenia wydawane były przed 1 stycznia lub aby termin ważności zezwolenia umożliwiał
 korzystanie z zezwolenia przez cały rok. Przykładowy termin ważności zezwolenia 1.05. ...... - 30.04. roku następnego, co jest zbieżne z przepisami odnośnie członkostwa w PZW.

5.	 Wnioskuję się o: znaczne zwiększenie zarybienia rzeki Bug, obecne ilości zarybieniowe są śmiesznie małe, 
zarybianie gatunkami ryb, których pogłowie w rzece znacznie się zmniejszyło, a zarybia się np jaziem, którego
 i tak jest dużo oraz zwiększenie zarybienia na odcinku rzeki Husynne - Świerże.

 

Ad. 16

Przedstawiono:

- projekt uchwały nr 1 w sprawie działalności organizacyjnej i finansowo- rzeczowej

- projekt uchwały nr 2 w sprawie wyborów do władz i organów koła

- wnioski -

Powyższe uchwał i wnioski zgromadzenia przyjęło jednogłośnie.

 

Ad. 17

Stwierdzając wypełnienie porządku obrad przewodniczący obrad podziękował wszystkim za obecność i sprawne głosowania. Na tym zakończono obrady.

 

sekretarz walnego zebrania                                                    przewodniczący obrad

 

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE "NASZE GALERIE"

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty