Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Aktualności | 2018-01-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, na podstawie decyzji Prezydium ZG z dnia 19 stycznia 2018 roku, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.


Miejsce Pracy
: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa


Zakres zadań:


- wykonywanie i wdrażanie uchwał Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu oraz pozostałych organów Polskiego Związku Wędkarskiego,

- współpraca z władzami i organami Związku oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku, w celu realizacji zadań wynikających z planów działania,

- podejmowanie decyzji w zakresie posiadanych kompetencji i zgodnie z planem finansowym Związku,

- nadzór nad terminowym oraz prawidłowym przygotowywaniem materiałów dla władz i organów Związku,

- kierowanie i nadzór nad właściwą organizacją pracy Biura ZG PZW z zastosowaniem odpowiednich środków prawnych, tj. wewnętrznych aktów prawnych,

- wytyczanie kierunków i podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy Biura i świadczonych przez Biuro usług,

- inicjowanie, wdrażanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych, na realizację celów statutowych PZW,

- ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Biura oraz nadzorowanie i koordynowanie bezpośrednio pracy poszczególnych działów,

- odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z przepisów prawa,

- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji niejawnych,

- wykonywanie czynności przewidzianych w przepisach prawa pracy dla kierowników zakładów pracy.Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:- wykształcenie: wyższe,

- minimum 2- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu,

- znajomość przepisów i procedur związanych z działalnością Związku,

- znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska , wędkarstwa i rybactwa,

- predyspozycje osobiste i posiadanie kompetencji do zarządzania pracownikami, planowania strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, koordynacji w realizowaniu procesów o wysokim stopniu złożoności,

- komunikatywność interpersonalna,

- terminowość i rzetelność,

- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,

- znajomość języka angielskiego,

- znajomość pakietu MS Office,

- obywatelstwo polskie,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- prawo jazdy kat. B


Niezbędne dokumenty i oświadczenia:


- Życiorys/CV i list motywacyjny;

- Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania Biura Zarządu Głównego PZW;

-  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Termin i miejsce składania dokumentów:- Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2018 r. w sekretariacie Biura ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa (I piętro, pok. 12);

- Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem „poczty” (decyduje data stempla pocztowego);

- Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura ZG PZW”.Procedura i przebieg konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Prezydium Zarządu Głównego PZW przy udziale Prezesa Zarządu Głównego PZW rozpatrzy złożone oferty, dokona weryfikacji i wyłoni kandydatury.

Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.

Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 07.03.2018 r. na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego (http://www.pzw.org.pl/zgpzw/)Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty