Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zebrania

Walne sprawozdawcze zgromadzenie członków koła 11.02.2018

Zebrania | 2019-02-17 | Publikujący: Dorohusk

P O R Z Ą D E K O B R A D

walnego sprawozdawczego zgromadzenia członków koła PZW Dorohusk

w dniu 11 lutego 2018 r. 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, 

3. Powołanie prezydium.

4. Zatwierdzenie porządku zebrania.

5. Wybór komisji uchwał i wniosków

6. Odczytanie protokołu ostatniego walnego zgromadzenia członków koła

7. Sprawozdania z działalności za 2017 rok:

Zarządu Koła i sprawozdanie finansowe;

Komisji Rewizyjnej; 

Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami, wolna dyskusja i przedstawienie wniosków

9. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi koła

10.Przedstawienie i przyjęcie planu pracy koła na 2018 r.

11.Przedstawienie i przyjęcie budżetu koła na 2018 r.

12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

13. Zakończenie obrad.

.....

Protokół Walnego sprawozdawczego zgromadzenia

członków Koła PZW Dorohusk

Niedziela, 11-02-2018 roku, godz. 10.00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku.

Stwierdzając na podstawie listy obecności (złącznik nr 1) brak kworum. Obecnych 21 osób, członków koła, prezes koła kol. Rafał Guzowskie wyznaczył drugi termin zabrania na godzinę 10:15.

Ad. 1

Walne zgromadzenie członków Koła PZW w Dorohusku zwołane przez Zarząd otworzył Prezes Koła – Rafał Guzowski witając przybyłych gości, tj.: Przewodniczącego Rady Gminy - Jana Papacza, Wójta Gminy Dorohusk – Wojciecha Sawę, przedstawiciela Komisariatu Policji w Dorohusku asp. szt. Konrad Nowosad, Wice Prezesa ZO PZW w Chełmie – Waldemara Tomczaka.

Ad. 2

Wybór przewodniczącego zebrania – kandydatura kol. Robert Ostasz – kandydaturę poddano głosowaniu - przyjęta jednogłośnie.

Wybór sekretarza zebrania – kandydatura kol. Roman Skurzewski – kandydaturę poddano głosowaniu - przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3

Osoby wymienione imiennie w pkt. 1 zaproszono do Prezydium

Ad. 4

Przewodniczący zebrania Robert Ostasz przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2). Porządek obrad poddano głosowaniu – przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5

Ze względu na niską frekwencję i uproszczenie przebiegu obrad, przy jednogłośnej aprobacie zebranych nie powołuje się Komisji uchwał i wniosków - obowiązki komisji przejmuje sekretarz zabrania - wnioski zgłaszane do protokołu.

Ad. 6 

Przewodniczący zebrania zaproponował aby nie odczytywać protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków koła gdyż w/w dokument dostępny jest na stronie internetowej koła i w formie papierowej na sali zebrania do indywidualnego zapoznania - wniosek zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 7

Prezes Koła kol. Rafał Guzowski przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2017, w trakcie którego członków koła określonych w sprawozdaniu, za wyniki sportowe i aktywność w pracach na rzecz koła i PZW, uhonorowano pucharami, dyplomami, upominkami.

Sprawozdanie - załącznik nr 3 

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik koła kol. Roman Skurzewski - załącznik nr 4

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji kol. Robert Ostasz z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła- załącznik nr 5.

Informację ustną o nierozpatrywaniu żadnej sprawy w przez Sąd Koleżeński w 2017 roku przedstawił przewodniczący sądu kol. Andrzej Nafalski.

Ad. 8

Kołtuniuk T. - pytanie o stan prawny tzw „buchty” pod kątem wędkowania i wykonywanie czynności przez straż rybacką.

Nafalski A. - obszar „buchty” jest nieużytkiem więc straże rybackie nie powinny podejmować żadnych działań względem osób tam wędkujących. Właściciel tereny zezwala na wędkowanie. W przypadku innych metod połowu ryb np. siecią kontrolne działania straży rybackiej uzasadnione i zgodne z prawem. Posiadanie sieci bez zezwolenia jest wykroczeniem, a połów ryb siecią bez wymaganych dokumentów jest przestępstwem.

Skurzewski R. w imieniu Stelmaszuka M. - wniosek do ZO - aby ZO wypracował w ramach współpracy PSR bardziej łagodny sposób karania wędkarzy za stwierdzony brak wpisu w zezwoleniu „daty” i „łowiska” np. za pierwszy przypadek nie mandat a pouczenie z adnotacją w zezwoleniu, gdyż karanie mandatem za nie wypełnienie nad wodą „biurokracji” nie jest walką PSR z kłusownictwem, a jedynie robienie sobie wyników - (zącznik. nr 1 do uchwały nr 1) 

Waleczek H. - straż rybacka zwłaszcza państwowa jest nieskuteczna w zwalczaniu kłusownictwa, gdyż swoje czynności wykonuje zwłaszcza w porze dziennej. 

Tomczak W. - w odniesieniu do straży rybackiej przy okręgu, przy takim stanie osobowym, 3 strażników, którzy są jednocześnie pracownikami biura okręgu i wykonują czynności biurowe, remontowe na zbiornikach, zarybienia i inne, intensyfikacja działań jest niemożliwa, a te niedobory powinna uzupełniać SSR przy kole, przez swoje działania i współpracę np. z Policją czy Strażą Graniczną.

Nafalski A. - zwrócił się z apelem do wędkarzy aby sami aktywnie reagowali na stwierdzane przypadki kłusownictwa, zwłaszcza w zakresie natychmiastowego informowania o takich przypadkach. Kol. Nafalski wnioskował do wójta gminy aby podjąć działania zmierzające do likwidacji powstałego swego czasu na zalewie Husynne chronionego obszaru ekologicznego, ponieważ zgodnie z przepisami obszary takie nie mogą być ustalane na zbiornikach sztucznych, a taki obszar ogranicz możliwości korzystania ze zbiornika i tereny przyległego - wniosek poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Sawa W. - także dla władz gminy obszar taki powoduje wiele ograniczeń i wniosek na pewno będzie realizowany. Ponadto wójt poinformował zebranych, iż jak i w roku ubiegłym będą prowadzone intensywne prace remontowe i adaptacyjne na zbiorniku, kod kątem turystyki, gdyż są przyznane na ten cel znaczne środki finansowe. Planowane jest wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdami na półwyspy z wyłączeniem dowozu środków pływających w rejon cumowiska i miejsca do wodowania łodzi - postawienie szlabanów.

Guzowski R. - łatwiejszym dla użytkowników byłoby zamiast szlabanu, zamkniecie ruch znakami drogowymi i wskazana byłaby rozbudowa kładek na rowie opaskowym z parkingu do zalewu.

Waleczek H. - czy będą jakieś zmiany w systemie zgłaszania do SG wędkowania na rzece Bug i czy takowe zgłaszanie jest wymagane na „buchcie”?

Ze względu na nie przybycie na zebranie oficjalnego przedstawiciela Placówki Straży Granicznej w Dorohusku na pytania do SG udzielkol. Guzowski R. w ramach swoich kompetencji służbowych - nic nie jest wiadome na temat jakichkolwiek zmian. Zgłaszania wędkowania należy dokonywać każdorazowo na dotychczasowych zasadach. Zgłoszenia należy dokonać w przypadku wędkowania na „buchcie” bezpośrednio przy rzece Bug - pas drogi granicznej. 

Kołtuniuk T. - dlaczego nie jest zarybiany Bug w rejonie Dorohuska?

Guzowski R. - w roku 2017 było zarybienie sumem. 

Tomczak W. przedstawił zasady zarybiania informując zebranych, że okręg nie ustala zakresu, gatunków i ilości materiału zarybieniowego dla poszczególnych akwenów. Na podstawie odpowiednich przepisów wykonuje to operat rybacki, który nie jest związany z PZW, i w swoich opracowaniach określa do realizacji ilości i gatunki ryb. 

Następnie dyskutowano o chronieniu ryb znacznych rozmiarów. 

Zagoła R. złożył wniosek do ZO aby na zalewie Husynne w prowadzić górny wymiar ochronny dla szczupaka od 90 cm, karpia od 70cm i okonia od 35 cm. - (zącznik. nr 1 do uchwały nr 1) 

Sobinek T. - objęcie ochroną okonia w złożonym wniosku jest niezasadne.

Ustalono, że w związku z powyższym wniosek ten będzie odrębnie poddany pod głosowanie.

Waleczek H. - coraz mniej ryb w Bugu to nie tylko kłusownictwo i małe zarybienia, ale także połowy prądem przez stronę ukraińską oraz bardzo niski poziom wody w rzece na przestrzeni całego roku. Brak rozlewisk, zwłaszcza wiosennych. Dlaczego SG usuwa wszystkie zawady z rzeki Bug?

Guzowski R. - podyktowane jest to tym, aby zminimalizować możliwość powstawania zatorów na rzece. Poinformował także, iż ZO pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządu koła o wydłużenie odcinka rzeki zn gr 995-999 jako zimowisko ryb i wprowadzeniu okresowego zakazu wędkowania na tym odcinku rzeki.

Grabowski M. - dlaczego SG nie reaguje na przypadki wędkowania na rz. Bug z środków pływających, które nie posiadają numerów rejestracyjnych. 

Ostasz R. przedstawił informację ZO z dn. 12-06-2017r. ze sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła w 2017 roku - załącznik nr 6.

Skurzewski R. - przedstawił 4 wnioski do ZO kierowane z zarządu koła - (zącznik. nr 1 do uchwały nr 1) , dwa z nich wynikające z Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie kierunków działania PZW w latach 2017-2021.

Ponowny wniosek o zwiększenie wykorzystania internetu do korespondencji poparł wyliczeniem kosztów poniesionych przez okręg, związanych z corocznymi zawodami działaczy - informacje do 70 osób, koszt znaczka pocztowego i koperty, około 3,50 zł /szt. oraz koszty pracy pracownika biura związane z przygotowaniem przesyłek pocztowych, daje pogląd na różnicę kosztów poczty tradycyjnej, a elektronicznej.

Nafalski A. - wniosek nie do przyjęcia, okręg nie może narzucać odgórnie takich rozwiązań.

Skurzewski R. - we wniosku jest rozwiązanie dobrowolne, a nie nakazowe.

Na tym zakończono dyskusję.

Ad. 9

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła - wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 10

Prezes Koła kol. Rafał Guzowski przedstawił plan działalności koła na rok 2018 - załącznik nr 7.

Nafalski A. - nie zgadzając się, aby z uchwalanej corocznie dodatkowej składki w wysokości 5 zł od członków koła powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem osób uczących się, przekazywać środki na WOŚP, czy pokrywać koszty spływu kajakowego dla członków rodzin wędkarzy, organizowanego w ramach „Pikniku Rodzinnego” wnioskuje do Zarządu Koła aby składka ta była całkowicie dobrowolna, a nie przymusowa jak dotychczas - wniosek poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Ad. 11 

Skarbnik Koła kol. Roman Skurzewski przedstawił preliminarz budżetowy koła na rok 2018 - załącznik nr 8.

Ad. 12 

Przedstawiono:

- projekt uchwały nr 1 w sprawie działalności organizacyjnej i finansowo- rzeczowej - załącznik nr nr 9 - poddano głosowania i przyjęto jednogłośnie

- wnioski do Zarządu Okręgu - załącznik nr 1 do uchwały nr 1 - poddano głosowaniu zgodnie z wnioskami z sali: wniosek nr 1 - 7 głosów za przyjęciem wniosku, 2 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się. Pozostałe wnioski nr 2 - 6 przyjęto jednogłośnie.

Ad. 13

Stwierdzając wypełnienie porządku obrad przewodniczący obrad podziękował wszystkim za obecność i udział w zebraniu. Na tym zakończono obrady.

.....

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2017.

Działalność organizacyjna.

W 2017 roku koło liczyło 236 członków (wzrost o 7 osób), w tym 13 członków-uczestników i 4 kobiety. 

- ubyło z koła (nie opłaciło składek lub przeniosło się do innych kół) 46 osób;

- 17 nowo przyjętych

- 24 byłych członków koła wznowiło opłaty

- 12 przeniosło się z innych kół.

Średnia wieku członka koła wyniosła 47,74 i ciągle rośnie.

Zarząd koła, w okresie 2017 roku, odbył 10 protokołowanych posiedzeń zarządu, na których występowała konieczność podjęcia stosownych decyzji w sprawach bieżącej działalności organizacyjnej, wędkarskiej i sportu wędkarskiego w kole, na szczeblu okręgu i innych zawodach wędkarskich.

W zakresie działalności organizacyjnej:

- przeprowadzono sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków koła 

  • opracowano preliminarz finansowy koła,

  • opracowano plan zawodów wędkarskich i imprez wędkarsko-rekreacyjnych,

  • egzaminowano na kartę wędkarską – 10 osób

  • przyjmowano nowych członków do koła – 29 osoby.

Podtrzymana została składka na rzecz koła w wysokości 5 zł. z przeznaczeniem na organizację „Wędkarsko-rekreacyjnego pikniku z okazji Dnia Dziecka”, „Rodzinnego festynu wędkarskiego” i udziału koła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po raz siódmy nasze koło uczestniczyło w kolejnym, 25 finale WOŚP, przekazując na ten cel 229 zł. tj. kwotę równą ilości członków koła w 2016 roku.

Wnioskowano o przyznanie srebrnej odznaki PZW dla kol. Rafała Guzowskiego za zasługi w rozwoju wędkarstwa i wkład pracy społecznej na szczeblu koła i okręgu. Zarząd Okręgu rozpatrzył wniosek negatywnie bez informacji uzasadniającej podjętą decyzję.

Obecnie na 236 członków koła posiadamy:

- 1 odznakę złotą z wieńcami – Andrzej Nafalski

- 2 odznaki złote – Robert Ostasz, Roman Skurzewski

- 6 odznak srebrnych PZW – Tomasz Kołtuniuk, Jan Marciniak, Wojciech Oleszczuk, Edward Ostasz, Ryszard Turewicz, Roman Wróblewski.

W 2017 roku reaktywowano zajęcia „szkółki wędkarskiej”. W listopadzie rozpoczęły się cykliczne zajęcia prowadzone przez instruktorów wędkarstwa młodzieżowego kol.: Rafała Guzowskiego, Romana Zagołę, Romana Skurzewskiego oraz Tomasza Kołtuniuka, a w obozie szkoleniowym dla młodzieży w Woli Uhruskiej,organizowanym przez struktury okręgowe, uczestniczył Piotrek Masełko. 

Działalność sportowa i rekreacyjna:

Zarząd koła z planowanych 14 imprez wędkarskich i wędkarsko-rekreacyjnych przeprowadził 13, w tym 4 otwarte, (zawody IV puchar uklei nie odbyły się ze względu na małą ilość zgłoszonych uczestników).

Kilka imprez przeprowadzonych zostało przy współpracy z innymi kołami oraz wsparciu organizacyjnym, materiałowym i finansowym Urzędu Gminy w Dorohusku, Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Turce,(podziękowania – prezes) oraz Gminnej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pogoda umożliwiła przeprowadzenie w pełnym zakresie festynu z okazji „Dnia Dziecka”. Nad zalewem Husynne rywalizowało i bawiło się, biorąc udział w różnych konkurencjach, dwieście troje dzieci i młodzieży do 18-stu lat. Swoje umiejętności uczestnicy sprawdzali w zawodach wędkarskich – główny punkt festynu oraz w zawodach: kajakowych, rzutowych, strzeleckich, paint ballowych, wspinaczkowych (wieża wspinaczkowa 8 m i wspinaczka zręcznościowa) oraz łowieniu rybek magnetycznych. Dziękujemy w tym punkcie panu Grzegorzowi Königowi za udostępnienie terenu ośrodka wypoczynkowego wraz z parkingiem, służbom mundurowym, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Dorohusku, Międzynarodowemu Związkowi Policji IPA w Chełmie za sponsoring i pomoc organizacyjną. Ponadto dzieci bawiły się w walkach sumo i malowaniem twarzy przygotowanych i prowadzonych przez Panią Edytę Żerebecką, oraz uczyły się i próbowały swoich sił w czynnościach z zakresu ratownictwa medycznego - podziękowania dla Pani Justyny Bober.

W 2017 roku przeprowadzono zawody w następujących dyscyplinach:

- podlodowe - 2

- spinningowe - 2

- spławikowe - 3

- gruntowe - 2

- spławikowo-gruntowe - 3

- dowolnej - 1

Zawody rozgrywane były na różnych akwenach:

- zbiorniku „Husynne” - 6 imprezy, 

- rz. Bug – Świerże-Hniszów - 2 impreza

- rz. Bug - Dorohusk - 5 imprez

W zawodach i imprezach rekreacyjnych wzięło udział łącznie 443 osoby, w tym 244 młodzieży, 32 kobiety.

W zawodach brało udział 46 członków naszego koła, w tym 38 seniorów, 3 juniorów i 5 kadetów.

W zawodach zwyciężali:

seniorzy: Wojciech Kowalczyk - 3 zwycięstwa, 

Romann Zagoła i Jerzy Bernacki - po 2 zwycięstwa 

Rafał Guzowski, Stanisław Dyczko, Janusz Kowalski, Henryk Malinowski i Damian Mastalwerz – po 1 zwycięstwie

juniorzy: Kamil Sieniawski - 1 zwycięstwo, 

kadeci: Dominika Chwyś, Piotr Masełko - po 1 zwycięstwie

W zawodach rodzinnych zwyciężyła rodzina kol. Tomasza Kołtuniuka.

Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Sobinkowi, właścicielowi firmy GABY s.c. sponsorowi głównemu pikniku rodzinnego, który już od kilku lat wspiera nasz piknk. (upominek – wice prezes d/s sportu)

W ramach pikniku odbył się, jak co roku, spływ kajakowy rzeką Bug na trasie Okopy - Świerże. 

Mistrzostwo koła w roku 2017, w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach zdobyli:

dyscyplina podlodowa:

- seniorzy - Jerzy Bernacki

dyscyplina spławikowa:

- kobiety - nie odbyły się - brak uczestników

- seniorzy - Zagoła Roman

- juniorzy - nie odbyły się - brak uczestników

- kadeci - Piotr Masełko

dyscyplina gruntowa:

- seniorzy - Janusz Kowalski

dyscyplina spinningowa:

- seniorzy - Damian Mastalerz

Kol. Wojciech Kowalczyk brał udział w spławikowych Mistrzostwach Polski, które rozegrane zostały na kanale Odry we Wrocławiu, zajmując 78 miejsce i był to pierwszy w historii koła występ naszego reprezentanta w zawodach tej rangi, w kategorii seniorów.

Koło nasze wystawiło reprezentacje w 12 zawodach (łącznie 20 zawodników) rozgrywanych na szczeblu okręgu – w zawodach udział brało 13 członków koła, w tym 2 kadetów, 1 junior i 5 seniorów.

W spławikowych Mistrzostwach Okręgu nasi reprezentanci zajęli następujące lokaty:

- w kategorii kadetów - 3 miejsce Bartosz Sieniawski

- w kategorii juniorów - 1 miejsce Arkadiusz Sieniawski

W zawodach z cyklu grand prix na szczeblu okręgu w klasyfikacji indywidualnej nasi reprezentanci zajęli miejsca w pierwszej trójce:

- I miejsc – Wojciech Kowalczyk - GP podlodowe

- II miejsc – Wojciech Kowalczyk - GP spławikowe

- III miejsc – Wojciech Kowalczyk - GP spławikowe

LOKATY NASZYCH REPREZENTANTÓW W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

ZAWODÓW GRAND PRIX OKRĘGU CHEŁMSKIEGO - najlepsze w kategorii:

PODLODOWE :

1 miejsce - Wojciech Kowalczyk

SPŁAWIK:

- seniorzy:

8 miejsce - Wojciech Kowalczyk

- juniorzy:

- nie klasyfikowani

- kadeci:

- nie klasyfikowani

GRUNT

45 miejsce - Wojciech Kowalczyk

SPINNINGOWE

- nie klasyfikowani

Ponadto przedstawiciele naszego koła startowali w innych zawodach niż w/w:

- Mistrzostwa Polski służb mundurowych - Miejska Górka

- XI Towarzyski Turniej Wędkarski Służb Mundurowych - zbiornik „Dębowy Las”

- Rejonowe Zawody Wędkarskie - Luboml - Ukraina

- zawody czterech kół nadbużańskich - Bug/Deusze - Dubienka

- zawody prezesów kół i działaczy okręgu - Wola Uhruska

- zawody młodzieżowe Strefy Wschodniej - Pompka II - Wola Uhruska

- XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - zalew Husynne

Klasyfikacja w rankingu „Wędkarz Roku 2017 Koła” przestawia się następująco:

kobiety: - brak uczestników zawodów

seniorzy:

 1. Roman Zagoła

 2. Rafał Guzowski

 3. Wojciech Kowalczyk

 4. Jerzy Bernacki

 5. Tomasz Kołtuniuk

 6. Janusz Kowalski

juniorzy:

 1. Kamil Sieniawski

 2. Arkadiusz Sieniawski

 3. Hubert Kowalski

kadeci:

 1. Dominika Chwyć

 2. Piotr Masełko

 3. Bartosz Sieniawski

  3. Kacper Dzieńkowski

W prowadzonym jednocześnie rankingu „Wędkarz wszech czasów koła”, od roku 1995 do dnia dzisiejszego pierwsze miejsce zajmuje kol. Andrzej Nafalski, ale już ex aequo z kol. Tomaszem Kołtuniukiem - (dyplomy – wice prezes d/s sportu), a największy awans w rankingu o 65 miejsc zanotował kol. Henryk Malinowski (statuetka – wice prezes d/s sportu)

Ochrona i zagospodarowanie wód.

W ramach ochrony i zagospodarowania wód zarząd koła przeprowadzał m.in. akcje oczyszczania ze śmieci brzegów zalewu Husynne, utrzymywano i tworzono nowe stanowiska wędkarskie na zalewie, monitorowano zalew pod kątem stanu wody i stanu technicznego doprowadzalnika wody do zalewu i o nieprawidłowościach informowano na bieżąco biuro ZO w Chełmie i władze gminy. Ponadto członkowie koła brali udział w pracach związanych z adaptacją nowego stanowiska do cumowania łodzi i zarybianiem zalewu, oraz wybudowano tymczasową kładkę na rowie opaskowym, łączącą parking z zalewem. 

Przeprowadzono trzy akcje Społecznej Straży Rybackiej – zdjęto cztery sieci do połowu ryb.

Łącznie przepracowano 156 godzin.

Ponadto zarząd koła wystąpił do władz gminy o poprawienie i utrzymywanie w stanie przejezdności drogi prowadzącej z Dorohuska przez „borki” w kierunku rzeki Bug.

W prowadzonym przez koło „konkursie przyrodniczym” obejmującym udział w pracach na rzecz koła, okręgu i PZW w zakresie organizacyjnym, ochrony środowiska, rekreacji i sportu wędkarskiego czołowe miejsca za rok 2017 zajęli:

- Roman Skurzewski - 62 pkt

- Roman Zagoła - 49

- Rafał Guzowski - 48

- Wojciech Kowalczyk - 45

- Tomasz Kołtuniuk - 35

- Waldemar Kowalczyk - 33

- Jerzy Bernacki - 32

- Andrzej Nafalski - 15

- Janusz Kowalski - 14

- Robert Ostasz - 8

W okręgowym rankingu „działalności organizacyjnej kół PZW w roku 2017” składającego się z trzech segmentów działalności: organizacyjno-gospodarcza, sport i ochrona wód, koło nasze, wśród 30 kół okręgu, jak i w roku ubiegłym, zajęło 6 miejsce za kołami Włodawa, Wola Uhruska, Krasnystaw Miasto, Ch.S.M., Wodnik. 

Zarząd koła dziękuje wszystkim wędkarzom i sympatykom wędkarstwa za pomoc finansową i organizacyjną naszej działalności w roku 2017 oraz zaprasza do dalszej i szerszej współpracy osoby i instytucje, którym nie jest obojętny rozwój rekreacji wędkarskiej i sportu wędkarskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również ochrona środowiska.

.....

                                                 SPRAWOZDANIE
Zarządu Koła PZW w Dorohusku z działalności finansowej za rok 2017.
Działalność finansowa koła prowadzona była na podstawie preliminarza budżetowego
sporządzonego w oparciu o wytyczne Zarządu Okręgu PZW w Chełmie, przyjętego uchwałą Walnego zgromadzenia członków koła w dniu 12.02.2017r., zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu PZW w Chełmie.
Dochody koła w 2017r. stanowiły wpływy z:
▪ wpłaty za egzaminy na kartę wędkarską 200,00 zł.
▪ wpłaty członków na rzecz koła 1097,00 zł.
▪ udział w składce członkowskiej 5175,00 zł.
▪ wpływy z wpisowego 1122,00 zł.
▪ dofinansowanie za zarekwirowany sprzęt kłusowniczy 63,00 zł.
▪ dofinansowanie z okręgu imprezy z okazji "Dnia Dziecka" 606,00 zł.
▪ odpis na młodzież 174,87 zł
Łączny dochód koła w 2017 roku wyniósł 8437,87 zł.
Uwzględniając bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r., tj. kwoty 1371,70 zł. zgodnie z
protokołem stanu gotówki koła na dzień 31.12.2016 roku Zarząd Koła PZW w Dorohusku dysponował kwotą 9809,57 zł.
Po stronie rozchodów działalność koła przedstawiała się następująco:
1) wydatki ogólno-organizacyjne: 2039,21 zł.
a) materiały: 1643,01 zł.
▪ druki (karty ewidencyjne) 10,00 zł.
▪ artykuły biurowe (atramenty do drukarki, pieczęć zarządu koła) 184,01 zł
▪ laptop 1449,00 zł.
▪ materiały do remontu tablicy ogłoszeniowej koła zł.
b) darowizna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 229,00 zł.
c) podróże służbowe do ZO PZW w Chełmie w ramach miesięcznych i okresowych rozliczeń finansowych 167,20 zł.
2) wydatki na sport i rekreację na młodzież 475,56 zł.
a) materiały: 475,56 zł.
▪ upominki, puchary i dyplomy 313,20 zł.
▪ artykuły spożywcze na zawody 32,36 zł.
▪ zanęty na zawody okręgowe 130,00 zł.
▪ szkółka wędkarska 0,00 zł.
b) podróże służbowe (udział w zawodach na szczeblu okręgu) 0,00 zł.
3) wydatki na sport i rekreację seniorzy: 4667,84 zł.
a) materiały 4641,08 zł.
▪ upominki, puchary, dyplomy 2005,61 zł.
▪ artykuły spożywcze na zawody wędkarskie 1209,56 zł.
▪ dofinansowanie reprezentanta koła w zawodach wędkarskich Mistrzostwa Polski 500,00 zł.
▪ startowe reprezentantów koła w zawodach na szczeblu okręgu 300,00 zł.
▪wynajem kajaków na piknik rodzinny 484,50 zł.
▪ inne wydatki( podkładka do protokołów, tacki, kubeczki) 141,41 zł.
▪ mapy wędkarskie (upominki do rankingu "wędkarz roku") zł.
b) zwrot kosztów przejazdu na okręgowe zawody wędkarskie 26,76 zł.
4) wydatki na ochronę wód 494,99 zł.
a) materiały 50,40 zł.

▪ rękawice ochronne, worki na śmieci
0,00 zł.
• upominki za udział w pracach na rzecz ochrony i zagosp. wód 0,00 zł.
b) podróże służbowe (SSRyb) 444,59 zł.
Łącznie wydatki koła 7677,60 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017r. stan gotówki w kole wynosił 2131,97 zł., z czego 617,78 zł. w kasie koła i 1514,19 zł. na koncie koła w Banku Spółdzielczym Leśniowice O/Dorohusk. Stan gotówki na koncie bankowym zgodny z wyciągiem bankowym z dnia 31.12.2017r. oraz komisyjnym protokołem z ustalenia stanu gotówki w kasie koła na dzień 31.12.2017r. przez komisję w składzie: przewodniczący komisji Robert Ostasz, członek komisji Roman Zagoła, w obecności skarbnika koła Romana Skurzewskiego.
Działalność finansowa koła prowadzona była na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Skarbnik koła dokonywał w Biurze Zarządu Okręgu, gdzie prowadzona jest księgowość koła, miesięcznych rozliczeń rozprowadzonych znaków i innych opłat wnoszonych przez członów PZW oraz  składał miesięczne raporty finansowe z przychodów i rozchodów związanych z działalnością koła. Rozliczenie roczne z pobranych i rozprowadzonych znaków oraz innych druków związanych z roczną działalnością koła nastąpiło w dniu 05 października 2017 r.. Rozliczenie bez uwag działu księgowości Biura ZO w Chełmie

.....

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Koła PZW Dorohusk za rok 2017

Z działalnością Zarządu Koła Komisja Rewizyjna zapoznawała się na bieżąco w trakcie całego roku. Ze względu na nie zaistnienie powodów, zgodnie z art. 58, pkt 1, ust. 1 Statutu PZW, komisja dokonała jednej, rocznej kontroli działalności koła na zebraniu zarządu koła 8 stycznia 2018 roku.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

działalność organizacyjna – prowadzona była zgodnie ze Statutem PZW współpracując z innymi, poza wędkarskimi organami takimi jak władze samorządowe, organizacje pozarządowe i Straż Graniczna. 

- nie stwierdzono nieterminowości przekazywania dokumentów do biura Zarządu Okręgu.

działalność finansowa – w oparciu miesięczne raporty finansowe zawierające dokumenty przychodowe i rozchodowe koła, zaświadczenie Banku Spółdzielczego o stanie konta koła oraz protokołem ustalenia gotówki w kącie koła komisja stwierdza:

- rozprowadzanie znaków wartościowych i rozliczenia z ich rozprowadzenia odbywały się terminowo i zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgu;

- wydatki koła były zgodne z preliminarzem budżetowym przyjętym na rok 2017,

zarząd reagował zasadnie na zmiany możliwości realizacji przedsięwzięć pod względem finansowym;

- komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym działalności koła sporządzonym przez skarbnika koła i stwierdza jego zgodność z wyżej wyszczególnionymi dokumentami;

- pozytywnym kierunkiem działania zarządu jest pozyskiwanie funduszy na działalność koła od instytucji samorządowych, poza rządowych i osób prywatnych. Dwie największe pod względem ilości uczestników i kosztów organizacyjnych imprezy tj. „Wędkarsko-rekreacyjny piknik z okazji Dnia Dziecka”, „XXVI wędkarski piknik rodzinny”, przeprowadzono praktycznie bez wydatków z budżetu koła. Dołączając do w/w imprez zajęcia „szkółki wędkarskiej”, które także nie obciążyły budżetu koła mamy wyjaśnienie dlaczego tak małą kwotę, w porównaniu z wydatkami ma sport seniorski ( około 10%) zarząd koła wydał na młodzież.

działalność sportowa – na podstawie kopii protokołów z zawodów organizowanych przez koło i informacji o startach reprezentantów koła w zawodach wyższego szczebla stwierdza się:

- reaktywowanie „szkółki wędkarskiej”

- rozszerzanie działalności poza działalność czysto wędkarską w zakresie szeroko pojętej rekreacji: spływ kajakowy, bogaty wachlarz konkurencji i zabaw w trakcie Pikniku z okazji Dnia Dziecka” i „zawodów rodzinnych”

Uwagi:

  • znikoma ilość uczestników w zawodach na szczeblu koła i reprezentantów koła na szczeblu okręgu w kategoriach kadetów i juniorów, jak również seniorów w zawodach okręgowych

działalność w ochronie i zagospodarowaniu wód – działania w tym zakresie skierowane były na:

- monitorowanie, dokumentowanie i prace w zakresie nawadniania zalewu Husynne, jak również prace przy nowym cumowisku dla łodzi, utrzymywaniu stanowisk wędkarskich, budowy kładki z parkingu do stanowisk wędkarskich, i okresowym zbieraniu śmieci na brzegu akwenu.

 • zbyt mała intensyfikacja działań Społecznej Straży Rybackiej oraz brak współpracy z Policją, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Rybacką;

 

Biorąc pod uwagą całokształt działalności koła po rozpatrzeniu wszystkich jej aspektów komisja ocenia pracę Zarządu Koła za rok 2017 na poziomie dobrym i wnioskuję o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.

.....

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW DOROHUSK NA ROK 2018

W działalności koła na rok 2018 planuje się realizowania następujących zadań:

1. Działalność organizacyjna:

- przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków PZW, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, egzaminowanie na kartę wędkarską i wydawanie stosownych zaświadczeń.

- uczestnictwo delegatów koła w pracach Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej dostarczanie przez zarząd koła i delegatów dokumentów i wniosków z koła do okręgu

- rozwijanie pracy z młodzieżą, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, prowadzenie zajęć w szkółce wędkarskiej.

- szkolenie członków w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących w OZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów dotyczących ochrony granicy państwowej i obowiązujących w strefie nadgranicznej.

- utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami samorządowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami oraz współdziałanie z nimi w zakresie statutowych działań koła.

- współdziałanie z Komisariatem Policji w Dorohusku, Placówką Straży Granicznej w Dorohusku, Państwową i Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego.

- organizowanie dodatkowych, ogólnodostępnych zawodów dla młodzieży i osób niezrzeszonych w PZW celem popularyzacji wędkarstwa i sportu wędkarskiego oraz innych form rekreacji, pozyskiwanie w tych działaniach sponsoringu.

- wnioskowanie o nadanie dla członków koła medali i odznak za zasługi dla wędkarstwa.

- rozpatrywanie i realizacja wniosków zgłaszanych przez wędkarzy.

- regularne odbywanie protokołowanych posiedzeń zarządu koła co najmniej raz w miesiącu oraz prowadzenie dokumentacji z pozostałej działalności organizacyjnej, sportowej, ochrony i zagospodarowania wód.

- zwołanie Walnego Zgromadzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

2. Działalność finansowa:

- przyjmowanie od członków składek członkowskich i innych opłat wędkarskich, okresowe  rozliczanie się w biurze Zarządu Okręgu z dochodów i rozchodów związanych z działalnością koła.

- realizacja preliminarza budżetowego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

- organizowanie statutowych zawodów wędkarskich zgodnie z ustalonym planem i innych o charakterze otwartym oraz imprez o charakterze rekreacyjnym

- udział reprezentantów koła w zawodach szczebla okręgowego i krajowego oraz innym zawodach wędkarskich jak również uczestnictwo młodzieży w obozach wędkarskich.

3. Zagospodarowanie i ochrona wód:

- organizowanie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, zaśmiecaniem, okresowe zbieranie śmieci

z brzegów wód przydzielonych pod opiekę.

- kontynuowanie działań i rozwój Społecznej Straży Rybackiej w kole, przeprowadzanie akcji w zakresie ochrony wód przed kłusownictwem, pogłębianie współpracy z Państwową Strażą Rybacką, policją i strażą graniczną oraz Społeczną Strażą Rybacką działającą przy zarządzie okręgu i w innych kołach.

- uczestnictwo w zarybieniach wód i innych działaniach na terenie działanie koła prowadzonych przez Zarząd Okręgu.

...,

UCHWAŁA nr 1

Walnego sprawozdawczego zgromadzenia członków koła PZW w Dorohusku 

z dn. 11-02-2018r. w sprawie działalności organizacyjnej i finansowo-rzeczowej

na podstawie § 54 ust. 1,2,6,7 statutu PZW uchwala się co następuje:

 1. Przyjmuje się sprawozdania zarządu koła z działalności za rok 2017;

 2. Przyjmuje się sprawozdanie sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2017;

 3. Przyjmuje się informację sądu koleżeńskiego za rok 2017;

 4. Udziela się absolutorium dla zarządu koła za działalność w roku 2017;

 5. Uchwala się plan działania i budżet na rok 2018;

 6. Uchwala się opłatę dodatkową na rok 2018 w wysokości 5 zł od członków koła powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem młodzieży uczącej się do 24 lat z przeznaczeniem na działalność koła w zakresie organizacji "festynu z okazji Dnia Dziecka", "pikniku rodzinnego" i udziału koła w XXXVII Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w roku 2019;

 7. Uchwala się, począwszy od roku 2019, dobrowolną składkę wysokości 5 zł z przeznaczeniem na działalność koła w zakresie organizacji "festynu z okazji Dnia Dziecka", "pikniku rodzinnego" i udziału koła w kolejnych finałach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 8. Przyjmuje się następujące wnioski wędkarzy koła zgłoszone w czasie obrad walnego zebrania kierowane do Zarządu Okręgu PZW w Chełmie przedstawione w załączniku.

.......

WNIOSKI DO ZARZĄDU OKRĘGU PZW W CHEŁMIE

1.	W celu ochrony dużych osobników poszczególnych gatunków ryb wnioskuje się o
 wprowadzenie na zalewie Husynne górnego wymiaru ochronnego dla szczupaka
 od 90 cm, karpia od 70cm i okonia od 35 cm.
2.	Wnioskuje się, aby ZO wypracował w ramach współpracy PSR bardziej łagodny
 sposób egzekwowania od wędkarzy obowiązku dokonywania wpisów w zezwoleniu
 „daty” i „łowiska” aby np. przy pierwszym przypadku braku wpisu wędkarz nie był
 karany mandatem, a strażnik zastosował pouczenie z adnotacją w zezwoleniu. 
3.	Pomimo negatywnego rozpatrzenia poniższego wniosku w roku 2017 jak i latach
 poprzednich, przez komisję organizacyjną Zarządu Okręgu w Chełmie i zatwierdzeniu
 jej przez Prezydium Zarządu Okręgu 5 czerwca ub.r., ponawiamy swój wniosek, który
 jest zbieżny z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dn 21-11-2017r
. w sprawie kierunków działania PZW w latach 2017-2021, punkt A-II-5. 
	W celu usprawnienia przepływu informacji na linii okręg-koła, koła-okręg oraz
 zmniejszenia kosztów korespondencji proponujemy aby zmaksymalizować
 przesyłanie dokumentów i informacji do zarządów i poszczególnych osób funkcyjnych
 drogą elektroniczną. Proponujemy aby każde koło i osoba pełniąca funkcję
 w strukturach okręgu określiły się czy przystały by na korespondencję elektroniczną. 
W przypadku akceptacji takiego rozwiązania podane zostały by adresy mail do Biura
 Zarządu Okręgu. Biuro określiło by jakie dokumenty można przesyłać określając
 wszelkie uwarunkowania ich przesyłania np. wielkość, typ, format itp. 
4. 	W związku z wytycznymi w/w uchwały, punkt A-II-4 wnioskujemy, aby Zarząd
 Okręgu monitował do odpowiednich komórek Zarządu Głównego, na podstawie opinii
 użytkowników prezentacji na szczeblu kół i okręgu, o podniesienia jakości
 funkcjonowania portalu internetowego PZW w zakresie edytora tekstu, np. brak
 możliwości „wklejania tabel”, automatycznej kontroli pisowni, trudności zmiany rodzaju
 czy wielkości czcionki „wklejonego” tekstu itp., do poziomu edytorów tekstu innych
 dostępnych i używanych programów komputerowych.
5.	Dlaczego, pomimo wyraźnego zakazu zamieszczania na stronie internetowej 
okręgu informacji z kół, wydanego przez Prezesa ZO, aby nie „zaśmiecać” strony
 okręgowej, w dalszym ciągu zamieszczane są wewnętrzne, nie związane z innymi 
kołami i wędkarzami, informacje z niektórych kół. 
	Wnioskujemy, aby na stronie internetowej okręgu były zamieszczane wyłącznie 
ogłoszenia z kół dotyczące organizacją przez koła otwartych zawodów wędkarskich.
6.	Wnioskuje się, aby Okręgowa Komisja Odznak lub Zarząd Okręgu w określonych
 przypadkach, wypełniały zapisy „Regulaminu nadawania odznak honorowych
 i okolicznościowych PZW”, w przypadkach negatywnego rozpatrzenia wniosku 
o nadanie odznak PZW, tj. przesyłała do wnioskodawców uzasadnienia negatywnego
 rozpatrzenia wniosków - rozdział 2, pkt 18 regulaminu.

 

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty