Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Regulamin Okręgowych Towarzyskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2009.
Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
z dnia 5 sierpnia 2009

Włocławek, dnia 05 sierpnia 2009r.


R E G U L A M I N O K R Ę G O W Y C H TOWARZYSKICH
Z A W O D Ó W
W
W Ę D K A R S T W I E S P Ł A W I K O W Y M

O K R Ę G O W E G O K A P I T A N A T U S P O R T O W E G O

O K R Ę G U P Ł O C K O – W Ł O C Ł A W S K I E G O PZWOkręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────REGULAMIN TOWARZYSKICH OKRĘGOWYCH ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PŁOCKO–WŁOCŁAWSKIEGO PZW

1. TEREN ZAWODÓW

Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć możliwie jednakową głębokość.
Odcinek brzegu, przewidziany do rozgrywania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być możliwie równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników ( kładka, ostroga, występowanie zaczepów na dnie akwenu wodnego, itp.) teren ten oraz stanowiska wędkarskie należy wyłączyć z wędkowania.
W przypadku występowania stanowisk nierównowartościowych pod względem gatunków, wielkości i ilości ryb w łowisku, Okręgowy Kapitanat Sportowy
(Rejonowy Kapitanat Sportowy w Płocku) Okręgu Płocko Włocławskiego PZW podejmować będzie decyzje o przeprowadzeniu zawodów indywidualnych jednoturowych z podziałem na sektory, a wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustalane będą każdego podanych dalej wg odrębnych zasad.
Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15
metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna
uwzględniać specyfikę łowiska.
Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o
szerokości od 1 do 2 metrów.
W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych w różnych kategoriach
pomiędzy sektorami nie muszą być wyznaczone strefy neutralne.

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko,
żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce
(łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden
haczyk.
Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Zasada ta dotyczy wszystkich metod łowienia. W zależności od kategorii zawodników obowiązują limity maksymalnej długości wędki:
- kadeci - 10,0m
- kobiety, juniorzy (do 18 lat) - 11,5m
- seniorzy, młodzież (do 22 lat) - 13,0m.


Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymana w ręku lub umieszczoną na podpórce -„supporcie”, z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji, do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnica obręczy siatki
powinna wynosić minimum 40cm, a jej długość minimum 2,5 metra.

2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platforma o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać(siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą. Jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (tą decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycone substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry żywych lub martwych ryb ( także jako dodatków do zanęty). Substancje samoutwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie z przynętami naturalnymi.
Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedną turę - na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia - wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itd. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty i łowienia wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
Zanęty muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach z podziałką. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka, o ile nie są one dostarczone przez organizatora. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja
techniczna nie później niż na 40 minut przed 2 sygnałem zawodów.
Komisja ta może również przeprowadzać sprawdzanie długości używanych wędzisk w trakcie kontroli zanęty lub bezpośrednio po piątym sygnale zawodów.
Skład Komisji Technicznej:
sędzia sektorowy;
sędzia kontrolny,
sędzia wagowy.
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną.Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości,
- zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o udo, wiadro, ect.. Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, a kula może być formowana przy użyciu obu rąk.
Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce.
W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zestawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędki określonej w punkcie 2.1.
W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów ( mężczyzn i kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek), kadetów. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

3.2. Zawody indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone na jeden ze sposobów:
- zawody jednoczesne – indywidualne, drużynowe dla wszystkich kategorii są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i miejscu,
- zawody niejednoczesne – są rozgrywane jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscu.

3.3. Zawody wieloturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

3.4. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk.
Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. Za zgodą uczestników zawodów można odstąpić od tej zasady i przesunąć czas losowania stanowisk.

3.5. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub niekorzystnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby jednak była ona uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym, ustalonym wcześniej, sygnałem.
W przypadku losowego przerwania tury zawodów przed upływem 1,5 godz., tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika lub rozegrana od nowa, w innym terminie, wyznaczonym przez organizatora zawodów.

3.6. Po wylosowaniu stanowiska, zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska
i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i
korzystać z pomocy innych osób.

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

Sędzia Główny zawodów może wyrazić zgodę zawodnikom na wejście na stanowiska po zakończonym losowaniu stanowisk.

Obowiązują następujące sygnały:

I sygnał – na 120 min. Przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na
stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.
Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko,
II sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
III sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
IV sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
V sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów.

3.7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska ( nie wolno łowić w obrębie pasów neutralnych).

3.8. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu – rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

Zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- mycia rąk w łowisku przed drugim sygnałem,
- wrzucania do łowiska zanęty po piątym sygnale, - po pierwszej turze zawodów wieloturowych,
- używania echosond, także podczas treningu,
- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka.

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy - w kategorii
kobiet i kadetów - w nieprzekraczalnym czasie 30 minut od pierwszego sygnału.

3.9. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 5 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener po pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika przez okres pierwszych 30 minut i może mu wyłącznie udzielać porad ustnych.
W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem elementów od złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi
rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

W zawodach (dotyczy kategorii kadetów) za zgodą sędziego głównego, trener po
pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika przez okres trwania zawodów, udzielając mu porad ustnych.

3.10. Po zakończeniu zawodów ( po 5 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – kierownik, trener drużyny) może być obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową (lub inny dokument), akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

3.11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, podczas mierzenia gruntu lub po sygnale kończącym zawody,
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,
- łowienie tzw zestawem przegruntowanym,
- nęcenie zanętą ciężką po trzecim sygnale oraz za nieregulaminowe formowanie zanęty lekkiej, mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,
- wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt i przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie
odprawy technicznej.

W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników, po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego,
- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów poza godzinami zawodów.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych, zgodnie R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast zostają wypuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych i objętych ochroną gatunkową. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu:
- przepłynęła granicę stanowiska zawodnika,
- odpięła się z haczyka, pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

W powyższych przypadkach, ryba nie zaliczona do połowu przez sędziego, powinna zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona.

4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

5. PUNKTACJA

5.1. Zawody jednoturowe jednosektorowe.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się na podstawie ilości punktów uzyskanych przez zawodnika za złowione ryby ( 1 punkt za każdy gram). Większa ilość punktów decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej ilości punktów przyznaje się miejsca ex aeguo.
Zawodnicy, którzy nie złowili ryby, klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu ( numer kolejny ostatniego, startującego w danej kategorii zawodnika).
Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są klasyfikowani.

5.2. Zawody wieloturowe jednosektorowe

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając miejsca zajęte przez zawodników w poszczególnych turach zawodów. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika w klasyfikacji końcowej.

5.3. Zawody jednoturowe wielosektorowe

5.3.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorach ustala się tak, jak w zawodach jednosektorowych, z tą różnicą, że zawodnicy, którzy nie złowili ryby klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu ( numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii + 1).

5.3.2. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się poprzez porównanie miejsc zajętych w sektorach ( I w A; I w B; I w C; II w A; II w B; II w C itd.). W wyniku tego porównania, o wyższym miejscu w klasyfikacji indywidualnej zawodów decyduje większa ilość punktów za złowione przez zawodnika ryby.
Przy równej ilości punktów za złowione ryby, przyznaje się miejsca ex aeguo.
Gdy porównywanie (jak wyżej) par miejsc zajętych w sektorach jest niemożliwe ( np. z powodu nie złowienia ryb przez zawodników w którymś z sektorów) dalsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodów zajmują zawodnicy, którzy złowili ryby wg punktacji za wagę ryb.
Zawodnicy, którzy nie złowili ryby, klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego, startującego w danej kategorii, zawodnika),
Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są klasyfikowani.

5.3.3. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając miejsca zawodników drużyny, jakie zajęli w poszczególnych sektorach uzyskane w turach zawodów.

5.4.4. Zawodnicy, którzy nie złowili ryb, klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1).Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW
─────────────────────────────────────────────

5.4. Zawody wieloturowe wielosektorowe.

5.4.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając miejsca zajęte przez zawodnika w sektorach w poszczególnych turach zawodów. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Przy jednakowej sumie miejsc o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów ( waga ryb) uzyskanych przez zawodnika w zawodach.

5.4.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając miejsca zawodników drużyny, które zajęli w poszczególnych sektorach, uzyskane w turach zawodów.

5.4.3. Zawodnicy, którzy nie złowili ryb klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu
(numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym w danej kategorii wiekowej sektorze + 1).
5.4.4. Zawodnik zdyskwalifikowany w turze lub turach zawodów nie jest klasyfikowany.

5.5. Punkty karne.

5.5.1. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga tych ryb. Punkty te odliczane są od ilości punków za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.

5.5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5% od ilości uzyskanych punktów.Opracowało: Kolegium Sędziowskie Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty