Tweety na temat @pzworgpl

Przepisy

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe (*). Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

 

Informujemy, że na obecną chwilę nie ma uregulowań prawnych, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu egzaminacyjnego przez internet. Serwis www.kartawedkarska.pl powstał, aby zarówno wspomóc proces przygotowania do egzaminu oraz wstępnego egzaminowania kandydatów na wędkarzy, jak i sprawdzić wiedzę już wędkujących.

 

Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (**), z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili zezwolenie na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

 

(*) Przypominamy, że karty wędkarskie wydane przed dniem 1 lipca 1985 r. utraciły swoją ważność z dniem 31 grudnia 1987 r. Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1985 Nr 21, poz. 91) ważnymi kartami wędkarskimi są wszystkie karty wydane po dniu 1 lipca 1985 r. W związku z powyższym ważnymi kartami wędkarskimi są te, które zostały wydane przez:

1.   Polski Związek Wędkarski, w okresie od 1 lipca 1985 r. do 31 stycznia 1997 r.,

2.   Wojewodów, w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.,

3.   Starostów Powiatowych, od dnia 1 stycznia 1999 r. do chwili obecnej.

Przypominamy również o obowiązku wymiany kart wędkarskich, które uległy zniszczeniu, są nieczytelne lub posiadają nieaktualne dane. Wymiany karty wędkarskiej można dokonać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

(**) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Linki do obowiązujących aktów prawnych:

Ustawa o rybactwie śródlądowym
Ustawa o rybołówstwie morskim

 

oraz Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW