Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

                                                   REGULAMIN - Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

 

1.0. Cel wprowadzenia regulaminu.

1.1. Pobudzenie Kół PZW do aktywnej pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżą młodszą.
1.2. Przystosowanie regulaminu Okręgowego do regulaminu Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich.
1.3. Wczesne wyłanianie kandydatów (okręgowej kadry młodzieżowej) do przyszłej reprezentacji Okręgu na Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich.
1.4. Stworzenie równych szans dla chłopców z tych samych grup wiekowych i dziewcząt względem chłopców, przez stosowanie preferencji punktowych.

2.0. Uczestnictwo w zawodach.

2.1. W zawodach uczestniczy młodzież - kadeci do lat 16. Liczy się rok urodzenia. Dolną granicę wieku uczestników zawodów ustala się na 10 lat.
2.2. W zawodach uczestniczą drużyny 3-osobowe z Kół PZW Okręgu Kieleckiego.
2.3. Małe Koła, prowadzące skromniejszą działalność z młodzieżą, nie posiadające kompletnych drużyn, mogą zgłaszać pojedynczych zawodników i zawodniczki, lecz w liczbie nie większej, niż 3 osoby.
2.4. Koło PZW może zgłosić jedną drużynę wg. określonych zasad.
2.5. Zgłoszenie do zawodów musi posiadać: nazwisko i imię uczestnika, pełną datę urodzenia. Zgłoszenie musi być przesłane na piśmie lub przekazane telefonicznie w terminie wyznaczonym przez Okręg.
2.6. Zgłoszone zawodniczki i zawodnicy przez Koła, będą startować w następujących grupach wiekowych:
        SEKTOR A - 12 lat
        SEKTOR B - 14 lat
        SEKTOR C - 16 lat

2.7. W poszczególnych sektorach wiekowych, zawodnik młodszy może zastąpić starszego, lecz starszy nie może zastąpić młodszego.
2.8. Każdorazowo w danym roku, Koła będą informowane, które roczniki urodzenia uczestników zawodów, będą obowiązywać w poszczególnych sektorach.
2.9. Zawodnicy zgłoszeni w inny sposób np. trzech lub dwóch zawodników w jednej kategorii wieku, nie będą sklasyfikowani jako drużyna,a jedynie indywidualnie.
2.10. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać legitymację PZW z aktualnymi opłatami. Uczestnicy, którzy ukończyli 14 lat, muszą posiadać kartę wędkarską.

3.0. Organizacja, miejsce, czas i przebieg zawodów.

3.1. Za organizacje Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich odpowiada Okręgowa Komisja Sportowa i Okręgowa Komisja ds. Młodzieży.
3.2. Gospodarz obiektu - akwenu wodnego na którym organizowane są zawody, ma obowiązek udzielić daleko idącej pomocy - organizatorom zawodów, po wcześniejszych uzgodnieniach.
3.3. Przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Młodzieży lub upoważniony członek Komisji, obligatoryjnie wchodzi w skład głównej Komisji Sędziowskiej Zawodów.
3.4. O miejscu i czasie zorganizowania zawodów, decyduje Okręgowa Komisja ds. Młodzieży, w porozumieniu z Komisją ds. Sportu.
3.5. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, zawody odbywać się będą na akwenach przydatnych do tego typu zawodów.
3.6. Okręgowe Zawody Spławikowe dla Młodzieży odbywać się będą w drugiej lub trzeciej dekadzie maja, każdego roku.
3.7. Czas trwania zawodów - jedna tura ( 1 x 3 godz.) lecz z przyczyn losowych mogą być skrócone, ale nie więcej niż o 1,5 godz.W razie dłuższego   skrócenia zawodów, przewiduje się kontynuację zawodów, po ustaniu przyczyny przerwania zawodów.
3.8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz za zgodą opiekunów - trenerów wszystkich drużyn czasy pomiędzy sygnałami wejścia  na stanowisko, kontrola zanęt oraz wolno nęcić mogą zostać skrócone. Krótsze czasy pomiędzy sygnałami mogą zostać również ustalone przez Komisję ds. Młodzieży, o czym Koła powinny zostać powiadomione pisemnie w komunikacie wraz z harmonogramem dotyczącym Olimpiady.

4.0. Sprzęt użyty w zawodach, metoda połowu ryb, inne uregulowania.

4.1. W sektorach: A i B obowiązuje limit maksymalnej długości wędki 10 m., w sektorze C - max. 11,5 m.
4.2. Metoda połowu ryb - spławikowa.
Obciążenie wyważające spławik - łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika. Dopuszcza się przegruntowanie zestawu, lecz nie może być takie, że spławik podczas połowu, będzie w pozycji leżącej.
4.3. Dopuszcza się pomoc opiekuna, trenera zespołu (tylko jednej osoby):
  a/ we wszystkich sektorach, w czasie pierwszych 30 minut od sygnału wejścia na stanowisko, przy rozłożeniu platformy wędkarskiej oraz w  niezbędnym zakresie, w sytuacjach losowych, gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie.
  b/ w sektorach A i B przy organizowaniu stanowiska i rozkładaniu pozostałego sprzętu jak wędziska, siatka, podbierak, parasol, krzesełka. W trakcie trwania zawodów dopuszcza się montaż/wymianę splątanego zestawu, uszkodzonej lub zakleszczonej wędki, a także w przypadku dużej trudności z wypięciem haczyka przy użyciu wypychacza, celem jak najszybszego uwolnienia ryby. O takich czynnościach opiekun/trener powinien uprzednio poinformować sędziego. W tym i podobnych, nagłych przypadkach oprócz opiekuna/trenera, pomocą zawodnikowi - dziecku może służyć także będący w pobliżu sędzia. 

  c/ kategorycznie zabrania się udzielania bezpośredniej, fizycznej pomocy w takich czynnościach jak: gruntowanie łowiska, nęcenie, łowienie ryb-trzymanie wędki, holowanie ryby, lądowanie lub podbieranie oraz wrzucanie do siatki złowionej ryby. W tych wypadkach mogą być stosowane tylko porady ustne."                                                                                                                           4.4. W odniesieniu do ilości zanęty suchej w stanie namoczonym i zanęty żywej (ochotka, biały robak lub inne dopuszczalne) maja zastosowanie przepisy „Zasad i Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW", jak również do innych spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem.
4.5. Zabrania się jakiegokolwiek wnoszenia na stanowisko sprzętu, zanęt, przynęt itp. , po II sygnale „"kontrola zanęty".

5.0. Klasyfikacja - punktacja.

5.1. Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
5.2. Klasyfikacja indywidualna - wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze  ustala się na podstawie liczby punktów „wagowych" uzyskanych przez zawodnika lub zawodniczkę. Przy jednakowej ilości punktów decyduje wiek i płeć. Zawodnik młodszy ma pierwszeństwo, a dziewczynka ma pierwszeństwo nad chłopcem, bez względu na wiek.
5.3. Klasyfikacja drużynowa - ustala się dodając numery zajętych miejsc zawodników drużyny, które zajęli w swoich sektorach.Mniejsza suma miejsc (tzw. punktów ujemnych) decyduje o wyższym miejscu drużyny. Przy równej sumie miejsc decyduje większa suma punktów drużyny. Przy dalszej równości decyduje data urodzenia najmłodszego zawodnika w drużynie. W sektorze A zawodnik młodszy promuje swoją drużynę na wyższe miejsce w klasyfikacji. W drużynach mieszanych składających się z chłopców i dziewcząt, drużyna otrzymuje preferencyjne punkty tj. „1 ujemny pkt." za dziewczynkę.

6.0. Nagrody i wyróżnienia.

6.1. Trzy pierwsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy, a zawodnicy tych drużyn dyplomy. Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej otrzymują dyplomy.
6.2. W miarę posiadanych środków finansowych lub wsparcia sponsorskiego, dopuszcza się możliwość uhonorowania zwycięzców indywidualnych drobnymi upominkami rzeczowymi.

7.0. Przepisy dot. dyscypliny rzutowej i testu sprawnościowego

7.1. Kolejną dyscypliną Okręgowej Olimpiady jest trójbój spinningowy, który jest rozgrywany i punktowany zgodnie z Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Rzutowym. Zaleca się udział wszystkich uczestników zawodów spławikowych. Prawo startu ma także młodzież do lat 16, która nie brała udziału w zawodach wędkarskich.
7.1. Prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy. W miarę posiadanych środków finansowych lub wsparcia sponsorskiego, dopuszcza się możliwość uhonorowania zwycięzców drobnymi upominkami rzeczowymi.
7.2. Ostatnią konkurencją Okręgowej Olimpiady jest test sprawnościowy polegający na rzutach piłeczką tenisową do tarczy Arenberga. Zasady rozgrywania i punktację prowadzi się na podstawie Regulaminu Rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich wydanego przez Zarząd Główny PZW, w przepisach dotyczących tej konkurencji.
7.3. Prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy. W miarę posiadanych środków finansowych lub wsparcia sponsorskiego, dopuszcza się możliwość uhonorowania zwycięzców drobnymi upominkami rzeczowymi.

8.0. Przepisy końcowe

8.1. Klasyfikacja generalna polega na indywidualnej punktacji ujemnej sumy zajętych miejsc z trzech konkurencji Olimpiady. Im niższa suma, tym wyższa lokata. Na tej podstawie będą typowane osoby do uczestnictwa w Obozie Młodzieżowym organizowanym przez Zarząd Okręgu oraz do składu w drużynie reprezentującej Okręg Kielecki w cyklu Ogólnopolskich Olimpiad.
8.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
8.3. Zmiany regulaminu może dokonać Komisja ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w przypadkach zmian obowiązujących regulaminów sportu wędkarskiego lub innych uzasadnionych przyczyn. Zmiany mogą być wprowadzone wyłącznie przed lub po zakończeniu edycji rozgrywek pucharowych.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin