Koło PZW RZEMIEŚLNIK
http://www.pzw.org.pl/kolorzemieslnik

Składki

WYKAZ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2017.

Składki | 2017-01-14 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

                            UCHWAŁA NR 186

Z dnia 04.10.2016 r.   w sprawie ustalenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz innych opłat  w Okręgu PZW Kraków na rok 2017     1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków  

Dla członka PZW

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N" 140 zł 75 zł nr 1
Pełna  „P" 260 zł 135 zł nr 1 i  2
Uczestnika 25 zł nr 1 i  2
Dla osoby niezrzeszonej 650 zł nr 1 i  2

  a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)    Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW  oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

d)    Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie  

2. Uprawnieni do nabycia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód;  

Ulgowej są; ·       

  młodzież szkolna, studenci 16-24 lat, ·        

członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

  • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

  Uczestnika jest; ·        

młodzież  do lat 16   3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie   Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:  

Nazwa składki (dla członka PZW) Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;
Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;
Składka uzupełniająca „U" 120 zł nr 1 i  2

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie.

c)     Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

 
Rodzaj składki okresowej (opłaty) Wysokość składki(opłaty) okresowej Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;
Składka jednodniowa (członkowie PZW) 30 zł nr 1 i  2
Składka trzydniowa (członkowie PZW) 70 zł nr 1 i  2
Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej) 60 zł nr 1 i  2

a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę okresową trzydniową  w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP".

b)    Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

c)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

d)    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

e)     Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

f)     Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

g)    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2017 r.

h)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.  

5.Opłata za postój przyczep campingowych

 
Rodzaj składki Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 1,2 i 3.
Opłata jednodniowa 20 zł
Opłata miesięczna 300 zł

    ·         Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków  

6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

  Wysokość opłaty
Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,) bezpłatnie
Pozostali* 25 zł.

  *  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.          

     

                              WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2017   Załącznik nr 1

 
Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek" Cedron -od źródeł do ujścia Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem; - oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych Drwinia Długa -od źródeł do ujścia Drwinka -od źródeł do ujścia Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki Regulka - od źródeł do ujścia Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas - Brodła do ujścia Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska" do ujścia Serafa -od źródeł do ujścia Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia Sosnówka - od źródeł do ujścia Stradomka -od źródeł do ujścia Szreniawa -od źródeł do do ujścia Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem; -oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby  z wyłączeniem; - części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym , - oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych -zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol -oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz" w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wiślisko Czernichów Zbiornik Bagry Wielkie Zalew Budzyński - brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń Zbiorniki Brzegi nr 1, 2, 3 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14  

  Załącznik nr 2   Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2,3,9 Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)     Uwaga !  Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,2,3,7,9,12 i 13 udostępnione są do amatorskiego połowu ryb do dnia       16.06.2017 r., połów ryb po tym terminie uzależniony jest od podpisania umowy z UMK.

Załączniki