Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki ZO PZW obowiązujące w 2018 roku

 

 

 

Składki Okręgu PZW w Koszalinie na 2018 rok

 

 

 

 

 

1.      Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody) :

 

 

 

·         składka podstawowa                                   - 220,00 zł      

 

·         składka ulgowa I                                          - 132,00 zł      

 

·         składka ulgowa II                                        -   88,00 zł      

 

·         składka członka uczestnika                         -   55,00 zł      

 

 

 

2.      Wody nizinne:  

 

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 

                                       

 

·         składka podstawowa                                   -  190,00 zł     

 

·         składka ulgowa I                                          -  114,00 zł    

 

·         składka ulgowa II                                        -    78,00 zł     

 

·         składka członka uczestnika                         -    46,00 zł     

 

·         składka całoroczna na 1 jezioro                  -  140,00 zł     

 

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.

 

 

 

3.      Składka uzupełniająca do składki pełnej :         -   30,00 zł

 

 

 

4.      Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:

 

·         za 1 dzień                                                    -   30,00 zł      

 

·         za 3 dni (kolejne)                                        -   60,00 zł      

 

·         za 7 dni (kolejne)                                        -   80,00 zł      

 

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 100,00 zł      

 

5.      Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:

 

·         za 1 dzień                                                    -   50,00 zł      

 

·         za 3 dni (kolejne)                                        -   99,00 zł      

 

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 120,00 zł      

 

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 160,00 zł      

 

6.      Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:

 

·         za 1 dzień                                                    -   61,00 zł                 

 

·         za 3 dni (kolejne)                                         - 110,00 zł      

 

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 125,00 zł      

 

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 150,00 zł      

 

7.      Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:

 

·         za 1 dzień                                                    -   90,00 zł      

 

·         za 3 dni (kolejne)                                        - 150,00 zł      

 

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 200,00 zł      

 

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 260,00 zł      

 

8.      Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

 

·         wody nizinne                                                - 400,00 zł     

 

·         wody górskie                                                - 450,00 zł     

 

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2018 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)

 

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2018 r. w macierzystym okręgu.

 

 

 

I.      Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

 

·         do 18 lat                                                       -  bezpłatnie

 

·         powyżej 18 lat                                             - 50,00 zł

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 

 

 

II.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:

 

1)        100 % ulgi

 

·         Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

 

2)        Składka ulgowa I 

 

·         Młodzież 16- 24 ucząca się i studenci (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),

 

·         odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW ( po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

 

·         mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek),

 

·         osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)

 

·         renciści i emeryci o dochodach poniżej 1200,00 zł ( brutto) – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

 

3)        Składka ulgowa II 

 

·         członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),

 

·         osoby od 75 roku życia,

 

 

 

4)        Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 

·         młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2018 r.

 

·         współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2018 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.

 

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

 

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

 

Okręg PZW Szczecin – SZN,

 

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

 

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.        

 

 

 

 

 

Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok

 

 

 

 

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)       członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3)       mężczyźni od 65 lat życia,

4)       kobiety od 60 roku życia

43,-

 

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1)       członkowie uczestnicy do lat 16

2)       członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1)       członka zwyczajnego PZW

2)       członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

 

 

Uwaga:

 

1.      Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

 

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

 

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

 

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW

 

każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

„Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego nie wykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin