Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki ZO PZW obowiązujące w 2020 rok

UCHWAŁA NR 45/ZO/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 30 września 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w 2020 roku.

 

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 

§ 1.

 

I.      Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 

1.      Wody nizinne:(wszystkie metody)

·         składka niepełna                              -  200,00 zł

·         składka ulgowa I                             -  120,00 zł

·         składka ulgowa II                           -    82,00 zł

·         składka członka uczestnika             -    48,00 zł

·         składka całoroczna na 1 jezioro      -  145,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika).

 

2.      Wody górskie – składka roczna pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody):

·         Składka pełna                                  -  230,00 zł

·         składka ulgowa I                             -  140,00 zł

·         składka ulgowa II                           -   92,00 zł

·         składka członka uczestnika             -   58,00 zł

 

3.      Składka uzupełniająca do składki pełnej :

-   30,00 zł

4.      Składka okresowa okręgowa niepełna na wody nizinne dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -   30,00 zł

·         za 3 dni (kolejne)                            -   60,00 zł

·         za 7 dni (kolejne)                            -   80,00 zł

·         za 14 dni (kolejnych)                      -   115,00 zł

5.      Opłata niepełna dla nie zrzeszonych na wody nizinne:

·         za 1 dzień                                        -    50,00 zł

·         za 3 dni (kolejne)                            -   100,00 zł

·         za 7 dni (kolejne)                            -   120,00 zł

·         za 14 dni (kolejne)                          -   160,00 zł

6.      Składka okresowa okręgowa pełna na wody górskie dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -    61,00 zł

·         za 3 dni (kolejne)                             -   110,00 zł

·         za 7 dni (kolejne)                            -   125,00 zł

·         za 14 dni (kolejnych)                      -   150,00 zł

7.      Opłata pełna dla nie zrzeszonych na wody górskie:

·         za 1 dzień                                        -     90,00 zł

·         za 3 dni (kolejne)                            -   150,00 zł

·         za 7 dni (kolejne)                            -   200,00 zł

·         za 14 dni (kolejnych)                      -   260,00 zł

8.      Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

·         Opłata niepełna (wody nizinne, wszystkie metody)

                                                         -  400,00 zł

·         Opłata pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)

                                                         -  450,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2020r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2020 r. w macierzystym okręgu.

 

II.      Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

·         do 18 lat                                     -  bezpłatnie

·         powyżej 18 lat                           - 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

1)      100 % ulgi

-        Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

 

      2) Składka ulgowa I

-        Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).

-        Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

-        mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą  60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),

-        osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),

-        renciści o dochodach poniżej 1200,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

 

         3)  Składka ulgowa II

-        członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami   (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).

-        osoby od 75 roku życia.

 

  4)  Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

-        młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2020 r.

-        współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2020 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.       

 

IV.      Dokonać podziału składki członkowskiej na 2020 rok :

 

a)      Zarząd Główny                                              - 10 %

b)      Zarząd Okręgu                                               - 55 %

c)      Koła PZW w Okręgu Koszalińskim             - 35 %

          

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura OPZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i księgowej – kasjer kol. Jadwidze Ogonowskiej z Działu Finansowo Księgowego Biura OPZW w Koszalinie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr  159/IX/2019  ZG PZW

z dnia 20 września 2019 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2020 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr  159/IX/2019 ZG PZW

z dnia  20 września  2019 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

 

 

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

Uwaga:

 

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego nie wykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin