Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska nr 639 Jastrzębie Dolne

Regulamin łowiska specjalnego Jastrzębie Dolne nr 639                                                                                                                                                            
I. Lokalizacja oraz typ łowiska:
Łowisko specjalne Jastrzębie Dolne nr 639 o łącznej powierzchni 4,8 ha składa się ze zbiorników 
nr I i II położone jest w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wodzisławskiej. Łowisko jest typu mieszanego.
II. Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska specjalnego Jastrzębie Dolne nr 639 jest Koło PZW nr 81 Moszczenica z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Katowickiej 15.
III. Zasady wędkowania i zachowania wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską po nabyciu
zezwolenia na amatorski połów ryb na wędkę na łowisku specjalnym nr 639 Jastrzębie Dolne na dany rok kalendarzowy.
2. Obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.
Ryby limitowane przeznaczone do zabrania musza być wpisane do rejestru natychmiast po złowieniu
i wołżeniu do siatki.
Pozostałe gatunki ryb należy wpisać po zakończeniu połowu, przed opuszczeniu stanowiska wędkarskiego.
3. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu jednego zbiornika oraz jednego oznaczonego numerem stanowiska
4. Zabrania się stosowania zdalnie sterowanego sprzętu pływającego do wywozu zanęt i przynęt

5. W trakcie połowu wędkujących obowiązuje posiadanie podbieraka, siatki z obręczami(długość siatki minimum 2 m),miarki, wypychacza, maty ochronnej do odchacznia ryb        

 (w trakcie połowu mata ochronna musi być rozłożona w obrębie stanowiska)
6. Połów metodą na żywca dozwolony jest tylko z użyciem ryb wymiarowych pozyskanych bezpośrednio  
na łowisku Jastrzębie Dolne. Wędkarz w takcie połowu metodą na żywca może posiadać w sadzyku lub siatce do 10 szt. żywca o wymiarze do 20 cm.
7. Na łowisku obowiązuje: 
- zakaz podmiany złowionych ryb znajdujących się w siatce,
- zakaz patroszenia ryb w obrębie całego łowiska
- zakaz kąoieli i pływania sprzętem pływającym,
- zakaz biwakowania
- zakaz zaśmiecania, niszczenia krzewów oraz umocnień brzegowych
- zakaz samowolnej budowy i przebudowy stanowisk. 
8. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach
tj. prac wykonywanych na stawach, zarybień oraz podczas organizowania  zawodów wędkarskich.
Informacja o zamknięciu łowiska do wędkowania będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła.
9. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w "Ogulnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogulnodostępnych od 2020 r" Wędkujący w trakcie kontroli zobowiązani są do okazania dokumentów wędkarskich, zezwolenia i złowionych ryb a także odpowiednim uprawnionym służbom (Policji,PSR,Straż Leśna) środków transportu, wszelkich pojemników i toreb.
10. Naruszenie zasad zawartych w regulaminie łowiska specjalnego Jastrzębie Dolne nr 639 a także 
nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia
bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także odmowę jego sprzedaży w następnych latach.
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w siedzibie Koła PZW nr 81 Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Katowickij 15 w dniach od stycznia do końca kwietnia - w każdą środę od godz. 13.00 do godz. 16.00
od maja do grudnia - w pierwszą środę po 15-tym dniu miesiąca od godz. 13.00 do godz. 15.00
2. Ogranicza się ilośc sprzedaży zezwoleń rocznych do 140 sztuk.
3. Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają dotychczasowi ich posiadacze. Członkowie PZW chcacy nabyć zezwolenie po raz pierwszy moga to uczynić w przypadku wolnych miejsc po 15 marca.
4. Wysokość składki wynosi : 500 zł roczna opłata normalna dla członka PZW, który 
nabywa zezwolenie po raz pierwszy, 400 zł roczna opłata normalna dla członka PZW przy zwrocie
zezwolenia z roku poprzedniego, 100 zł roczna opłata młodzieżowa ( do 18 roku życia ) członka PZW.
5. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.
V. Godziny otwarcia łowiska:                                                                                       
Łowisko licencyjne Jastrzębie Dolne nr 639 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.
VI. Postanowienia szczegółowe:
1. Łączna ilość zanęt nie może przekroczyć 2 kg na dobę ( nie dotyczy ziemi i gliny )
2. Z łowiska można zabierać tylko następujące gatunki ryb: karp,amur,szczupak,sandacz,płoć,wzdręga.
3. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiornka Jastrzębie Dolne
 a. zezwolenie normalne dla członka PZW: karp,amur,sandacz,szczupak - łącznie 30 szt.
Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie traci swą ważność.
 b. zezwolenie dla młodziży ( do 18  życia ) karp,amur,sandacz,szczupak - łącznie 10 szt.
Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie trci swą ważność.
4. Obowiązują następujące dobowe ( od godz. 00.00 do godz. 24.00 ) oraz tygodniowe
( od poniedziałku do niedzieli ) limity ilościowe ryb do zabrania dla wszystkich wędkujących :
- dobowy:              2 szt. łącznieryb gat. karp,amur,szczupak,sandacz
                                       10 szt. łącznie ryb gat. płoć,wzdręga
- tygodnowy:     4. szt łącznie ryb gat. karp,amur,szczupak,sandacz
5. Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb tj. 2 szt. ryb łącznie z gatunku karp, amur, szczupak lub sandacz 
wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko ( dotyczy to również limitu 
tygodniowego tj. złowienie czwartej sztuki z w/w gatunków łącznie w tygodniu ).
6. Zabrania się zabierania z łowiska następujących gatunków ryb: leszcz,krąp,lin,karaś,okoń,jaź,jesiotr,różanka
7. Ustala się natępujące wymiary ochronne ryb:
 -  karp          -  do 30 cm i od 65 cm 
 - amur         -   do 50 cm i od 85 cm
 - szczupak  -   do 50 cm
 - sandacz -  do 50 cm
 - płoć        -  od 20 cm
 - wzdręga -  do 15 cm i od 20 cm
8. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
- szczupak, sandacz od 01 stycznia do 31 maja.
9. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu metodą spinningową od  01stycznia do 31 maja.
VII.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz " Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r." dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie intrnetowej Okręgu PZW w Katowicach.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.