Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przebudowa budynku „Domu Rybaka” na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.

 

Miejsce realizacji inwestycji: województwo opolskie, powiat opolski, gmina Ozimek, 46-043 Biestrzynnik, miejscowość Biestrzynnik, ul. Poliwoda 18, dz. nr 273/62.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego będącego ilościowym przedmiarem planowanych do wykonania robót oraz dokumentacją budowlaną w wersji elektronicznej stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

1. Dach – wymiana: pokrycia, obróbek, rynien i rur spustowych

2. Fundamenty wewnętrzne

3. Ściany wewnętrzne

4. Słupy i podciągi

5. Strop żelbetowy

6. Kominy systemowe dwukanałowe

7. Posadzka

8. Stolarka i ślusarka otworowa

9. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

10. Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych istniejącej więźby dachowej

11. Izolacja pionowa zewnętrzna

12. Utwardzenie terenu

13. Instalacje elektryczne.

 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, którą przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nie dotyczy budowy schodów zewnętrznych, o których mowa w projekcie budowlanym.

Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku winna być wykonana zgodnie z pozwoleniem nr 409/2019 Starosty Opolskiego z dn. 08.05.2019 r. zatwierdzającym projekt budowlany i udzielającym pozwolenia na budowę znak: BOŚ.6740.359.2019.MB (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz Postanowieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z dn. 24.04.2019 r. znak: ZN.5152.62.2019.PG (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

 

Waga

1.

Cena netto

80%

2.

Długość okresu gwarancji

20%

3.

 

 

 

 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

 

1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 80%

Maksymalna ilość punktów: 80 pkt

Zasady punktacji: Iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy × 100, wynik iloczynu mnożymy × waga tj. (0,80).

 

2. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium: 20%

Maksymalna ilość punktów: 20 pkt

Zasady punktacji: Iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem oferty, następnie wynik mnożymy × 100, wynik iloczynu mnożymy × waga tj. (0,20).

 

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena netto oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, a następnie ten który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

 

 

Termin realizacji inwestycji

Termin na realizację zakresu rzeczowego wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia to 23.12.2020 r.

Ww. termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, uniemożliwiających terminowe zakończenie realizacji robót, jak np. zarządzenia przez władze ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, czy wystąpienia innych zaburzeń życia zbiorowego  powstałych w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

Ofertę należy złożyć w:

Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku

 

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 • wartość oferty netto/brutto,
 • wartość poszczególnych robót, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,
 • okres gwarancji (podany w miesiącach) – minimalnie 36 miesiące od bezusterkowego odbioru końcowego,
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • datę sporządzenia.

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 • Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, a nie kosztorys ślepy
 • Dokumentacja budowlana w oryginale do wglądu w biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.


Data publikacji zapytania ofertowego 16.09.2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

 

Zadanie obejmuje roboty budowlane, instalację elektryczną, instalacja sanitarną - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (część 1, 2 i 3) do zapytania ofertowego będącego ilościowym przedmiarem planowanych do wykonania robót oraz ogólnymi charakterystykami obiektu.

 

Osoba do kontaktu ze strony PZW: Jakub Roszuk, tel. 694 600 281, e-mail: kubarosz@interia.pl.

 

Data publikacji zapytania ofertowego 06.02.2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin