Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykonanie prac hydrotechnicznych w OZ Poliwoda

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie prac hydrotechnicznych w OZ Poliwoda”

 

1.    Zamawiający:

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, NIP 754-11-56-361

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Odmulenie kanału wodnego na odcinku 160 mb.

2.       Udrożnienie rzeki Pruszkówka na odcinku 1000 mb.

3.       Udrożnienie około 30 mb starego potoku.

4.       Wyczyszczenie dna rowu na całej długości około 400 mb.

5.       Naprawa rurociągu wodnego: wymiana rur rurociągu, demontaż starych betonowych rur Ø 600, montaż nowych rurK2 SN 8

UWAGA: Zakup materiałów  dot. rurociągu po stronie Zamawiającego

Miejsce realizacji: 46-043 Biestrzynnik, ul. Poliwodzka 16

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

 

Okres gwarancji – minimalnie 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

 

3. Termin realizacji inwestycji:

 

Zadanie należy wykonaćw terminie: do dnia 31.03.2020 r.

 

4. Niezbędna wymagania dot. oferty:

 

1)      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową;

2)      Oferta musi posiadać datę sporządzenia;

3)      Oferta musi zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr tel., NIP;

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5)      Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składaćw Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 02.03.2020 r.do godz. 9:00, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wykonanie prac hydrotechnicznych w OZ Poliwoda”

 

 

7. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 r., w siedzibie Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Osobą udzielającą informacji jest specjalista ds. gospodarczych – Monika Ostrowska nr tel. 602 353 403.

 

8. Informacje dodatkowe:

 

1.       Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

2.       Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

9. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 

1.       Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz na wskazany w ofercie adres e-mail.

2.       Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze jego oferty.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin