Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu ogłasza zapytanie ofertowe na:„Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka" w Turawie"


1.  Zamawiający:


Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, NIP 754-11-56-361


2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Część I -
Wiata o konstrukcji drewnianej, zgodna z załączoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (projekt budowlany, ogólna charakterystyka obiektu i obmiar).

Część II -
Altana Ogniskowa o konstrukcji drewnianej, zgodna z załączoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (ogólna charakterystyka obiektu i obmiar).

Miejsce realizacji: województwo opolskie, powiat opolski, gmina Turawa, 46-045 Turawa, miejscowość Turawa, dz. nr 1/15, k.m.6, obrębu Turawa.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.


Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: projektem budowlanym (jeśli dotyczy), wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą.
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.


3.  Termin realizacji inwestycji:

Zadanie należy wykonać w terminie: do dnia 31.07.2020 r.


4.  Niezbędna wymagania dot. oferty:  

1)      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEIDG (stosownie do formy prawnej działalności firmy oferenta). Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową;

2)      Oferta musi posiadać datę sporządzenia;

3)      Oferta musi zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr tel., NIP;

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (jedynie w odniesieniu do jednej z części przedmiotu zamówienia).

5)      Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania oraz w podziale na część I i część II przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, narzuty, dostawę i rozładunek.


5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  

 

Kryterium

Waga

(%)

Punkty

Cena

60

0-60

Termin realizacji

15

0-15

 

Dotychczasowa współpraca z  PZW

10

0-10

Gwarancja

15

0-15

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

  1. Cena – 60 %
  1. Termin realizacji – 15 %
  2. Dotychczasowa współpraca z PZW – 10 %
  3. Gwarancja – 15 %

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C + D,

gdzie:

Ad. A Ocena punktowa w ramach kryterium Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:


          najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  
A = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  x  60

                cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 60 punktów.

Ad. B Ocena punktowa w ramach kryterium Termin realizacji zostanie dokonana wg następującego

           wzoru:

 

             najmniejsza zaproponowana liczba dni wykonania zamówienia
B =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 15

        liczba dni wykonania zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 15 punktów.

 

Ad. C Ocena punktowa w ramach Kryterium Dotychczasowa współpraca z PZW zostanie dokonana

            w następujący sposób:

 

·         Wykonane prace na rzecz PZW w ostatnich latach (bez uwag) – 10 pkt

·         Wykonane prace na rzecz PZW w ostatnich latach (z uwagami) – 5 pkt

·         Brak – 0 pkt

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów.

 

Ad. D Ocena punktowa w ramach kryterium Gwarancja zostanie dokonana wg następującego

           wzoru:
         

           długość gwarancji wyrażona w miesiącach (ponad minimalną, wynoszącą 36 m-cy)
D = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 15

             najdłuższa gwarancja wyrażona w miesiącach (ponad minimalną, wynoszącą 36 m-cy)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 15 punktów.

6. Łączna ocena ofert:

·      Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A Cena,  Kryterium B Termin realizacji, Kryterium C Dotychczasowa współpraca z PZW oraz Kryterium D Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

·      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryteriach A, B, C, D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 01.04.2020 r. do godz.12:00, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie.8. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. w siedzibie Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Zamawiający zastrzega, iż jeśli w dacie wskazanej powyżej, z uwagi na zagrożenie COVID-19, nie będzie możliwe otwarcie ofert, zostaną one otwarte w dniu 10.04.2020 r. , co nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Osobą udzielającą informacji w postępowaniu jest Specjalista ds. gospodarczych – Monika Ostrowska, nr tel. 602 353 403.

 

9. Informacje dodatkowe:

 

1.       Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

2.       Zależnie od treści ofert Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na realizację w całości przedmiotu zamówienia lub na realizację jedynie części I lub tylko części II przedmiotu zamówienia (zależnie od wyboru Zamawiającego).

3.       Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  

10. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 

1.       Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz na wskazany w ofercie adres e-mail.

2.       Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

załącznik 21 rzut poziomy altana ogniskowa


załącznik 22 rzut wieżby dachowej  altana ogniskowa

załącznik 23 widok altana ogniskowa

załączniki graficzne

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin