Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwały Nr 18 i 19/plenum/2008 z dnia 15.11.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-11-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Uchwała nr 18/plenum/08 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 15/11/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 6/Plenum/2006 z dnia 28.02.2005 r. dotyczącej ograniczeń połowowych na zbiorniku Michalice § 1 Zarząd Okręgu PZW z siedzibą w Opolu uchyla z dniem 01.01.2009 r. Uchwałę Nr 6/Plenum/2006 z dnia 28.02.2005 r. dotyczącą ograniczeń połowowych na zbiorniku Michalice. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO. Uchwała została podjęta ...... więcej

Uchwała Nr 65/Prezydium/2008 z dnia 15.11.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-11-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 65/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 15/11/2008 w sprawie wprowadzenia podwyższonego wymiaru ochronnego lipienia na wodach górskich Okręgu PZW Opole § 1 Prezydium ZO PZW w Opolu wprowadza z dniem 01.01.2009 r. podwyższony do 33 cm wymiar ochronny lipienia na wodach górskich Okręgu PZW Opole, za wyjątkiem wód, które posiadają wymiary wprowadzone porozumieniami z Czeskim Związkiem Wędkarskim. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ...... więcej

Uchwały Nr 61,62 i 63/Prezydium/2008 z dnia 14.10.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 61/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 14/10/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 71/Prezydium/2006 z dnia 18.12.2006 r. § 1 Prezydium ZO PZW w Opolu uchyla Uchwałę Nr 71/Prezydium/2006 z dnia 18.12.1008 r. w brzmieniu: „Prezydium ZO PZW w Opolu wprowadza z dniem 01 stycznia 2007 r. do odwołania, zakaz trollingu na zbiorniku Michalice.” § 2 Jednocześnie Prezydium ZP PZW w Opolu wnioskuje do Zarządu Okręgu o uchylenie Uchwały Nr 6/Plenum/2006 z dnia 28.02.2005 r. dotyczącej ograniczeń połowowych na zbiorniku ...... więcej

Uchwała Nr 60/Prezydium/2008 z dnia 04.10.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Uchwała Nr 60/Prezydium /08 z dnia 04.10.2008 r. w sprawie ustalenia członkowskiej składki okręgowej oraz podziału składek w 2009 roku Na podstawie § 45 pkt 8 Statutu PZW uchwala się ,co następuje : §1 1.Wysokość obowiązującej w 2009 roku członkowskiej składki okręgowej określa tabela stanowiąca załącznik nr 1. 2.Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w członkowskiej składce okręgowej, zawiera załącznik nr 2 §2 Podział składek w roku 2009 będzie odbywał się na następujących zasadach: I. Składka członkowska - 10 % odpis dla Zarządu ...... więcej

Uchwała Nr 56/Prezydium/2008 z dnia 15.09.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-09-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 56/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 15/09/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zakup wód Obrowiec i Krępna § 1 Prezydium ZO PZW w Opolu wyraża zgodę na zakup wód: - Obrowiec położonej w gminie Gogolin – K.M. 5, dz. nr 795,o pow. 0,3380 ha za kwotę 4.000 PLN; - Krępna położonej w gminie Zdzieszowice – K.M. 6. dz. nr 864/2, 865/1, 866 o pow. 11,1349 ha za kwotę 105.000 PLN § 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Plenum ...... więcej

Uchwały Nr 51,52,53 i 54/Prezydium/2008 z dnia 18.08.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-08-20 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

CHWAŁA nr 51/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 18/08/2008 w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony ważności Uchwały Nr 82/Prezydium/2007 Prezydium ZO PZW Opole z dnia 24.09.2007 r. dotyczącej obowiązujących norm zarybieniowych § 1 Prezydium ZO PZW Opole przedłuża na czas nieokreślony, obowiązujące normy zarybieniowe przyjęte Uchwałą Nr 82/Prezydium/2008 z dnia 24.09.2007 r., zatwierdzone Uchwałą Nr 14/Plenum/2008 z dnia 24.09.2007 r. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO. § 3 Uchwała wchodzi w ...... więcej

Uchwały Nr 47,48,49 i 50/Prezydium/2008 z dnia 25.07.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-07-25 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 47/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 25/07/2008 w sprawie rozpoczęcia prac związanych z przesunięciem szlabanu na drodze dojazdowej do zbiornika nyskiego § 1 Prezydium ZO PZW Opole wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty 5.000 PLN na rozpoczęcie prac związanych z przesunięciem szlabanu na drodze dojazdowej do zbiornika nyskiego i wykonaniem parkingu. § 2 Ostateczna kwota przeznaczona na ten cel zostanie określona odrębną uchwałą po wykonaniu kosztorysu zaplanowanych prac. § 3 Wykonanie uchwały powierza się ...... więcej

Uchwały Nr 35,41 i 42/Prezydium/2008 z dnia 10.06.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-06-12 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 35/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 10/06/2008 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rocznej Oceny Działalności Kół w Okręgu PZW Opole” § 1 Prezydium ZO PZW Opole zatwierdza „Regulamin Rocznej Oceny Działalności Kół w Okręgu PZW Opole” będący załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Plenum ZO PZW i podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. Uchwała została ...... więcej

Uchwały Nr 28,30 i 31/Prezydium/2008 z dnia 20.05.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-05-22 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 28/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 20/05/2008 w sprawie przeznaczenia kwoty 40.870 PLN na wykonanie operatów do dochodzeń wodnoprawnych § 1 W związku z koniecznością wykonania operatów dla potrzeb uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wodach będących własnością lub użytkowanych przez Okręg Prezydium ZO PZW w Opolu wyraża zgodę na wykonanie tych operatów przez Specjalistyczne Biuro Usługowo-Handlowe w Opolu ROLMEL Tadeusz Staniszewski za kwotę 40.870 PLN. § 2 Zleceniem objęte będą: - Kosorowice ...... więcej

Uchwały Nr 24,25,26 i 27/Prezydium/2008 z dnia 23.04.2008 r.

Przepisy PZW | 2008-04-24 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

UCHWAŁA nr 24/Prezydium/2008 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dn. 23/04/2008 w sprawie dodatkowego zarybienia wód Kół PZW Cisek i Popielów § 1 Prezydium ZO PZW w Opolu wyraża zgodę na dokonanie dodatkowych zarybień wód Kół PZW Cisek i Popielów na łączną kwotę 1.500 PLN § 2 Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Biura ZO § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZO PZW i podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. Uchwała została podjęta ...... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin