Okręg PZW Poznań
http://www.pzw.org.pl/poznan

Komunikaty

Protokół śnięcia ryb

Komunikaty | 2010-02-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Protokół śnięcia ryb

Poznań, dnia 17.02.2010r.

L.dz. 443/RWp/2010

 

Polski Związek Wędkarski
Koła Okręgu Poznańskiego
/wszyscy opiekunowie wód/

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu w związku z sygnałami wskazującymi na śnięcia ryb spowodowane deficytem tlenowym (przyduchą) w wodach znajdujących się w użytkowaniu Okręgu przesyła w załączeniu protokół śnięcia ryb.


W przypadku zauważenia występujących objawów śnięcia ryb (podpływanie ryb do lustra wody w przeręblach, i na dopływach, dziubkowania, braku reakcji na bodźce, osłabienia, śnięcia) prosimy o sporządzenie protokołu wg. wzoru zgodnie ze stanem faktycznym i posiadaną wiedzą.


W skład komisji wskazany jest udział takich służb jak przedstawiciel Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji lub innych organów. Reprezentantem urzędów i instytucji mogą być pracownicy urzędów gminnych, miejskich, RZGW, melioracji, spółek wodnych, WIOŚ, uczelni, sołtysi itd.
W miarę posiadanej wiedzy i informacji prosimy o ustalenie przybliżonej struktury gatunkowej śniętych ryb zgodnej ze stanem rzeczywistym uwzględniając przybliżony udział poszczególnych gatunków ryb w stwierdzonym śnięciu i poniesionych stratach rybostanu.


Celem ustalenia przybliżonych ewentualnych szkód prosimy o ustalenie minimalnych i możliwych wielkości ryb co pozwoli na trafne wnioski w zakresie przyczyn, rozmiaru i wartości poniesionych szkód w biocenozie. Uwaga - punkt E. protokołu w zakresie szkód w biocenozie dokonują lub zweryfikują służby specjalistów ichtiologów Okręgu.


Wypełnione i podpisane protokoły prosimy o dostarczenie do Biura Okręgu PZW w Poznaniu. Nadmieniamy, że na jedna wodę może być sporządzonych dwa lub więcej protokołów np. w czasie trwania pokrywy lodowej i po jej częściowym lub całkowitym ustąpieniu. W/w protokoły jako dokumenty źródłowe mogą stanowić podstawę do zmiany warunków umów i operatów rybackich użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski wód.

 

Pobiez protokół śnięcia ryb