Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Odpowiedź na wnioski wędkarzy wyrażone na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych kół za rok 2018

Aktualności | 2019-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okregu

Zarząd Okręgu informuje, że pomimo braku w wielu przypadkach uzasadnienia i sformułowania wniosków przez poszczególne Zarządy Kół, Zarząd Okręgu starał się udzielić jak najtrafniejszych odpowiedzi na wnioski zawarte w przedłożonej dokumentacji z walnych zgromadzeń Kół.


Koło PZW Nr 12 Trepko Gniezno

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu upoważnił Dyrektora Biura ZO do podjęcia rozmów z Urzędem Miasta Gniezna ws. zabiegów prowadzonych na jez. Winiary jak również koszenia roślinności. Okręg PZW w Poznaniu posiada kosiarkę wodną, jednak należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa, działania o jakie wnioskuje Koło wymagają posiadania stosownego pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód.


Koło PZW Nr 14 Grodzisk Wielkopolski

Ciągłość zezwoleń jest zachowana. Zezwolenia każdorazowo obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia. Biuro ZO PZW w Poznaniu przekazywał zezwolenia na rok 2019 do kół już od 17 grudnia. Członek Związku mógł wnieść składki i nabyć zezwolenie w ostatnich dniach grudnia ub.r.

Zasady przechowywania złowionych ryb nie zmieniły się ze względu na wprowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb. Wędkarz zgodnie z RAPR PZW mógł i nadal może przechowywać w siatce tylko tyle ryb ile wynika to z limitu dobowego.

Czas przepływu informacji pomiędzy Kołem a Zarządem Okręgu ws. zamykania jeziora po zarybieniu jest uzależniony wyłącznie od Koła i treści podjętej uchwały przez Zarząd Koła. Już w ciągu 24 godz. może pojawić się stosowny komunikat na stronie Okręgu jeżeli podjęta uchwała przez Zarząd Koła zostanie niezwłocznie przekazana do Okręgu oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i związkowymi.

Poruszanie się drogami leśnymi regulują stosowne przepisy prawa i z zasady obowiązuje zakaz. Podjęcie stosownych rozmów z nadleśnictwem powinno rozpocząć lokalne koło wędkarskie, które opiekuje się danym akwenem i zobowiązane będzie do utrzymania porządku na tym terenie w związku ze zwiększonym ruchem i presją wędkarską. Niezbędna jest w tych kwestiach inicjatywa i praca koła, jako terenowej jednostki Okręgu. Skutecznie takie działania podejmuje np. Koło PZW Nr 125 Szamotuły Miasto, które utworzyło kilka parkingów na terenie leśnym nad akwenami powierzonymi w opiekę.

Uprawnienia SSR i PSR wynikają z przepisów prawa. Na szczeblu okręgu nie jest możliwe wnioskowanie i kreowanie zmian. Stosowne działania podejmuje ZG PZW w ramach działań lobbingowych. Zwiększenie uprawnień dla SSR wydaje się niemożliwe do zrealizowania.

Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód przeznaczana jest na bieżące utrzymanie wód m.in. zarybianie, podatki, dzierżawy, inwestycje w ośrodki zarybieniowe. Związek nie może przeznaczać środków finansowych swoich członków na naprawę pomostów, które zostały zbudowane przez osoby prywatne. Wskazujemy, że budowa pomostów jak i slipów wymaga uzyskania stosownych pozwoleń (zgłoszeń) wodnoprawnych i budowlanych. Działania takie mogą podejmować w ramach zadań własnych koła wędkarskie opiekujące się danym akwenem oraz członkowie poszczególnych kół w ramach prac społecznych na rzecz koła.

Podejmowanie działań w zakresie kontroli dostępu do wód leży w kompetencji właściwego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W zakresie prywatnych pomostów na wodach PZW informujemy, że na wodach publicznych pomost służący do amatorskiego połowu ryb musi być udostępniony do powszechnego korzystania. Wynika to z ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. z późn. zm. - Art. 32 „1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.\\\"

Akcje przeciwdziałania kłusownictwu na jez. Strykowskim podejmuje Społeczna Straż Rybacka Powiatu Poznańskiego i Państwowa Straż Rybacka w ramach swoich możliwości i uprawnień. W działania te powinni włączyć się wszyscy wędkujący na akwenie w zakresie niezwłocznego zgłaszania ujawnionego kłusownictwa Policji, która to jest uprawniona do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia natychmiastowych działań.

Podpisywanie porozumień odbywa się corocznie po analizie ekonomiczno-finansowej i obowiązujących przepisów prawa.


Koło PZW Nr 24 Lwówek

Zmiana granic okręgów leży w wyłącznej kompetencji ZG PZW oraz Krajowego Zjazdu Delegatów. Należy zwrócić uwagę, że w świetle obwiązujących uregulowań prawnych, gospodarki rynkowej i samodzielności okręgów, jakiekolwiek granice działań okręgów są tworem sztucznym i negatywnym. Idąc za wnioskiem Waszego Koła, Okręg powinien określić również granice działania każdego z kół, doprowadzając do funkcjonowanie wyłącznie jednego koła na terenie powiatu lub gminy. Teren działania okręgu wyznaczać powinny posiadane (użytkowane) akweny.

Zgodnie z wytycznymi ZG PZW, każdy okręg musi jednakowo traktować wędkarzy (członków PZW) z innych okręgów. Tym samym, jeżeli na terenie okręgu obowiązuje ulga dla danej grupy wędkarzy to taka sama ulga winna być stosowana dla wędkarzy z innych okręgów nabywających składki okręgowe.

Okręg PZW w Poznaniu nie wydaje pozytywnych opinii na budowę zamykanych pomostów na wodach użytkowanych przez PZW. W tym miejscu podkreślamy, że 90% pomostów na akwenach jest wybudowanych z naruszeniem przepisów prawa. Koła opiekujące się daną wodą są upoważnione do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie spraw związanych z pomostami i zmierzających do usunięcia samowoli budowlanych. W przypadku aktów przemocy, o których mowa we wniosku, wskazujemy, że właściwym organem do przyjęcia zawiadomienia jest prokuratura.


Koło PZW Nr 31 Nowy Tomyśl

Wniosek nie zawiera merytorycznego uzasadnienia. Tym samym nie widzimy przesłanek do zwiększenia wymiaru ochronnego lina na jez. Kuźnickim. W tym zakresie istotne mogą być informacje jakie spłyną po opracowaniu przez koła rejestrów amatorskiego połowu ryb.


Koło PZW Nr 46 Budopol Poznań

Szczegóły dotyczące zasad wędkowania w poszczególnych zawodach towarzyskich publikowane są w komunikatach organizacyjnych danych zawodów. Zawody na szczeblu okręgu rozgrywane są wyłącznie w oparciu o Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego i RAPR PZW. Wysokość opłat w zawodach mistrzowskich i z cyklu grand prix okręgu są podawane w stosownych regulaminach. W zawodach towarzyskich startowe pobierane jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z decyzja OKS.

Ze względu na fakt, że Koło Wasze nie jest opiekunem wymienionych akwenów, jak również fakt, że na terenie miasta Poznania funkcjonuje blisko 50 kół PZW, zimowisko na terenie portów Garbary i Starołęka jak również na Ciepłym Rowku w Poznaniu może zostać utworzone wyłącznie na merytorycznie uzasadniony wniosek kół zgłoszony przez zebrania rejonowe kół rejonu 2 lub 3.

Ocena pracy kół będzie oceną indywidualną. Na podstawie wcześniejszych wniosków kół, Zarząd Okręgu przychyli się do stosowania rozliczenia polegającego na ujmowaniu środków w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków. W pierwotnym projekcie było, że koła preliminują przychody w wysokości 30% składki, a okręg jak to Wasze Koło określiło rozdaje „bonusy\\\" w wysokości od 1 - 10 %.

Na stronie okręgowej publikowane są wszystkie uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu Okręgu z wyłączeniem uchwał stanowiących tajemnicę handlową oraz zawierających dane osobowe wrażliwe, których to uchwał zgodnie z przepisami prawa nie wolno ujawniać.

Zarząd Okręgu Uchwałą Nr 93/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwacji wód na zawody zobowiązał koła do publikowania wykazu zawodów na stronie internetowej koła.

Rejestr amatorskiego połowu ryb służy do ewidencji wyłącznie ryb zabranych. Ryb złowionych, których wędkarz nie zabiera, i tym samym niezwłocznie wypuszcza do łowiska, nie wprowadza się do rejestru.

W okręgu poznańskim PZW funkcjonuje 129 kół, tym samym nie jest możliwe rozszerzenie uprawnionych do udziału w przedmiotowych zawodach o prezesów sekcji ze względu na ograniczoną pojemność łowisk.

Ze względu na obowiązujące przepisy (m.in. RODO) kontakt z kołem powinien się odbywać wyłącznie z pośrednictwem telefonów służbowych.


Koło PZW Nr 48 Centra Poznań

W okręgu poznańskim funkcjonują akweny bez opiekuna z ramienia Koła. Są to akweny położone przede wszystkim w powiecie leszczyńskim. Nie widzimy przeszkód by Wasze koło porozumiało się z dowolnym kołem w celu wsparcia działań w zakresie ochrony i zagospodarowania wód. Wykaz wód i opiekunów zamieszczony jest na stronie Internetowej Okręgu.

W sprawie braku obsługi z ramienia Zarządu Okręgu wyjaśniamy, że Koło Wasze nie przystąpiło do żadnego rejonu i tym samym jako koło poza rejonem nie posiada przydzielonego opiekuna, z którym można by uzgodnić termin Walnego Zgromadzenia i obecności przedstawiciela Okręgu zgodnie z §54 ust. 4 Statutu PZW.

Uchwała o likwidacji kół o liczebności poniżej 100 członków została uznana przez ZG PZW za zgodną ze Statutem PZW. Zarząd Okręgu po odwieszeniu uchwały przez ZG PZW podjął decyzję o udzieleniu kołom liczącym mniej niż 100 członków czasu do końca 2020 r. na podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby członków i dostosowanie się do treści uchwały.


Koło PZW Nr 60 Jeżyce Poznań

Nie jest celem Okręgu rozszerzanie biurokracji na szczeblu Koła oraz Okręgu. Wszystkie działania zmierzają do jej zmniejszenia. Na subiektywne odczucie Koła, że rozrasta się biurokracja może mieć wpływ fakt, że jednostki Okręgu dokładniej i rzetelniej rozliczają Koła z działalności. Większość dokumentów sporządzanych przez Koła była wymagana od wielu lat. Niestety, część dokumentów, jak nowe kartoteki, rejestry połowu, zgody na przetwarzanie danych osobowych sa wynikiem zmian w przepisach zmieniającego się prawa jak i uchwał ZG PZW. To samo dotyczy wprowadzonej różnorodności w rozprowadzaniu znaków PZW. Jest ona wynikiem wyłącznie skarg wędkarzy do UOKiK na brak możliwości rezygnacji z pewnych metod wędkowania oraz wynika z nałożonego obowiązku przez ZG PZW. Okręg PZW w Poznaniu jest gotowy do przejścia na elektroniczne rozprowadzanie składek i oczekuje wyłącznie na zielone światło Krajowego Zjazdu Delegatów i ZG PZW.

Przyczyną szybko rozwijającej się roślinności zanurzonej jest zwiększająca się przejrzystość wody przy dużej masie biogenów zalegających na dnie akwenu.

Co do stwierdzenia, że roślinność wodna jest skupiskiem patogenów zagrażających rybom i ludziom, stwierdzamy, że jest to wyłącznie demagogia. Jezioro Rusałka jest corocznie dopuszczane do kąpieli przez sanepid, tym samym zagrożenia dla ludzi a tym bardziej dla ryb nie ma.

Okręg PZW w Poznaniu nie posiada informacji co do środków i zabiegów stosowanych przez Urząd Miasta Poznania w zakresie utrzymania jakości wody na zb. Rusałka.

Terenem wokół zb. Rusałka zarządza Zarząd Lasów Miasta Poznania, który nadzoruje stan zadrzewień nad akwenem i reaguje w każdym przypadku, kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z tego terenu. Tereny wokół zb. Rusałka sa terenami wypoczynkowymi dla mieszkańców miasta Poznania i tym samym są pod szczególnym nadzorem Miasta. Tym samym ogólne stwierdzenie, że drzewa zagrażają wędkarzom jest co najmniej nadużyciem. W każdym ujawnionym przypadku, Koło jako opiekun wody, jak i każdy mieszkaniec miasta Poznania może zwrócić się z wnioskiem do Miasta o podjęcie działań w przypadku zauważenia drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Koło jako opiekun wody i jednostka terenowa Okręgu ma niezbędne możliwości do podjęcia działań związanych z poprawą bezpieczeństwa nad zb. Rusałka.

Również w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania na akwenie będącym pod opieką Koła, upoważnione jest Koło jako terenowa jednostka Okręgu. Okręg PZW w Poznaniu wydaje stosowne pełnomocnictwa do podpisania umów na dofinansowanie działań i inicjatyw przez Koła. Jeżeli Wasze Koło ma pomysł i konkretną propozycję działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i uatrakcyjnienia zb. Rusałka dla wędkarzy, aby było to łowisko XXI wieku, a pomysły te i koncepcje są możliwe do wprowadzenia, zgodne z przepisami prawa, oraz posiada zasoby osobowe (działaczy) do ich realizacji i zna źródła dofinansowania, Okręg PZW w Poznaniu nie będzie stawiał przeszkód i w zakresie posiadanych możliwości wesprze ich realizację.


Koło PZW Nr 86 Orlik Poznań

W zakresie przejazdu przez wał i drogę rowerową na kanale Ulgi (Cybinie) w roku ubiegłym było wysłane stosowne pismo do miasta Poznania, które zostało odrzucone. Tym samym, zgodnie z przepisami nie wolno przejeżdżać w tym miejscu przez wał przeciwpowodziowy.

Informujemy, że Miasto Poznań ustawiło pojemniki na śmieci wzdłuż brzegów rzeki Warty tzw. betonów. Jak wiemy, kultura osób wypoczywających nad Wartą jest taka, że codziennie służby miejskie sprzątają tony śmieci. Zachowanie porządku na terenach zielonych wzdłuż brzegów rzeki jak i innych akwenów jest obowiązkiem każdego wędkarza. Żadne samorządy nie ustawią śmietników przy każdym stanowisku wędkarskim, ponieważ tereny wzdłuż brzegów mają różnych właścicieli oraz nie ma oficjalnych dróg w tych miejscach. Tym samym na wędkarzu spoczywa obowiązek zabrania ze sobą śmieci znad wody.


Koło PZW Nr 116 Rakoniewice

Wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla 7 gatunków ryb wyłącznie na akwenach których opiekunem jest Wasze Koło zostało odrzucone z braku uzasadnienia merytorycznego do podjęcia przedmiotowych działań. Na jez. Kuźnickim, które jest obwodem rybackim, ryby z gatunku amur są gatunkiem niepożądanym. Jako gatunkiem obcym nie może być to jezioro zarybiane amurem jak również nie powinien być on chroniony. Ponadto wprowadzanie wymiarów widełkowych dla 7 gatunków ryb na każdy akwen osobno powoduje, że wędkarz przestaje się orientować w zakazach obowiązujących na poszczególnych wodach ze względu na ich zbyt duże zróżnicowanie. Celem Okręgu jest ujednolicanie zasad wędkowania na wszystkich wodach, a nie różnicowanie zakazów na każdym akwenie z osobna. Okręg PZW w Poznaniu nie widzi podstaw do wprowadzania wymiarów widełkowych dla karpi. Nie prowadzimy łowisk karpiowych lecz racjonalną gospodarkę wędkarsko-rybacką ukierunkowaną na ochronę ekosystemów wodnych. Wymiar widełkowy dla karpia pod tym względem jest sprzeczny z tymi zasadami. Ponadto należy mieć świadomość, że jeżeli operat rybacki nie przewiduje stosowania limitów widełkowych, użytkownik rybacki nie może ich wprowadzić. Wszelkie zakazy i nakazy związane z wędkarstwem na obwodach rybackich muszą wynikać z operatu rybackiego. Wprowadzenie wymiarów widełkowych ryb drapieżnych wymaga w pierwszej kolejności zmian operatu rybackiego.


Koło PZW Nr 126 Szamotuły Miasto

Wniosek w sprawie wprowadzenia górnego limitu wagowego i górnego wymiaru ochronnego dla karpia nie posiada merytorycznego uzasadnienia, tym samym zostaje odrzucony. Ponadto wskazujemy, że nie ma uzasadnionych podstaw do wprowadzania wymiarów widełkowych dla karpi. Okręg nie prowadzi łowisk tzw. „karpiowych\\\" lecz racjonalną gospodarkę wędkarsko-rybacką ukierunkowaną na ochronę ekosystemów wodnych i różnorodności ichtiofauny. Górne wymiary i limity dobowe dla karpia pod tym względem są sprzeczne z w/w zasadami. Ponadto należy mieć świadomość, że jeżeli operat rybacki nie przewiduje stosowania limitów widełkowych, użytkownik rybacki nie może ich wprowadzić. Wszelkie zakazy i nakazy związane z wędkarstwem na obwodach rybackich muszą wynikać z operatu rybackiego. Wprowadzenie wymiarów widełkowych ryb drapieżnych wymaga w pierwszej kolejności zmian operatu rybackiego.


Koło PZW Nr 149 Kaźmierz

Sprawa dofinansowania koleżanki startującej w Grand Prix Polski została wyjaśniona podczas Walnego Zgromadzenia z zainteresowaną.

W zakresie dopuszczenia do rozegrania zawodów spinningowych z łodzi na zb. Radzyny rangi mistrzostw okręgu, warunkujemy wydanie zgody wybudowaniem zgodnie z przepisami prawa slipu do wodowania łodzi w terminie do 1 czerwca 2019 r. Zastrzegamy również, że nie zostanie wydana zgoda na prowadzenie treningów z łodzi przed zawodami.


Koło PZW Nr 159 Karaś Wielichowo

Informujemy, że nie można zarybiać mniejszymi rybami, ponieważ wielkość materiału zarybieniowego jest określona operatami i przepisami prawa. Ponadto większość materiału to narybek, narybek podchowany lub kroczek (ryby karpiowate). Przepisy prawa zobowiązują nas do zarybiania karpiem kroczkiem, tj. nie można zarybiać narybkiem karpia ani karpiem selektem obwodów rybackich. Okręg zarybiał w roku 2018 jeziora następującym sortymentem ryb:
· szczupakiem - narybek letni 0,5g szt. i narybek jesienny o wadze od 100-400g szt.
· sandaczem - narybek letni 0,5g szt. i narybek jesienny o wadze 60-120g szt.
· karp - kroczek o wadze 200-500g szt.
· lin - kroczek o wadze 40-200g szt.,
· jaź - kroczek o wadze 100-200g szt. i narybek jesienny o wadze 4-10g szt.
· kleń - narybek jesienny o wadze 4-10g szt.
· węgorz - narybek podchowany o wadze 10-20g szt.
· karaś pospolity - kroczek o wadze 40-100g szt.
· okoń - narybek i dwulatek o wadze 20-100g szt.
· lipień - narybek o wadze 8-15g szt.
· płoć - narybek o wadze 2-10g szt. i tarlaki o wadze 60-100g szt.
· pstrąg potokowy - narybek o wadze 10-20g szt.
· leszcz - dłoniak o wadze 100-200g szt.

Wszelkie uwagi w zakresie opracowania rejestru amatorskiego połowu ryb będą przedmiotem analizy i przygotowania poprawionej wersji na rok 2020.

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód nie mogą być przeznaczane na ochronę prywatnych łodzi wędkarskich. Zarząd Koła prosimy o wyjaśnienie jak taki program miałby wyglądać, kto miałby ochraniać łódki, jakie koszty wygenerowałby program w ciągu roku i o ile należy podnieść składki by go sfinansować.

Okręg PZW w Poznaniu informuje, że nigdy nie wydał pozytywnej opinii na budowę pomostu wędkarskiego, który by ograniczał prawo powszechnego dostępu do wód i posiadał zamykane kładki. W tym miejscu podkreślamy, że 90% pomostów na akwenach jest wybudowanych z naruszeniem przepisów prawa. Koła opiekujące się daną wodą są upoważnione do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie spraw związanych z pomostami i zmierzających do usunięcia samowoli budowlanych.


Koło PZW Nr 172 Rapa Rostarzewo

Okręg PZW w Poznaniu informuje, że nigdy nie wydał pozytywnej opinii na budowę pomostu wędkarskiego, który by ograniczał prawo powszechnego dostępu do wód i posiadał zamykane kładki. W tym miejscu podkreślamy, że 90% pomostów na akwenach jest wybudowanych z naruszeniem przepisów prawa. Koła opiekujące się daną wodą są upoważnione do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie spraw związanych z pomostami i zmierzających do usunięcia samowoli budowlanych.

Odpowiadając na pytania informujemy:
· Zgodnie z zasadami amatorskiego połowu ryb przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Ponadto pomost na publicznych wodach powierzchniowych nie może ograniczać powszechnego prawa do korzystania z wód. Tym samym nie można zabronić innej osobie korzystać z pomostu do wędkowania.
· Należy zobowiązać go do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że jest właścicielem pomostu tj. np. pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz poinformowania go o przepisach jakie przedstawiono w punkcie wyżej.
· Tak, kładka jest traktowana jako nieodłączna część pomostu i wlicza się do długości całkowitej pomostu. Należy traktować ją jak pomost.
· Zamykanie kładek, ograniczanie dostępu do pomostu jest niezgodne z Prawem wodnym i zasadą powszechnego dostępu do wód publicznych.
· Nie ma takiego pojęcia. Każdy pomost powinien mieć właściciela. Właścicielem może być osoba prywatna. Jednak nie może ona ograniczać prawa powszechnego korzystania z wód. Natomiast na wodach będących nieruchomościami okręg nie wydaje zgód na prywatne pomosty.


Koło PZW Nr 178 Gostyń

Koła PZW będące w rejonach mają z ramienia okręgu stałego opiekuna. Dla Rejonu 8 w którym jest Wasze Koło z ramienia Okręgu opiekunami są koledzy Włodzimierz Kaczor i Tomasz Franek.


Koło PZW Nr 181 Wschowa

Informujemy, że obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb wynika z obowiązku realizacji Uchwały nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 19.01.2018 r.

Zakaz stawiania bojek miał na celu wyeliminowanie butelek PET i innych odpadów domowych jako sposobu oznakowania miejsca połowu ryb, a które były pozostawiane na jeziorach. Okręg podjął już prace nad ewentualną korektą lub wycofaniem się z zakazu. W zakresie porozumień międzyokręgowych, Zarząd Okręgu rokrocznie ocenia pod względem ekonomicznym zasadność podpisywania poszczególnych porozumień. Porozumienia nie mogą, generować niekorzystnych ekonomicznych warunków dla Okręgu.

W zakresie czyszczenia zb. Łęgoń, Okręg PZW w Poznaniu, oczekuje przedłożenia stosownego pisma w sprawie, zawierającego zakres planowanych do wykonania prac, kosztorys oraz wysokość pomocy finansowej jakiej Koło oczekuje od Okręgu.


Koło PZW Nr 183 Leszno - Miasto

Wniosek został skierowany do Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód. Kwestia wydłużenia okresu ochronnego wymaga konsultacji na szczeblu Rejonów oraz opinii ichtiologów w Okręgu.


Koło PZW Nr 184 Śmigiel

Wykonanie mapy wód Wielkopolski (jezior, kanałów, rzek, cieków wodnych) zawierającej aktualne informacje na temat użytkowników rybackich, właścicieli, dzierżawców jest nie możliwa do realizacji ze względu na brak dostępu do takich danych. Okręg PZW w Poznaniu posiada mapę wód ogólnodostępnych PZW Poznań w wersji drukowanej, którą rozprowadzają skarbnicy. Mapa ta jest aktualizowana co kilka lat. Obecnie oczekujemy na uruchomienie mapy wód PZW po modernizacji strony Internetowej Związku jaką planuje wykonać Zarząd Główny PZW. Okręg PZW w Poznaniu zamierza w przyszłości wykonać atlas wód PZW Poznań również w wersji online.


Koło PZW Nr 189 Albatros Bojanowo

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu przychyla się do wniosku powierzenia Kołu opieki nad zbiornikami Sowiny i Zaborowice.


Koło PZW Nr 190 Perkoz Poniec

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu prosi o umotywowanie wniosku i wskazanie kontrowersji jakie pojawiły się przy wyborze kadry okręgu na rok 2019. Skład kadr okręgowych przedstawił Zarządowi Okręgowy Kapitanat Sportowy. Skład kadr na rok 2019 był ustalany na podstawie obowiązującej Uchwały Nr 43/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania kadry okręgowej i karty praw członka kadry Okręgu.


Koło PZW Nr 193 przy LSM w Lesznie

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu weźmie pod rozwagę wszystkie wnioski w zakresie modyfikacji wzoru i zasad prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, tak aby był jak najmniej uciążliwy dla wędkarzy i kół oraz spełniał swoją rolę.

Zezwolenie zawiera wyłącznie odstępstwa od przepisów ogólnopolskich wynikających z Ustaw i rozporządzeń wydanych do ustaw oraz ogólnopolskiego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, który jest dostępny na stronie Internetowej Związku jak również do nabycia u skarbników Kół.

Sprawa korzystania z silników spalinowych na akwenie Wonieść jest już uregulowana. Kwestie tę reguluje stosowna Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego.


Koło PZW Nr 198 w Pogorzeli

Zarząd Okręgu PZW wnioski ws. podniesienia wymiarów ochronnych skierował do Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód. Wnioski te winny być przedyskutowane na naradach Rejonowych ze względu na ich wpływ na wszystkich wędkarzy.


Koło PZW Nr 200 w Szlichtyngowej

Zarząd Okręgu PZW wystąpił z propozycją zawarcia porozumienia na rz. Barycz, która nie została zaakceptowana przez Okręg PZW we Wrocławiu.

Zarząd Okręgu negatywnie ocenił podpisanie porozumienia z Okręgiem PZW w Legnicy, jako porozumienie ekonomicznie nieuzasadnione i mogące powodować negatywne skutki dla Okręgu.

Wszelkie porozumienia jakie zawiera Zarząd Okręgu każdorazowo są oceniane pod względem ekonomicznym oraz na podstawie danych z roku ubiegłego. Tym samym nie było uzasadnienia do podpisania porozumienia z ościennymi Okręgami.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin