Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Ogólne Zasady Organizacyjne Okręgowych Spinningowych Zawodów Wędkarskich - od 2012 roku

Przepisy PZW | 2016-01-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Grand Prix Okręgu PZW Poznań

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego oraz następujące zasady:

1. Cykl obejmuje 4 imprezy sportowe organizowane przez Kluby Wędkarskie.
2. Wszystkie zawody odbywają się w jednej turze (maksymalnie 7 godzinnej)
3. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
4. Punktowane jest 30 pierwszych miejsc, przy czym za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 30 punktów, za 30 miejsce 1 punkt.
5. Na podstawie klasyfikacji końcowej wyłoniony zostaje zwycięzca indywidualny Grand Prix Okregu.

 

Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu


Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego oraz następujące zasady:
Zawody rozgrywane są w dwóch 7- godzinnych turach.
1. Prowadzona jest klasyfikacja w kategorii Juniorów i Seniorów.
2. Regulamin określają „Zasady Organizacji Kwalifikowanego Sportu Wędkarskiego PZW"
3. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje suma zajętych miejsc przez zawodnika w obu turach.
4. Indywidualny Mistrz okręgu w kategorii seniorów i juniorów reprezentuje Okręg PZW Poznań na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej.

 

Klubowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu


Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego oraz następujące zasady:
1. Zawody przeprowadzane będą w dwóch turach ( maksymalnie 7-godzinnych)
2. Drużyna Klubowa składa się z 3 zawodników - członków którzy zgłoszeni są przez Klub do rywalizacji w Biurze ZO w terminie od 1 listopada do 31 marca każdego roku
(ZOKSW Regulamin zmiany barw klubowych PZW §6 )
3. O pozycji drużyny w klasyfikacji końcowej decyduje suma zajętych miejsc przez zawodników tej drużyny w każdej z tur.
4. Aktualny Klubowy Mistrz Okręgu reprezentuje Okręg PZW w Poznaniu na Klubowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej.
5. Klubowy Mistrz Okręgu jest organizatorem Klubowych Mistrzostw Okręgu w roku mastępnym.

 

REGULAMIN ROZGRYWANIA OKRĘGOWYCH ZAWODÓW
WĘDKARSKICH W DYCYPLINIE SPINNINGOWEJ

 

Wszystkie Okręgowe Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spinningowej rozgrywane są na tzw. „żywej rybie" w jednej turze ( max 7 godzinnej) z wyjątkiem Mistrzostw Okręgu które rozgrywane są w dwóch 7 godzinnych turach.
Turę uznaje się za rozegraną jeśli z przyczyn atmosferycznych trwa ona nie krócej niż ½ ustalonego czasu.
Organizatorami zawodów są: Biuro ZO oraz Koła i Kluby Wędkarskie zrzeszone przy Okręgu PZW w Poznaniu.
Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zrzeszeni w Klubach i Kołach Okręgu PZW w Poznaniu z aktualnie opłaconymi składkami okręgowymi.
W Klubowych Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają tylko drużyny 3 osobowe z zarejestrowanych Klubów Wędkarskich.
Każdy Klub ma prawo do wystawienia 1 drużyny
Klasyfikacja indywidualna: Seniorów i Juniorów (15 do 18 lat)
o zajęciu pierwszego miejsca decyduje największa ilość punktów zdobytych za złowione ryby.
Punktacja w klasyfikacji Indywidualnej Grand Prix:
w zawodach punktami premiowane są miejsca
od 1 - 30. tj. za zajęcie pierwszego miejsca - 30 punktów itd.
Nagrody zdobywane w zawodach
We wszystkich zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców:
od 1 - 3 miejsca: puchary + dyplomy oraz medale w przypadku Mistrzostw Okręgu
od 4 - 6 miejsca dyplomy
UWAGA! We wszystkich zawodach sponsorzy mogą fundować upominki rzeczowe.

 

Ryby łowione w zawodach
- zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z uwzględnieniem wymiarów i okresów ochronnych w tym wymiaru ochronnego okonia 18 cm. jak również z innymi dodatkowymi ustaleniami prawnego użytkownika danej wody.
- w zawodach nie obowiązuje limit ilościowy ryb.
Punktacja za ryby złowione: zgodnie z obowiązującym wykazem zawoartym w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Złowiona ryba - gatunek oraz jej faktyczny wymiar, z dokładnością do 1 mm, muszą być wpisane do karty startowej zawodnika oraz potwierdzone przez sędziego miarowego czytelnym podpisem.
● Ryby wpisane i nie potywierdzone przez sędziego nie będą zaliczane do wyniku.
● Ryby zmierzone i odnotowane w karcie, powinny być z najwyższą ostrożnością, natychmiast wypuszczone do wody przez sędziego potwierdzającego ten fakt w karcie zawodnika.
Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb, ma obowiązek przetrzymać ryby w dobrej kondycji do chwili pomiaru, oraz łowienie ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
● W obliczaniu punktacji obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do pełnego centymetra
(czynności tej dokonuje Główna Komisja Sędziowska)
Uwaga! zaokrąglanie „w górę" nie dotyczy gatunków ryb które mają ustalony wymiar ochronny

 

FINANSOWANIE SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
1.Koszty uczestnictwa w Okręgowych Sinningowych Zawodach Wędkarskich
Opłata za uczestnictwo we wszystich zawodach wynosi: 30,00zł.seniorzy, 10,00zł juniorzy 40,00 senior, 15,00 junior (Uchwała Prezydium ZO nr 124/12 z dnia 15.03.2012r.)
W ramach tej opłaty organizator zapewnia wszystkim uczestnikom: ciepły posiłek, napoje oraz pokrywa całość kosztów związanych obsługą zawodów przez zespół sędziów miarowych.
Ilość osób - sędziów miarowych będzie dostosowana do ilości zgłoszonych zawodników wg. następującej zasady: 1 sędzia miarowy na 4 zawodników.
Praca Głównej Komisji Sędziowskiej w składzie 4 osobowym oraz zakup pucharów, medali i dyplomów finansowana będzie ze środków Okręgowego Funduszu Sportu Kwalifikowanego kwotą przewidzianą w Preliminarzu Budrzetowym.
2. Finansowanie uczestnictwa w Ogólnopolskich Spinningowych Zawodach Wędkarskich
z Okręgowego funduszu sportu kwalifikowanego finansowany będzie udział w następujących zawodach:
● Indywidualne Mistrzostwa Polski
- Mistrz Okręgu w kategorii Seniorów - opłata startowa + zakwaterowanie i wyżywienie
- Mistrz Okręgu w Kategorii Juniorów - opłata startowa + zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowo koszty pobytu trenera
- Uprawnione osoby - lista GPxP - tylko opłata startowa
● Klubowe Mistrzostwa Polski
- Klubowy Mistrz Okręgu - opłata startowa + zakwaterowanie
● Ogólnopolskie Zawody z cyklu Grand Prix Polski
- Zawodnicy uprawnieni do startu w GPP - opłata startowa
Koszty uczestnictwa w zawodach "Eliminacyjnych" do Grand Prix Polski nie będą finansowane z Okręgowego Funduszu Sportu.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- Przed każdymi zawodami na 7 dni przed datą zawodów, obowiązuje bezwzględny zakaz przeprowadzania treningu przez zawodników zgłoszonych do zawodów ( pod rygorem niedopuszczenia do zawodów) na terenie wyznaczonym do zawodów tj. 5 km w górę i dół rzeki po obydwu jej brzegach licząc od miejsca zbiórki podanego w komunikacie przez organizatora lub na obszarze innego określonego akwenu.
- Organizator jest zobowiązany do przesłania uczestnikom komunikatu w terminie nie krótszym niż trzy tygodnie przed zawodami oraz przesłania komunikatu do Biura ZO w celu zamieszczenia na stronie internetowej Okręgu.
● Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać u organizatora zawodów lub w punktach:
1. Sklep Wędkarski "Leszcz" w Poznaniu, ul. Ślężańska 1 tel. 061 879 50 92
2. Sklep - Pracownia „ART-ROD" w Poznaniu, tel. 061 848 55 30
● Dojazd na zawody we własnym zakresie.
● Każdy zawodnik musi być wyposażony w miękką siatkę do czasowego przetrzymywania ryb o średnicy obręczy nie mniejszej jak 40 cm.
● Zaleca się stosowanie kotwiczek i haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
● Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
● Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych odległość ta może być zmniejszona.
● Podczas zawodów zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
● Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach.
● Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.
● Podczas zawodów dopuszcza się brodzenie w wodzie tylko za zgodą organizatora.

 

Sygnały obowiązujące w zawodach
W każdych spinningowych zawodach obowiązują następujące sygnały:
Pierwszy sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów
Drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów.
Uwaga! dwa nastepujące po sobie sygnały oznaczają natychmiastowe przerwanie zawodów.
Po drugim synale w ciągu 30 minut zawodnik jest zobowiązany zdać kartę startową komisji sędziowskiej.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia Sędziego Głównego który podejmuje odpowiednią decyzję.
W sprawach spornych odwołanie na piśmie (protest) powinno być złożone przez kierownika drużyny do Głównej Komisji Sędziowskiej w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.
Warunkiem rozpotrzenia protestu jest wpłacenie wadium u organizatora (za pokwitowaniem KP ) w wysokości 150zł.
Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów a jego decyzja jest ostateczna.
W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest bezzwłocznie zwracane.
W przypadku nie uznania protestu wpłacone wadium przepada i pozostaje w gestii organizatora.

 

Kary porządkowe
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
1. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów ( alkohol, narkotyki, środki odurzające)
2. Nie sportowe i nie etyczne zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi) przez sędziego lub organizatora.
3. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
4. Przedłożenia do pomiaru ryb będących pod ochroną lub ryb złowionych w innym miejscu niż wyznaczony teren zawodów, oraz ryb z widocznymi oznakami „śniętej lub nieświeżej ryby".
5. Przemieszczanie się na terenie zawodów inaczej niż pieszo.
6. Nie zdanie „karty startowej" komisji sędziowskiej w określonym czasie.
7. Używanie osęki do lądowania ryb
8. Używania żywej lub martwej rybki oraz innych przynnet naturalnych jako przynęty.
Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
W przypadku ciężkiego naruszenia powyższych zasad przez zawodnika lub uczestnika zawodów Główna Komisja Sędziowska sporządza notatkę i przekazuje ją do rozpatrzenia przez Okręgowy Kapitanat Sportowy.

 

Zmany w niniejszym Regulaminie zostały zaproponowane przez Radę Klubów Spinningowych na posiedzeniu które odbyło się w dniu 30.11.2011r.

Uchwała Nr 102/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zawodów Spinningowych na rok 2012

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

  • L Ryszard Data dodania: 7 lat temu Oceń: 0 + / -

    Juniorzy- zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji sportu przedział wiekowy 14 - 18 lat a nie 15-18

    pozd
    Ryszard

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin