Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Czerwcowe posiedzenie Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto

Uczestnicy posiedzenie Zarządu Koła PZW Nr 45 RacibórzMiasto

W dniu 6 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Koła odbyło się posiedzenie Zarządu Koła, które otworzył i prowadził Prezes Koła Kol. Dariusz Gacek. W posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków Zarządu Koła, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Kol. Mariusz Olszak oraz Członek KRK Kol. Marin Fojcik.

 

Posiedzenie Zarządu Koła otworzył Prezes Koła Kolega Dariusz Gacek, który dokonał powitania przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Koła i zaproszonych gości, następnie zapoznał wszystkich obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie prowadzący posiedzenie Zarządu Koła, oddał głos Sekretarzowi Koła, który odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia. Protokół z kwietniowego posiedzenia Zarządu Koła, został przyjęty jednogłośnie.

 

Prowadzący posiedzenie Zarządu Koła zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia, dotyczącego spraw organizacyjnych i oddał głos dla Kapitana Sportowego Koła Kol. Romana Paradowskiego, który dokonał omówienia przebiegu wędkarskich zawodów sportowych w następujących dyscyplinach:

1) spinningowej o „Puchar Prezesa Koła”, które to zostały zorganizowane w dniu 8 maja 2016 r. przez Kapitanat Sportowy Koła na łowisku Nr 635 Ostróg. W zawodach wzięło udział 14 wędkarzy. Zwycięzcą zawodów został Kol. Łukasz Ignacy z wynikiem 1.050 punktów, który złowił również największą rybę zawodów – szczupaka o długości 55,20 cm. Drugie miejsce zajął Kol. Andrzej Lechoszest z wynikiem 800 punktów. Trzecie miejsce zajął Kol. Leszek Boczoń z wynikiem 510 punktów,

2) spławikowej „Mistrzostwa Koła I i II Tura”, które to zostały zorganizowane w dniach 14 i 15 maja 2016 r. przez Kapitanat Sportowy Koła na łowisku Nr 635 Ostróg i Nr 033 rzeka Odra. Sędziom głównym zawodów był Tadeusz Nieznański. W zawodach wzięło udział 14 wędkarzy. Mistrzem Koła w wędkarstwie sportowym w dyscyplinie spławikowej został Kol. Eugeniusz Kajstura z wynikiem 3 punkty sektorowe. Wicemistrzem Koła został Kol. Piotr Kaziur z wynikiem 5 punktów sektorowych, natomiast II Wicemistrzem Koła został Kol. Mariusz Ludwikowski z wynikiem 8 punktów sektorowych. Mistrzem Koła w kategorii U-23 został Kol. Łukasz Ignacy.

 

Prezes Koła Kol. Dariusz Gacek zapoznał zebranych z przebiegiem zorganizowanego w dniu 29 maja 2016 r. „Wędkarskiego Dnia Dziecka 2016”. Impreza rozpoczęła się od wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej. W zawodach wzięło udział 21 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat (startowało 14 dzieci) i do 14 lat (startowało 7 dzieci). Zwycięzcą wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej w kategorii do:

1) 10 lat została Kinga Machowska uzyskując 2.770 punktów. Drugie miejsce zajął Franciszek Szerszunowicz uzyskując 2.300 punktów, natomiast trzecie miejsce przypadło Szymonowi Lepiorz, który uzyskał 2.260 punktów,

2) 14 lat została Weronika Filus uzyskując 2.670 punktów. Drugie miejsce zajął Michał Omachel uzyskując 2.445 punktów. Trzecie miejsce zajął Tomasz Zarembik, który uzyskał 2.120 punktów.

 

Zwycięzcą trójboju wędkarskiego (wędkarskie zawody sportowe w dyscyplinie spławikowej, rzut workiem zanętowym oraz konkurencja zręcznościowa – pierścienie) w kategorii do:

1) 10 lat została Kinga Machowska uzyskując łącznie 74 punkty. Drugie miejsce zajął Maciej Subocz uzyskując łącznie 64 punkty, natomiast trzecie miejsce zajął Mikołaj Wieczorek uzyskując łącznie 63 punkty,

2) 14 lat został Michał Omachel uzyskując łącznie 44 punkty. Drugie miejsce zajęła Amelia Stępień uzyskując łącznie 35 punkty. Trzecie miejsce zajęła Weronika Filus uzyskując łącznie 34 punkty.

 

Ze środków finansowych Koła dokonano zakupu nagród, paczek ze słodyczami, grochówki i kiełbasy na grilla dla wszystkich dzieci biorących udział w festynie. Zarząd Koła przyjął informacje z przeprowadzenia „Wędkarskiego Dnia Dziecka 2016” i wydatkowania środków finansowych jednogłośnie.

 

Prowadzący posiedzenie Zarządu Koła oddał głos dla Kapitana Sportowego Koła Kol. Romana Paradowskiego, który omówił stan przygotowań do wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spinningowej o „Mistrzostwo Koła I i II Tura”. Zawody zostały zaplanowane w dniu 18 czerwca 2016 r. na łowisku Nr 033 rzeka Odra i w dniu 19 czerwca 2016 r. na łowiskach Nr 619 Sudół i Nr 655 Studzienna. Na sędziego Głównego Zawodów został wyznaczony Józef Garbiec. W związku z zaplanowanymi na dzień 18 czerwca „Dniami Raciborza”, w ramach których zaplanowano „Pływadło” w tym samym miejscu, zaproponował przeniesienie zawodów na łowisko Nr 033 Kanał Ulga. Zarząd Koła przyjął informacje o stanie przygotowań do „Mistrzostw Koła” oraz zgodził się na przeniesienie zawodów na łowisko Nr 033 Kanał Ulga w Raciborzu.

 

Prezes Koła Kol. Dariusz Gacek zapoznał zebranych o Uchwałą nr 39/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.05.2016 r. w sprawie: upoważnienia zarządów kół do podejmowania uchwał o rozgrywaniu zawodów wędkarskich. Zgodnie z § 1 ww. Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu upoważniło Zarządy Kół do zamykania powierzonych im, zbiorników wodnych do prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej w imieniu Okręgu PZW w Katowicach, na czas rozgrywania zawodów wędkarskich. Upoważnienie dotyczy zawodów sportowych jedno i dwudniowych, organizowanych przez Zarządy Kół, jak również udostępniania akwenów do rozegrania zawodów przez inne Koła. Informacje o rozgrywanych zawodach muszą być zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Kół z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Zawody na wodach znajdujących się w obwodach rybackich wymagają powiadomienia, poprzez Okręg, właściwego RZGW z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

Prezes Koła Kol. Dariusz Gacek zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Zarządu Koła o podjęcie decyzji w sprawie złożenia zapotrzebowania na „Imienne zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla współmałżonka członka PZW” do Okręgu PZW w Katowicach. Prowadzący posiedzenie Zarządu Koła wyjaśnił zebranym, że członek PZW, który wniósł składkę członkowską i okręgową. zgodnie z którą będzie miał prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską, jedną wędkę do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności wnoszenia przez współmałżonka składki członkowskiej i okręgowej, pod warunkiem uzyskania imiennego zezwolenia od uprawnionego do rybactwa. Powyższa zasada ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Zarząd Koła podjął jednogłośnie decyzję w przedmiotowej sprawie.

 

Przechodząc do następnego punktu porządku posiedzenia dot. spraw gospodarczych Prezes Koła, dokonał omówienia przeprowadzonego wiosennego zarybienia węgorzem podhodowanym w ilości 10 kg, o średniej długość ryby 35 cm., łowiska Nr 635 Ostróg woda nr 1, 2 i 6 „marynarz”. Zarybienia dokonano w dniu 23 maja 2016 r. Materiał zarybieniowy zakupiono w Gospodarstwie Rybackim Pisz. Poinformował również obecnych na posiedzeniu, o planowanym zarybieniu karpiem hodowlanym łowisk Koła po 15 czerwca 2016 r. Materiał zarybieniowy będzie zakupiony w Gospodarstwie Rybackim Wielikąt.

 

         W następnej kolejności posiedzenia Prezes Koła zapoznał zebranych ze stanem finansów Koła na dzień 31 maja 2016 r., oraz poinformował obecnych na posiedzeniu, że do dnia 31.05.2016 r. składkę członkowską i okręgową oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na 2016 r. wykupiło 813 wędkarzy, co jest porównywalną ilością z poprzednim rokiem. Pozostałe sprawy finansowe w Kole, prowadzone są na bieżąco.

 

Przechodząc do spraw różnych Prezes Koła oddał głos Sekretarzowi Koła Kol. Jerzemu Zimowskiemu, prosząc o przedstawienie informacji dotyczącej strony internetowej Koła. Referujący poinformował zebranych, że w miesiącu maju 2016 roku nasza stronę internetową Koła odwiedzono 18.448 razy, najwięcej odsłon odnotowaliśmy w dniach: 15.05. – 866 razy; 16.05. – 905 razy; 17.05. – 808 razy; 21.05. – 2.275 razy i 23.05. – 2.010 razy. W porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy tego roku, gdzie odwiedzano naszą stronę: w styczniu – 3.343 razy, w lutym – 3.882 razy, w marcu – 5.445 razy oraz w kwietniu – 11.973 razy, jest to znaczny wzrost odwiedzin. Na stronie internetowej ZG PZW w następujących zakładkach: „Wiadomości z Kół PZW” zostało zamieszczonych 27 informacji, natomiast w „Wiadomości z PZW” zostało zamieszczonych 7 materiałów, dla porównania w marcu 2 materiały a w kwietniu 4 materiały.

 

         W miesiącu maju 2016 roku w niżej wymienionej klasyfikacji prowadzonej przez ZG PZW na najczęściej odwiedzane strony internetowe Kół, zajęliśmy najwyższe miejsce w dniach:

1) najczęściej odwiedzane Koła – wczoraj tj.: 21.05. – 2; 23.05. – 1,

2) najczęściej odwiedzane Koła – w tym tygodniu tj.: 21.05. – 5; 23.05. – 2; 25.05. – 3; 26.05. – 5,

3) najczęściej odwiedzane Koła – w tym miesiącu tj.: 23.05. – 5; 25.05. – 5; 26.05. – 5; 31.05. – 1,

4) najczęściej odwiedzane Koła – w tym roku: po raz pierwszy zostaliśmy uwzględnieni w dniu 24.05. na 45; w dniach 25-31.05. na 42.

 

Od dnia 10 maja 2016 r. można oglądać nasze filmy na YouTube na kanale Koło PZW Nr 45 Racibórz-Miasto. W maju zamieściliśmy 35 filmów, które wyświetlono łącznie 1.136 razy.

 

Następnie Sekretarz Koła zapoznał zebranych z informacją dotyczącą możliwości zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz na 2017 r. Projekt otrzymał nazwę „Miejsce aktywnego wypoczynku „Ostróg”” – to miejsce, w którym umiejscowiona byłaby wiata, a wokół niej ustawione ławki wraz ze stojakami na rowery i pojemnikami na śmieci oraz grillem. Obok wody nr 1, 2, 3, 4 i 5 zlokalizowane byłoby stanowisko do wędkowania dla osoby niesprawnej ruchowo, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim. Projekt uzyskał aprobatę Zarządu Koła do jego złożenia w Urzędzie Miasta. 

 

Na tym protokół zakończono wyznaczając termin kolejnego posiedzenia na dzień 05.09.2016 r. na godz. 17.00.

 

Prezes Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto Dariusz Gacek.

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (2)

  • Zima Jerzy Data dodania: 3 lata temu Oceń: 0 + / -

    Dziękuję za zwrócenie uwagi, poprawiłem błędny zapis w informacji z MK w spławiku.

  • Karaszkiewicz Tadeusz Data dodania: 3 lata temu Oceń: 0 + / -

    karasted

    W informacji z MK w spławiku podano mylnie wyniki z 2 tury na Odrze a nie wynik podsumowujący 1 i 2 turę zawodów

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin