Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin stawów LUKTYK w miejscowości Szczawne 2017

Zasady amatorskiego połowu ryb

w miejscowości Szczawne na obiekcie Stawy „Luktyk”

 

 

 

I. Postanowienia ogólne:


1. Łowisko obejmuje stawy nr 1, 2, 3, 4 i 5 o powierzchni 7.014 ha.

2. Administratorem łowiska jest Koło PZW „Pstrąg” w Rzepedzi.


II. Nabywanie praw do połowu ryb:


1.      Łowisko jest udostępnione przez cały rok (patrz pkt. 11 i 12 regulaminu), wejście na łowisko uprawnia licencja/zezwolenie wraz z dowodem wpłaty KP oraz kartą wędkarską i aktualną legitymacją członkowską PZW zakupiona u Skarbnika Koła.

2.      Zezwolenie dzienne upoważnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb od daty i godziny wpisanej w zezwolenie przez następne 24 godziny (np.: zezwolenie z wpisem 21.06.2016 godz. 18:00 uprawnia do wędkowania od godz. 18:00 dnia 21.06.2016 do godz. 18:00 dnia 22.06.2016). Limit ilościowy dobowy powinien być zgodny z niniejszym regulaminem połowów na stawach w Szczawnem.


 

REGULAMIN ROZSZERZONY

 

połowów wędkarskich na obiekcie „Luktyk” w miejscowości Szczawne.


1.      Wprowadza się wymiary ochronne oraz limity ilościowe ryb:

karp: ............................. do 35 cm. i od 55 cm - 2 szt. na dobę, 5 szt. w  

                            tygodniu, 15 szt. w miesiącu,

amur: ............................ do 50 cm i od 80 cm - 1 szt. na tydzień,

tołpyga: ......................... do 50 cm - 1 szt. na tydzień,

kleń, świnka: ................. do 25 cm - 3 szt. na dobę,

lin: ................................. do 25 cm - 2 szt. na dobę,

jaź: ................................ do 32 cm - 3 szt. na dobę,

szczupak, sandacz: ....... do 50 cm- 1 szt. na dobę,

pstrąg tęczowy: ............ 2 szt. na dobę, 9 szt. w miesiącu (patrz pkt. 11).

sum: .............................. do 70 cm – ilość, okres oraz wymiar ochronny

                                   zgodnie z RAPR.
Zgodnie z Uchwałą WZ 2017 złowiony sum podlega obowiązkowi zabrania z łowiska.


Uwaga: łączna ilość ryb ww. gatunków nie może przekroczyć 3 w ciągu doby.

Po osiągnięciu limitu ilościowego wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.


Pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi
w R
egulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (zwany dalej RAPR).


2.      Na łowisku obowiązuje odrębna ewidencja połowu ryb. Wpisu daty połowu tj. dzień i miesiąc należy dokonać przed rozpoczęciem wędkowania.

3.      Połów dozwolony jest na dwie wędki zgodnie z RAPR. Wprowadza się zakaz posiadania przy sobie trzeciej rozłożonej wędki przygotowanej do wędkowania.

4.      Złowione ryby limitowane regulaminem i zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów bezpośrednio po ich złowieniu i przed dalszą kontynuacją łowienia, co jednocześnie oznacza brak możliwości zamiany ryb przetrzymywanych w siatce. Ryby przetrzymywane w siatce potencjalnie uznaje się jako ryby przeznaczone do zabrania z łowiska. Pozostałe gatunki należy wpisać do rejestru po zakończeniu łowienia.

5.      W sytuacjach stwierdzenia przez kontrolującego braku wpisu daty połowu lub posiadania przez wędkarza ryb żywych lub martwych przy jednoczesnym braku ich ewidencji w rejestrze połowu, kontrolujący ma obowiązek:

a)      sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z tytułu nieprzestrzegania regulaminu łowiska tj. o wykroczenie z art. 27 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

6.      Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje zatrzymaniem zezwolenia przez Kontrolującego do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

7.      Ryby złowione przeznaczone do zabrania przechowujemy w siatce z miękkich włókien rozpiętych na sztywnych obręczach, natomiast ryby łososiowate przeznaczone do zabrania uśmiercamy zaraz po złowieniu.

8.      Zezwala się na amatorski połów ryb w porze nocnej (zastrzeżenie: pkt. 11 i 12 regulaminu). Podczas połowów nocnych o godz. 00.00 wędkarz zobowiązany jest do dokonania wpisu w rejestrze połowów o ilość złowionych ryb w dniu poprzedzającym i rozpoczęcia połowów z wpisem daty w dniu bieżącym. Brak wpisu w rejestrze będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i będzie karane.

9.      Na terenie łowiska zabrania się:

·      kąpieli i używania sprzętu pływającego,

·      biwakowania (za wyjątkiem parasolo-namiotów i otwartych namiotów karpiowych bez podłogi),

·      palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym przez gospodarza,

·      wycinania drzew i krzewów,

·      zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu,

·      głośnego zachowywania i zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom,

·      parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,

·      wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, starych żyłek itp. w obrębie łowiska,

·      patroszenia ryb na terenie łowiska,

·      połowu ryb ze środków pływających, wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi lub ich modelami oraz oznakowywania łowiska przy pomocy boi/markerów,

·      poruszania się wszelkimi pojazdami po wałach stawów– rowery, motocykle, samochody.

10.          Wprowadza się okres kwarantanny po każdym zarybieniu dwa dni nie licząc dnia zarybienia (zastrzeżenie: pkt. 11 regulaminu).

11.          Po zarybieniu pstrągiem tęczowym po okresie kwarantanny dozwolone jest wędkowanie przez okres jednego tygodnia tylko na przynęty sztuczne od kalendarzowego świtu do zmierzchu. Po złowieniu i uśmierceniu 2 szt. pstrąga, wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia danego stawu.

12.          W okresie od 01.11 do 31.03 wędkowanie dozwolone jest tylko w godzinach od 6.00 do 17.00.

13.          Zarząd Koła zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie sezonu wędkarskiego.

14.          Raz wniesiona składka za wędkowanie nie podlega zwrotowi.

15.          W pozostałych nieuregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). 


III Uprawnienia do kontroli i odpowiedzialność wędkującego:


      a.            Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSR, strażników SSR, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji, Członków Zarządu Koła, Straży Leśnej oraz Gospodarza łowiska „Luktyk”.

      b.            Na żądanie kontrolujących wędkarz dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty upoważniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

       c.            Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie są uznawane jako ryby wzięte z łowiska.

      d.            Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.


Opłacenie składki na obiekt „Luktyk” jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.


Niniejszy Regulamin, został zatwierdzony do stosowania i przestrzegania na stawach w miejscowości Szczawne Uchwałą nr 2/03/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 17 marca 2017.